לקסיקון מונחים

א

אגודה שיתופית

COOPERATIVE

התאגדות הפועלת להפקת רווח וחלוקתו בין חבריה ושמטרותיה הן אחת מאלה: טיפוח החסכון, עזרה עצמית, ועזרת גומלין בין אנשים בעלי אינטרסים כלכליים משותפים. אחריות הבעלים יכול שתהיה מוגבלת ומניותיה אינן ניתנות להעברה.

אג"ח בניכיון

DISCOUNT BOND

איגרת חוב שמונפקת במחיר נמוך מערכה הנקוב. הפעולה מכונה גם הנפקה "בדיסאג'יו".

אג"ח בפרמיה

PREMIUM BOND

איגרת חוב המונפקת במחיר גבוה מערכה הנקוב.

אג"ח זבל

JUNK BONDS

כינוי שניתן לאיגרות חוב בעלות סיכון גבוה, שיש ספק ממשי אם הגוף שהנפיק אותן יוכל לעמוד בתשלומי הקרן והריבית במועד ובאופן מלא. איגרות חוב כאלה נסחרות ב"תשואה גבוהה" אשר משקפת את הסיכון בהן. ערכן בשוק נמוך וערך הפיקדון גבוה. לכן, לכאורה, יש להן תשואה גבוהה.

אופציה

OPTION

נייר ערך המקנה למחזיק בו את הזכות לרכוש או למכור את הנכס בזמן, במחיר ובכמות המוגדרים מראש.

אופציית מכר

PUT OPTION

הימור על ירידה במחיר המנייה, המעניקה לרוכש אותה, תמורת פרמיה קבועה, זכות לחייב את כותב האופציה/המוכר לקנות ממנו כמות מסוימת של ניירות ערך מסוימים במחיר שהוסכם עליו תוך תקופה הקבועה בהסכם. אפשר להשתמש בה בעסקאות בניירות ערך של החברה. לבעל האופציה זכות לחייב את מעניק האופציה לקנות ממנו ניירות ערך תמורת מחיר שסוכם מראש.

אופציית רכש

CALL OPTION

הימור על עלייה במחיר המנייה, הנותנת זכות למחזיק באופציה לקנות נייר ערך מסוים במחיר מסוים, תמורת פרמיה, בכל זמן בתוך תקופה ספציפית.

אורגן (של חברה)

ORGAN

האסיפה הכללית, הדירקטוריון, המנהל הכללי וכל מי שעל פי דין, או מכוח התקנון רואים את פעולתו בעניין פלוני כפעולת החברה לאותו עניין. על-פי כללי הניהול הפנימי אין צורך להוכיח את סמכותו של האורגן לפעול בשם החברה.

אחריות מוגבלת

LIMITED LIABILITY

אחריותם של בעלי המניות בחברה מוגבלת לגובה הסכום שהתחייבו בו בקניית המניות.

איבידה

EBITDA

מייצג את הרווח (Earnings) לפני (Before) הוצאות מימון (Interest), תשלומי מסים (Tax), פחת (Depreciation) והפחתות (Amortization). זהו נתון פיננסי אותו ניתן לחלץ מהדוחות הכספיים והוא מייצג את היכולת של החברה לייצר תזרימי מזומנים. מדד זה מתאים לחברות בהן לא נדרשות השקעות גדולות בטכנולוגיה. 

איגרת חוב

DEBENTURE

מסמך שהנפיקה חברה המעיד על קיומה של התחייבות כספית שחבה החברה ומגדיר את תנאיה, למעט שטרי חוב או שטרי חליפין שנתנה חברה במהלך עסקיה.

איגרות חוב ממשלתיות

GOVERNMENT BOND

איגרות חוב המונפקות על-ידי הממשלה, ונפרעות על-ידי המדינה, ובאות עם שיעורי ריבית קבוע או משתנה, בצמוד למדד המחירים.

איגרת חוב להמרה

CONVERTIBLE DEBENTURE

חוזה הלוואה מסוג איגרת חוב, אליו מתלווה אופציה להמיר את החזר ההלוואה ברכישת מניות בחברה הלווה (מנפיקת איגרת החוב). הנפקת אג"ח המירות נעשית כנגד תמורה, היא ההלוואה שהציבור נותן לחברה הלווה. תנאי ההנפקה כוללים את תנאי החזר ההלוואה (קרן וריבית) ואת "יחס ההמרה". 

