GPS בכניסה לדירקטוריון

כניסה לדירקטוריון חדש מחייבת את הדירקטור לתהליך למידה רציני שבאמצעותו תתבצע ההיכרות עם עולם התוכן של החברה ועם משמעות התפקיד. בחברות רבות מידי מכהנים דירקטורים אשר אינם מכירים את החברה, ההנהלה הפעילה שלה, פעילותה, קשריה העסקיים עם לקוחותיה וספקיה, ונושאים אחרים שהם חשובים לפעילות מיטבית של דירקטור.

עבודת הדירקטור היא עבודה מתמשכת במהלך כל השנה ואינה מסתכמת למועד ישיבת הדירקטוריון. אחת הטעויות הנפוצות בקשר לתפקיד הדירקטור הוא כי עבודתו מתחילה במועד בו התכנסו הדירקטורים לישיבה ומסתיימת עם התפזרות הישיבה.

gps

הצטרפת לדירקטוריון חדש? ברכות על המינוי!

הכנו עבורך GPS שיעזור לך בצעדייך הראשונים בדירקטוריון, ושיאפשר לך כניסה חלקה לתפקיד.

לתיאום פגישת יעוץ במסגרתה תקבל מאתנו את ערכת הניווט האישית שלך, פנה אלינו: נייד- 0526867050  sec@director.org.il

אז מה צריך לדעת דירקטור עם תחילת כהונתו ?

מהו המבנה התאגידי של החברה? – לקיים פגישות עם מזכיר החברה או היועמ"ש והכרת מסמכי ההתאגדות של החברה; תקנון, תזכיר ועוד.

מהי הסביבה העסקית של החברה? –  הכרת הסביבה העסקית של החברה מחייבת לקרוא מסמכים שונים הקשורים לנושא; דוחות כספיים שנתיים של השנים האחרונות, תשקיף, תקציב שנתי אחרון, דיווחים אחרונים שלא מופיעים בדוחות השנתיים, חומר מקצועי הקשור לתחום העסקי בו פועלת החברה, קטלוגים, בחינת אתר האינטרנט של החברה ועוד.

במקביל יש להיפגש עם נושאי המשרה הבכירים בחברה ולאתר בעזרתם את נקודות התורפה ואת נקודות החוזק בפעילות החברה, כגון מימון, ספקים, לקוחות, מצב שוק.

מהי חלוקת השליטה בחברה? – הכרה של מארג השליטה בחברה בהווה ובשנים האחרונות בין השאר בעזרת פרוטוקולים קודמים של האספות הכלליות. בחברות פרטיות יש לבחון את תדפיס רשם החברות והסדרי נאמנות בדבר החזקת מניות ובחברה ציבורית יש לבחון את מצב החזקות בעלי העניין וקשרי המשפחה בין בעלי העניין.

מהי דרך חלוקת הניהול בחברה? – חשוב להבין מהו המבנה הארגוני בחברה, להכיר את החברים הבכירים בהנהלה הפעילה ושאר חברי הדירקטוריון. יש לקרוא פרוטוקולים קודמים של ועדות הדירקטוריון ולהכיר את נהלי העבודה.

מהי שיטת הבקרה הפנימית? – לצורך הכרת מערכת הבקרה הפנימית של חברה, חשוב להיפגש עם המבקר הפנימי ולהכיר את תכנית העבודה שלו ולקרוא דוחות ביקורת פנימית מהשנים האחרונות.

מהי הסביבה המשפטית של החברה? – הסביבה המשפטית של חברה היא דינמית ומשתנה לכן חשוב להיפגש עם היועץ המשפטי של החברה על מנת לקבל ממנו פירוט על החקיקה הספציפית לתחום הפעילות של החברה.

קבלת דו"ח סקר סיכונים וניהולם – יש לבחון בכניסה לתפקיד האם התבצע בחברה סקר סיכונים והאם בעקבותיו נקבעה מדיניות כלשהי בחברה.