אנגליה

הקוד המשולב שאומץ באנגליה (Revised Combined Code 2003) ממליץ כי בחברות גדולות, כשליש מהדירקטורים יהיו דירקטורים עצמאיים שאינם נושאי משרה, ובחברות קטנות ההמלצה הינה כי ימונו שני דירקטורים חיצוניים שאינם נושאי משרה. זו היא גם הנחיית הארגונים OECD וה- ICGN Int'l Corporate Governance Network)) הממליצים כי לפחות 50% מחברי הדירקטוריון (לא כולל יו"ר), יהיו דירקטורים עצמאיים שאינם נושאי משרה. זאת למעט בחברות קטנות, להן ראוי שיהיו לפחות שני דירקטורים עצמאיים שאינם נושאי משרה. בחברות אירופאיות (במיוחד באנגליה) וקנדיות נהוגה הפרדה בין תפקיד יו"ר ומנכ"ל. הקוד המשולב האנגלי קורא להפרדה ברורה בין התפקידים וממליץ כי כיו"ר הדירקטוריון יכהן דירקטור עצמאי. על פי נתוני סקרים עסקיים נראה כי גם חברות בארה"ב מאמצות בהדרגה את מודל ההפרדה, כתגובה לכשלים ניהוליים וחשבונאיים שנתגלו לאחרונה.

להמשך קריאה אנגליה

חברות פרטיות

חוק החברות אינו מחייב חברה פרטית במינוי יו"ר לדירקטוריון החברה זאת בניגוד להוראה לגבי חברות ציבוריות שם קיימת חובה למנות יו"ר לדירקטוריון. אם נקבע בתקנון החברה כי ימונה יו"ר לדירקטוריון החברה הפרטית, תפקידו יהיה בניהול עבודת הדירקטוריון ובכלל זה זימון ישיבות הדירקטוריון וניהולן. חוק החברות אינו קובע תנאי כשירות כלשהם לכהונה כיו"ר דירקטוריון בחברה פרטית. בחוק החברות אין גם הוראה הקובעת מי ימנה את יו"ר הדירקטוריון בחברה פרטית, ולפיכך המינוי יכול שייעשה על-פי הדרך שנקבעה בתקנון, ואם לא נקבעה בתקנון הרי שתפקיד זה יכול שימולא על-ידי הדירקטוריון על-פי הסמכות השיורית שלו.

להמשך קריאה חברות פרטיות

תיעוד תהליכי קבלת החלטות בדירקטוריון – פרוטוקולים

החוק קובע חובת רישום פרוטוקול של ישיבות ואסיפות בעלי המניות והדירקטוריון, ונשאלת השאלה: מה יש לכלול בפרוטוקול? מלבד מועד הישיבה ומקום כינוסה, יש כמובן לכלול בפרוטוקול את שמות המשתתפים. כמו-כן יש לכלול בפרוטוקול את כל ההחלטות שהתקבלו בישיבה. במקרה שהחלטה התקבלה ברוב-דעות יש לפרט את שמות התומכים בהחלטה והמתנגדים לה. בנוסף לכך יש לפרט את מהלך הישיבה ואת עיקרי הדברים שנאמרו בה.

להמשך קריאה תיעוד תהליכי קבלת החלטות בדירקטוריון – פרוטוקולים