איגרת חוב מובטחת

SECURED BOND

איגרת חוב שהתחייבות החברה לפיה מובטחת במשכון של נכסי החברה כולם או מקצתם.

אישרור

RATIFICATION

מתן תוקף רשמי לדבר על-ידי סמכות גבוהה אחרי הביצוע על-ידי סמכות נמוכה יותר.

אמצעי שליטה

MEANS OF CONTROL

כל אחד מאלה: זכות ההצבעה באסיפה כללית של חברה; זכות למנות דירקטור של חברה; הזכות למנות את המנהל הכללי של התאגיד.

אמצעי תקשורת

MEANS OF COMUNICATION

אמצעים לניהול ישיבת דירקטוריון ואסיפה כללית, לרבות שיחת ועידה, בתנאי שכל המשתתפים יכולים לשמוע זה את זה זמנית.

איגרות חוב מיועדות

DESIGNATED BOND

איגרות חוב שהונפקו על-ידי המדינה ויועדו לקופות גמל ולקרנות פנסיה.

איש פנים

INSIDER

מונח המתייחס לבעלי תפקידים מרכזיים בחברה בהקשר של עבירת השימוש במידע פנים.

איש פנים מרכזי

CENTRAL INSIDER

מונח המתייחס לבעלי תפקידים מרכזיים מאוד בחברה בהקשר של עבירת השימוש במידע פנים.

אנטרופי

Entropy

חברת ייעוץ המספקת שירותי מחקר כלכלי ועוסקת במתן המלצות לגופים מוסדיים בתחומי ניהול סיכונים, ביקורת פנימית, ניהול סיכוני מערכות מידע וממשל תאגידי.

אסיפה כללית

GENERAL MEETING

"אסיפה שנתית" או "אסיפה מיוחדת" של בעלי המניות.

אסיפה מיוחדת

SPECIAL GENERAL MEETING

"אסיפה כללית" של בעלי המניות שאינה "אסיפה שנתית".

אסיפה שנתית

ANNUAL GENERAL MEETING

אסיפה של בעלי מניות המתקיימת בכל שנה, לא יאוחר מתום 15 חודשים לאחר האסיפה השנתית האחרונה. על סדר יומה: דיון בדוחות הכספיים, מינוי דירקטורים, מינוי רואה חשבון מבקר וכל נושא שנקבע בתקנון שידון באסיפה שנתית, או כל נושא אחר שנקבע בסדר היום.

אסיפת סוג

CLASS MEETING

אסיפה של בעלי סוג מניות.

הארגון לשיתוף פעולה ופיתוח כלכלי

OECD Organization for Economic Cooperation and Development

ארגון בינלאומי של המדינות המפותחות, הדמוקרטיות המקבלות את עקרונות השוק החופשי. הוא הוקם באירופה כארגון כלכלי מקביל לברית נאט"ו ובהמשך קיבל לשורותיו מדינות מחוץ ליבשת. הארגון יושב בפריז.  

אקוויטי, רווחי אקוויטי

EQUITY

רווחי ישות משפטית נפרדת, המוחזקת על-ידי חברה המחזיקה כוונת לטווח ארוך. לדוגמא, רווחים שנצברו בחברה-בת אשר מיוחסים לחברה-אם המחזיקה בה, כדי שיעור החזקתה בחברה-הבת.

אקזיט

EXIT

מונח המציין בחירה בחלופה של יציאה מפעילות עסקית, בדרך כלל על-ידי מכירת הפעילות. המונח נפוץ במיוחד בתחום ההיי-טק. המונח רלבנטי לבחינת השקעות.

אקס דיבידנד, אקס הטבה

EX-DIVIDEND

שער ניירות הערך לאחר המועד שקבע את הזכאות להשתתף בתשלום דיבידנד במזומן או בחלוקה של מניות הטבה.

