Skip to main content

סיכונים מחושבים

כתבות בנושא סיכונים מחושבים – מרכז הידע הינו חלק ממהלך מקיף של ג‘וינט-אלכא לחיזוק דירקטוריונים של ארגונים חברתיים (עמותות וחל“צ), בהובלה של ועדת היגוי, בה חבריה הינם מנהלים בכירים המשמשים כדירקטורים בארגונים חברתיים.