תאגידים ציבוריים

בישראל קיימים עשרות תאגידים ציבוריים הידועים שבהם הם רשות שדות התעופה, מגן דוד אדום ועוד. התאגידים הציבוריים הם חלק מן המגזר הציבורי וממלאים תפקידים ציבוריים מגוונים, ועם זאת אינם משולבים במבנה הארגוני של הממשלה ולכן נכון להיום אינם כפופים במידה מספקת למנגנוני פיקוח ובקרה החלים על גופים אחרים בסקטור הציבורי, שנועדו להבטיח התנהלות תקינה של גופים ממשלתיים. כיום כל תאגיד ציבורי פעל מכוח חוקים מסמיכים קונקרטיים אולם אין חוק מסגרת כללי שיסדיר את פעולתם של התאגידיים הציבוריים. בחודש פברואר 2013 פורסם תזכיר חוק התאגידיים הציבוריים אשר מקודם על ידי משרד המשפטים המציע להקים רשות תאגידים ציבוריים שתהיה חלק מרשות החברות הממשלתיות.

להמשך קריאה תאגידים ציבוריים

עמותות

עמותה מוגדרת בסעיף 1 לחוק העמותות כתאגיד המוקם על ידי שני בני אדם או יותר, למטרה חוקית שאינה מכוונת לחלוקת רווחים בין חבריו ושמטרתו העיקרית אינה עשיית רווחים. המאפיינים העיקריים של עמותה הם: איסור חלוקת רווחים, פעולה רק במסגרת המטרות שאושרו לעמותה והעובדה כי החברות בעמותה היא אישית ואין אפשרות להעבירה לאחר. בכל עמותה נדרשים לפחות שלושה מוסדות: אסיפה כללית, ועד מנהל (שמחליף למעשה את הדירקטוריון) וועדת הביקורת או גוף מבקר.

להמשך קריאה עמותות

חברות לתועלת הציבור

חברות לתועלת הציבור הן חברות שיש להן מטרות ציבוריות בלבד, והתקנון שלהן אוסר על חלוקת רווחים. על כל החברות לתועלת הציבור חלה חובה להירשם אצל רשם החברות ואצל רשם ההקדשות. דירקטוריון – הדירקטוריון בחברה לתועלת הציבור כבכל חברה הינו הגוף האמון על ייצור ערכים לחברה אשר תפקידו להנחות את הנהלת החברה כיצד לפעול, לפקח על פעולותיה ולבצע בקרה מתמדת על ההנחיות היוצאות תחת ידיו. האסיפה הכללית תמנה את הדירקטורים וסמכויות הדירקטוריון זהות לסמכויות חברה מסחרית ע"פ סיווג החברה כציבורית או פרטית.

להמשך קריאה חברות לתועלת הציבור