Skip to main content

פנקס כיס לדירקטורים

הסביבה העסקית הדינמית והתחרותית, הוראות החוק המתעדכנות מעת לעת וחוסר הוודאות הכלכלית, מציבים אתגרים חדשים ומורכבים בפני עבודתם ואחריותם של הדירקטורים. כדי להקל עליכם להתנהל בהצלחה בדירקטוריון, ריכזנו עבורכם ב"פנקס הכיס לדירקטור" את ההיבטים שעליכם לבחון כאשר אתם שותפים לדיון בדירקטוריון בכל נושא שהוא. ההיבטים הכלולים בפנקס מבוססים על נסיון רב שנים…

הסביבה העסקית הדינמית והתחרותית, הוראות החוק המתעדכנות מעת לעת וחוסר הוודאות הכלכלית, מציבים אתגרים חדשים ומורכבים בפני עבודתם ואחריותם של הדירקטורים.

כדי להקל עליכם להתנהל בהצלחה בדירקטוריון, ריכזנו עבורכם ב"פנקס הכיס לדירקטור" את ההיבטים שעליכם לבחון כאשר אתם שותפים לדיון בדירקטוריון בכל נושא שהוא. ההיבטים הכלולים בפנקס מבוססים על נסיון רב שנים בעבודת הדירקטוריון. אנו מאמינים שלדירקטוריון כגוף מקצועי צריך שתהיה שפה משלו, כשם שלגופים מקצועיים אחרים יש שפה מקצועית משלהם. "שפת הדירקטוריון" מאגדת את כלל הנושאים שיש לבחון אותם בתהליכי קבלת החלטות. מניסיוננו, חברות מאמצות את "שפת הדירקטוריון" כשפה מקצועית בין ההנהלה לבין הדירקטוריון ובין חברי הדירקטוריון לבין עצמם.

להורדת גירסת הדפסה בעברית

להורדת גירסת הדפסה באנגלית

ההכנה לדיון וההתאמה לחברה

 • מי יזם את הדיון
 • מי אסף את המידע
 • האם ניתן יעוץ מקצועי
 • האם יש ניגודי אינטרסים
 • הם ניתן היה למנוע
 • מהו הצורך ומהי המטרה
 • האם הם משתלבים באסטרטגיה
 • כיצד הם משתלבים בתיעדוף

הכדאיות העסקית ותחזיות

 • מהי העלות-תועלת של הפעולה
 • מהי העלות-תועלת של אי קבלת ההחלטה
 • מהן החלופות הריאליות להחלטה/ביצוע
 • מהם היתרונות/החסרונות של החלופות
 • מהן ההשלכות לזמן קצר, בינוני וארוך
 • האם יש ניסיון קודם – שלנו/של אחרים
 • מהם התרחישים האופטימיים והפסימיים
 • מבחן רגישות –
 • מהם הפרמטרים המשפיעים
 • מהו המשקל של כל אחד מהפרמטרים
 • מהי סבירות ההתרחשות של כל אחד מהם
 • האם החברה יכולה לבצע את ההחלטה
 • מתי צפוי החזר העלות (ההשקעה)
 • האם יש דרכי מימוש מעשיות (EXIT)

רגולציה והיבטים שונים

 • האם קיימות מגבלות רגולציה
 • האם יש היבטים משפטיים מיוחדים
 • האם יש היבטים חשבונאיים מיוחדים
 • האם יש היבטי מיסוי

בעלי אינטרסים פנימיים וחיצוניים

 • בעלי המניות – עמדת הרוב/המיעוט/בעלי מניות מיוחדות
 • בעלי אג"חים ואינטרסים אחרים
 • עמדת הדירקטורים החיצוניים
 • עמדת ההנהלה – האם אחידה
 • עמדת העובדים
 • עמדת המתחרים
 • עמדת הלקוחות – הספקים
 • תגובות צפויות והיערכות

הביצוע, הדיווח והמעקב

 • מהן אבני הדרך הקריטיות
 • מהן אבני הדרך החלופיות
 • מהו לוח הזמנים לביצוע
 • מהם המדדים להצלחת הביצוע
 • מהם הקשיים הצפויים בביצוע ומהם הפתרונות
 • האם קיימות אפשרות יציאה EXIT
 • מהי נקודת האל-חזור P.O.N.R
 • האם יש יכולת ומשאבים לבצע
 • קביעת מועדים לדיווחים שוטפים ומיוחדים
 • קביעת הפורמט (פריטים + פירוט) לדיווח שוטף

דיון בדוחות הכספיים

 • המנכ"ל 
 • הסברים לביצוע מול תקציב
 • מה קרה מאז מועד הדוח
 • מה התחזית המעודכנת
 • סמנכ"ל הכספים
 • פרטים על מצב תזרימי קיים וצפוי
 • הסברים לפערים (אם קיימים) בין רווח והפסד לתזרים
 • רואה החשבון 
 • האם יש ממצאים מיוחדים מהביקורת
 • האם היו מחלוקות עם ההנהלה, באילו נושאים, כיצד נפתרו
 • האם המדיניות החשבונאית עקבית עם המדיניות בעבר
 • האם המדיניות דומה לחברות אחרות בענף
 • האם היו מחלוקות עם רואי חשבון אחרים בקבוצה