דרום אפריקה

חוק החברות החדש בדרום אפריקה אושר בממשלה בשנת 2008 אבל נכנס לתוקפו רק בחודש מאי , 2011 (The Companies Act, Act no. 71 of 2008) החוק החדש הינו מסורבל פחות מהחוק הקודם אשר היה בעל יותר מארבעה מאות סעיפים, כמו כן בחוק החדש דרך ההתאגדות שונתה והפכה להיות פשוטה הרבה יותר. על מנת להתאגד חברה צריכה רק מסמך אחד אשר מסדיר את הזכויות, החובות ותחומי האחריות של בעלי מניות, דירקטורים וגופים אחרים אשר מצויים בקשר עם החברה (MOL Memorandum of Incorporationׂ ) שינוי נוסף הוא שעל חברות שונות יחולו חוקים שונים, כלומר על חברות קטנות ופרטיות לא תחול אותה חקיקה מבחינת הממשל התאגידי ואותו הדיווח והגילוי הפיננסי שיחול על חברות גדולות וציבוריות.

להמשך קריאה דרום אפריקה

קונצרנים

מספר סוגים אופייניים לחברות קונצרן המרכזות את מירב הפעילות הניהולית הן חברות אחזקות, חברות השקעות וחברות ניהול. אשכול חברות הינו מבנה החזקות מורכב בין מספר חברות. רוב החברות הגדולות בעולם בכלל ובמשק הישראלי בפרט, מאוגדות במבנים של קונצרנים. הדין האנגלי והאמריקני וכך גם הדין הישראלי, יוצאים מתוך נקודת הנחה משפטית כי הקונצרן הוא התארגנות של מספר חברות, כאשר ניהולה של כל חברה בקונצרן מוסדר בנפרד. כלומר, הקונצרן הוא אוסף של פרטים, תאגידים, שהם גופים עצמאיים גישת ה- (Entity Law. גישה זו אינה מדויקת משום שלמעשה חברות בקונצרן אינן גוף עצמאי לחלוטין, אלא גופים התלויים זה בזה כלכלית וניהולית. החקיקה הגרמנית, יוצאת מתוך נקודת הנחה מנוגדת, לפיה הכלל הבסיסי הוא שחברה היא יחידה בתוך קונצרן (גישת ה- Enterprise Law), ולכן חבה החברה-האם בחובותיה של החברה-בת, ומנהלי החברה-האם עלולים לחוב בשל מעשיה של החברה-הבת.

להמשך קריאה קונצרנים

תאגידים קיבוציים

רוב הפעילות של תאגידים הקיבוציים מאוגדות כאגש"ח – אגודה שיתופית חקלאית. האגש"ח היא ישות משפטית אשר פועלת על פי פקודת האגודות השיתופיות. אגודה שיתופית חקלאית היא תאגיד, שחבריו הם גם הבעלים, על פי סעיף 4 לפקודת האגודות השיתופיות, חברי התאגיד בחרו בדרך המקדשת את טיפוח החיסכון, עזרה עצמית ועזרת גומלין בין אנשים בעלי אינטרסים כלכליים משותפים, כדי להביא לידי שיפור תנאי חייהם, עסקיהם ושיטות הייצור שלהם. המטרה ההיסטורית להקמתן של האגודות הללו על ידי המדינה והמוסדות המיישבים היא : חברתיות לאומית, להגברת ההתיישבות ,לקליטת עליה , לביצור גבולות המדינה ובטחונה. לכל אגודה שיתופית נקבע תקנון המאושר בהצבעה על ידי האסיפה הכללית במושב או בקיבוץ ברוב הדרוש ונחתם ומאושר על ידי רשם האגודות השיתופיות.

להמשך קריאה תאגידים קיבוציים