סין

המקור החוקי בסין להקמה ולניהול חברות סיניות הוא חוק החברות הסיני. חוק החברות דורש שבחברה חדשה בערבון מוגבל או בחברת מניות משותפת (joint stock company) , יוזרם ההון על ידי המשקיעים לפני הנפקת רישיון העסק זאת, בשונה מחוקי מיזמי ההשקעה הזרים, המחייבים שההון הרשום של מיזם ההשקעה הזר ישולם בתוך תקופה נקובה לאחר הנפקת רישיון העסק.

על פי חוק החברות, דירקטורים בחברה נבחרים על-ידי בעלי המניות מתוקף ההשקפה שבעלי המניות הם מקור הכוח והסמכות העליונה בחברה. בהתאם לכך, יש לכונן מועצת מנהלים, והסמכות לשכור את שירותי המנהלים הבכירים ולחילופין, להעבירם מתפקידיהם (לרבות המנהל הכללי וסגן המנהל הכללי) מצויה בידי מועצת המנהלים.

חוק החברות מחייב חברות מקומיות להקים מנגנון ביקורת פנימי. חברה בהיקף גדול יחסית חייבת להקים ועדת ביקורת הכוללת לפחות שלושה חברים הממונים על ידי אסיפת בעלי המניות. המבקרים חייבים לכלול נציגים מבעלי המניות ונציגים מתוך העובדים. חברה קטנה אינה חייבת להקים ועדת ביקורת, אך היא חייבת שיהיה לה מבקר. למבקרים אין סמכות לקבל החלטות, אך הם רשאים לזמן אסיפות ביניים של בעלי המניות, לבדוק את ספרי החשבונות של החברה ולדווח על כל התנהגות בלתי ראויה של הדירקטורים ונושאי המשרה.

סין

חוק החברות כולל גם הוראות המגבילות העברת מניות. חוק החברות מאפשר להעביר את הזכויות כל עוד רוב בעלי הזכויות מסכימים להעברת הזכויות. מעבר לכך, החוק  מחייב בעל זכויות שאינו מעביר את זכויותיו ואשר אינו מסכים להעברת הזכויות לרכוש בעצמו את הזכויות הנדונות ואם בעל הזכויות המתנגד אינו עושה כן רואים אותו כמי שהסכים להעברת הזכויות.

בנוגע לפירוק חברות, חוק החברות קובע רק הנחיות כלליות ביותר, כאשר לבעלי המניות זכות להוביל את הליכי הפירוק.

חברות הנמנות עם מגזר תעשייתי שבו רמת ההתערבות של הממשלה גבוהה, כגון: בנקאות, ביטוח או ניירות ערך, שבהם מושקע הון זר (אך אינם בחזקת מיזם השקעות זר, שלגביו חלים חוקים מיוחדים), ייתכן שיהיה צורך באישור או הסכמה מצד הרשות המתאימה כדי לפרק חברה מסוג זה.

סין היא המדינה היחידה שבה קיימת הגבלות חקיקה ישירות על שכר בכירים בחברות ציבוריות. עם זאת, הגבלות אלו חלות רק על חברות הנתונות בשליטה או בבעלות של ממשלת סין. בשנת 2009 נקבע כי שכר בכירים בחברות מסוג זה יוגבל ל-410,000 דולר בשנה. בהוראות נוספות שהוצאו באותה שנה קבעה ממשלת סין כי בחברות מסוג זה שחלה בהן ירידה ברווחיות לא יעלה השכר על 90% מהסכום ששולם לבכירים בחברות אלו בשנה הקודמת.

במרס 2013 הותקנו תקנות נוספות בסין, ולפיהן חברות ציבוריות שבבעלות או בשליטה של המדינה יחולקו לקבוצות לפי המגזרים שבהם הן פועלות, ומגבלת השכר תיקבע לפי חלוקה זו. בכל קטגוריה יש שיטה לחישוב השכר המקסימלי לבכירים על בסיס "נקודות" המזכות בהגדלת התקרה או מביאות להקטנתה. הנקודות ניתנות לפי הישגי החברה בתקופה הרלוונטית.