לעשות עסקים בזירות העסקיות

אנו מאתרים את החברה ומזהים את ההזדמנות הגלומה בה, מציעים לכם להשקיע בה ומרכזים את התאגדות המשקיעים לצורך המהלך. עם השלמת והצלחת תהליך ההבראה, שאותו אנו מובילים, אנו מחלקים את התשואה בהתאמה להיקף ההשקעה של כל אחד מהמשקיעים. אתם למעשה נהנים מהיכולת שלנו להשביח חברות!

להמשך קריאה לעשות עסקים בזירות העסקיות

חבילות תגמול לדירקטורים ולמנהלים בכירים

שכר הבכירים הפך בשנים האחרונות לנושא הנמצא בלב סדר היום הציבורי. בתקופה בה מתפרסמים הדוחות הכספיים של החברות הציבוריות, הנושא תופס את הכותרות הראשיות. רמות התיגמול הגבוהות של בכירי החברות הציבוריות הביאו את הרשויות והרגולטורים להידרש לנושא, במטרה לקבוע כללי משחק סבירים והוגנים. במסגרת זו, בוצעה רפורמה מרחיקת לכת אשר הביאה לתיקון חוק החברות (תיקון 20 לחוק החברות) ולהכללת נושאים חדשניים בחוק, בקשר לתיגמול מנהלים בכירים. מהלכים אלה מרחיבים באופן משמעותי את האחריות הכוללת של הדירקטוריון, בכלל, ושל חברי ועדה מיוחדת אשר חובה למנותה במיוחד לטיפול בנושא זה, היא ועדת התיגמול.

להמשך קריאה חבילות תגמול לדירקטורים ולמנהלים בכירים

שכר ותגמול לדירקטורים

חוק החברות קובע כי התקשרות של חברה עם דירקטור בה (רגיל או חיצוני), באשר לתנאי כהונתו, טעונה אישורים של: ועדת הביקורת, הדירקטוריון והאסיפה הכללית של בעלי המניות בחברה. בחברות ציבוריות, מקובל ששכר הדירקטורים מקרב הציבור ("דירקטורים חיצוניים"), נקבע בהתאם לגודל החברה. תקנות הרשות לניירות ערך מדרגות את החברות הציבוריות לחמש קבוצות על פי ההון העצמי שלהן ומהסיווג לקבוצות נגזר שכר הדירקטורים.

להמשך קריאה שכר ותגמול לדירקטורים