דוחות כספיים – הבנה וניתוח

אחריות  הדירקטוריון לדוחות הכספיים ולדיווחים הנלווים אליהם – תיאור עסקי התאגיד – קבועה במספר חוקים, בחוק החברות ובתקנות שלו, ובחוק ניירות ערך ובתקנות שלו. כאשר הדירקטוריון דן בדוחות הכספיים לפני אישורם,…

להמשך קריאה דוחות כספיים – הבנה וניתוח

דיון בדוחות הכספיים

זה הזמן לדון בדוחות הכספיים למחצית הראשונה של שנת 2013. שימו לב שהדוחות לתקופות ביניים (סוף רבעון ראשון, שני ושלישי) הם דוחות סקורים, בשונה מדוחות סוף השנה שהם דוחות מבוקרים. בדוחות מבוקרים היקף החקיקה של רואה חשבון גדול יותר, ועל כן יש לבחון לעתים בהקפדת יתר את דוחות הביניים עם הנהלת החברה. ריכזנו עבורכם מספר שאלות ונושאים שיש לבחון אותם ביחס לדוחות כספיים, ושאותם יש להפנות למנכ"ל, לסמנכ"ל הכספים ולרואה החשבון המבקר.

להמשך קריאה דיון בדוחות הכספיים

משנה לשנה כוחנו עולה או האם תיקון 20 צפוי לשנות משהו?

פרסום דוחות כספיים, בתום כל תקופה חשבונאית הנו חלק ממחזור חיים של חברה ציבורית. הרבעון הנוכחי של השנה, מזמן לראשונה אבן דרך נוספת: השלמת אישורה של מדיניות תיגמול לחברה, אירוע שאמור להסתיים עד אמצע ספטמבר (12.9.2013), לפחות עבור החברות שנמצאות במדד ת"א 100, כאשר ליתר החברות נתנה ארכה עד סוף השנה. תיקון 20 לחוק החברות, שמחייב חברות ציבוריות לקבוע מדיניות תגמול, מרחיב באופן משמעותי את האחריות הכוללת של הדירקטוריון ומצריך את החברות הציבוריות באישור מיוחד של אסיפת בעלי המניות. הולדתו של תיקון זה, לצד תהליכים נוספים, הינו חלק ממהלך כולל שמטרתו להביא לכינון כללי משחק חדשים בחברה ציבורית וליצירת איזונים מתאימים.

להמשך קריאה משנה לשנה כוחנו עולה או האם תיקון 20 צפוי לשנות משהו?