סין

המקור החוקי בסין להקמה ולניהול חברות סיניות הוא חוק החברות הסיני. חוק החברות דורש שבחברה חדשה בערבון מוגבל או בחברת מניות משותפת (joint stock company) , יוזרם ההון על ידי המשקיעים לפני הנפקת רישיון העסק זאת, בשונה מחוקי מיזמי ההשקעה הזרים, המחייבים שההון הרשום של מיזם ההשקעה הזר ישולם בתוך תקופה נקובה לאחר הנפקת רישיון העסק. על פי חוק החברות, דירקטורים בחברה נבחרים על ידי בעלי המניות מתוקף ההשקפה שבעלי המניות הם מקור הכוח והסמכות העליונה בחברה. בהתאם לכך, יש לכונן מועצת מנהלים, והסמכות לשכור את שירותי המנהלים הבכירים ולחילופין, להעבירם מתפקידיהם (לרבות המנהל הכללי וסגן המנהל הכללי) מצוי בידי מועצת המנהלים.

להמשך קריאה סין

חברות אג"ח

חברת אג"ח הינה חברה פרטית שהנפיקה איגרות חוב לציבור בבורסה, אך לא הנפיקה מניות. על פי הגדרת חוק החברות, חברת אג"ח היא חברה שאיגרות חוב שלה רשומות למסחר בבורסה או שהוצעו לציבור על פי תשקיף כמשמעותו בחוק ניירות ערך, או שהוצעו לציבור מחוץ לישראל על פי מסמך הצעה לציבור הנדרש לפי הדין מחוץ לישראל, ומוחזקות בידי הציבור. עיקר השינוי בהתנהלות החברה נעשה לאחר תיקון 17 לחוק החברות אשר אושר הכנסת בחודש אוגוסט 2011 אשר מחיל את חלק מכללי הממשל התאגידי שחלים על חברות ציבוריות גם על חברות אג"ח. על חברות אג”ח חלות חובות דיווח לפי חוק ניירות ערך, מכח היותן “תאגיד מדווח” כהגדרתו בחוק ניירות ערך.

להמשך קריאה חברות אג"ח

חברות ציבוריות

חוק החברות קובע כי חובה למנות יו"ר דירקטוריון בחברה ציבורית. לתפקידו של יו"ר הדירקטוריון בחברה ציבורית משמעות גדולה יותר מאשר בחברה פרטית. יו"ר הדירקטוריון בחברה ציבוריות אמור לנהל את עבודת הדירקטוריון, את הדיון בישיבות הדירקטוריון, לקבוע את סדרי היום ואת אופן זימונן של הישיבות וכיוצא באלה נושאים בקשר לעבודת הדירקטוריון. ליו"ר הדירקטוריון מוקנית למעשה הסמכות לנווט את עבודת הדירקטוריון. לא נקבעו תנאי כשירות מיוחדים לכהונה כיו"ר הדירקטוריון בחברה ציבורית. מינויו של יו"ר הדירקטוריון בחברה ציבורית יכול להיעשות על-ידי דירקטוריון החברה הציבורית אלא אם נקבע אופן מינוי אחר בתקנון. אופן מינוי אחר יכול להיות מינוי על-ידי בעלי המניות. הפסקת כהונה של יו"ר הדירקטוריון תהיה באופן בו הוא מונה.

להמשך קריאה חברות ציבוריות