קנדה

מערכת החוקים הקנדית מושפעת הן מן החוק האנגלי – משם שורשיה – והן מחוקי ארה"ב – שכנתה מדרום. החוק הקנדי, בדומה לאמריקאי, מציין בכל מקום הן את המונח "דירקטור" (Director) והן את המונח "נושא משרה" (Officer). לפי החוק הקנדי, דירקטור יכול להיות רק אדם ולא תאגיד והוא יכול להתמנות לתפקיד רק מעל גיל 18. מעבר לכך, החוק הקנדי מציין במפורש כי דירקטורים בחברה יהיו חייבים אישית בתשלום שכר העבודה של העובדים שהחברה לא שילמה (כמובן בכפוף למגבלות מסוימות המופיעות בס' 119 לחוק).

להמשך קריאה קנדה

מעטה בטוח – הגנה כוללת לדירקטורים

מתוך תיקוני החקיקה האחרונים ופסיקות בתי המשפט, ניתן לקבוע כי כיום האחריות המוטלת על דירקטורים ונושאי משרה היא מוגברת מבעבר, ולא מהססים לתקוף אותה על ידי הגשת תביעות בנושאים שונים נגד הדירקטורים. הקטנת האחריות אפשרית על-ידי נושא המשרה בעצמו ועל חשבונו או על-ידי החברה ועל חשבונה. נושא משרה יכול לרכוש על חשבונו פוליסה לביטוח אחריותו, אך כל נושא משרה היה מעדיף שהחברה תקטין את אחריותו על חשבונה. הקטנת האחריות על-ידי החברה אפשרית בכל אחת משלוש הדרכים שלהלן או בשילוב ביניהן: מתן פטור מאחריות, ביטוח אחריות ושיפוי.

להמשך קריאה מעטה בטוח – הגנה כוללת לדירקטורים