קנדה

מערכת החוקים הקנדית מושפעת הן מן החוק האנגלי – משם שורשיה – והן מחוקי ארה"ב – שכנתה מדרום. החוק הקנדי, בדומה לאמריקני, מציין בכל מקום הן את המונח "דירקטור" (Director) והן את המונח "נושא משרה" (Officer).

לפי החוק הקנדי, דירקטור יכול להיות רק אדם ולא תאגיד והוא יכול להתמנות לתפקיד רק מעל גיל 18. מעבר לכך, החוק הקנדי מציין במפורש כי דירקטורים בחברה יהיו חייבים אישית בתשלום שכר העבודה של העובדים שהחברה לא שילמה (כמובן בכפוף למגבלות מסוימות המופיעות בס' 119 לחוק).

קנדה

הגנות של הדירקטור מפני תביעות בגין היפר חובת הזהירות, לגבי נושא של הנפקת מניות ולגבי נושא של תשלום שכר לעובדים, הן: שקדנות בבדיקת הנתונים לפני מתן ההחלטה ותום לב.

כמו כן יש התנאות לגבי הזכאי לשיפוי: פעולה בהגינות ובתום לב והסתכלות על טובת התאגיד או הישות המשפטית, אותה הוא משרת.