ארביטרז'

ARBITRAGE

ניצול לצורך מטרת רווח של פער במחיריו של נכס מסוים בשני שווקים או יותר. למשל, מניית טבע נסחרת בארה"ב ובישראל – אפשר לנצל את פערי השעות.

אשכול חברות

CONCERN

ריכוז של מספר חברות בעלות עסקים שונים, בפיקוח הנהלה מרכזית אחת, ואשר מבחינה עסקית ניתן לראות בהן ישות כלכלית אחת.

 ב

בדיקת נאותות 

DUE DILIGENCE

תהליך של בדיקה משפטית, חשבונאית ועסקית המבוצע לפני השקעה בניירות ערך של חברה או ברכישת פעילות של חברה, במהלכה נבדקות הזכויות והחובות הקשורות לניירות הערך של החברה בדרך של בדיקת התקשרויות של החברה, הון המניות שלה, נכסי החברה, ערבויות, שעבודים וכיוצא באלה.

בורסה

STOCK EXCHANGE

בורסה לניירות ערך, שוק מאורגן שבו נפגשים ההיצע והביקוש לניירות ערך – מניות, איגרות חוב וניירות ערך נוספים. זהו בדרך כלל שוק המאפשר מסחר מיידי בניירות הערך. שיטות המסחר כוללות שיטות ממוחשבות ומסחר בין מנהלי תיקי ניירות הערך.

בורסה בישראל

TASE – TEL-AVIV STOCK EXCHANGE

בורסה שקיבלה רשיון לפי חוק ניירות ערך. כיום רק לבורסה לניירות ערך בתל-אביב רשיון משר האוצר.

ביאור (חשבונאות)

NOTE

הסברים ופירוט נוסף למספרים הכוללים בדוחות הכספיים; בדוחות השונים הכלולים בדוחות הכספיים מופיעות הפניות לביאורים.

בית-המשפט

COURT

בית המשפט המחוזי, שהוא זה שמטפל בדיני חברות

בן משפחה

FAMILY MEMBER

על-פי חוק ניירות ערך: בן זוג, אח, הורה, הורה הורה צאצא או צאצא של בן הזוג, או בן זוגו של כל אחד מאלה. ראו גם: קרוב.

בעיית הנציג

THE AGENT PROBLEM

כינוי לבעיה הנוצרת בחברה כתוצאה מהפרדת הבעלות מהשליטה, והחשש שמא מנהלים יעדיפו את טובתם על פני טובת החברה.

בעל מניות מהותי

SUBSTATIONAL SHAREHLDER

מי שמחזיק חמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק של החברה או מזכויות ההצבעה בה.

בעל מניות מתנגד

OPPOSING SHARE HOLDER

בעל מניות בחברה פרטית המחזיק 20% מסך המניות שמציע הציע לרכוש ואשר מתנגד להצעת המציע. על-פי סעיף 341 לחוק ניתן בתנאים מסוימים לחייב בעל מניות מתנגד למכור את מניותיו למציע.

בעל עניין

INTERESTED PARTY

בעל מניות מהותי או מי שיש לו הסמכות למנות דירקטור אחד או יותר או את המנהל הכללי ומי שמכהן בחברה כדירקטור או כמנהל כללי. על-פי חוק ניירות ערך גם תאגיד שאדם כאמור לעיל מחזיק עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק שלו או מכוח ההצבעה בו או רשאי למנות עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהדירקטורים שלו, וכן גם חברה-בת של תאגיד, למעט חברה לרישומים.

בעל שליטה

CONTRLLING SHAREHOLDER

על-פי חוק ניירות ערך, מי שיכול להשפיע ולכוון את פעולותיה של החברה; קיימת חזקה על-פי החוק כי אדם המחזיק מחצית או יותר מסוג מסוים של אמצעי שליטה בחברה הינו בעל שליטה. פרק עסקאות עם בעלי עניין בחוק כולל בהגדרה גם מי שמחזיק 25% או יותר מזכיות ההצבעה באסיפה כללית של החברה אם אין אדם אחר המחזיר מלמעלה מ-50% מזכויות ההצבעה בחברה.

בכסף (או בתוך הכסף)

IN THE MONEY

ב"כתב אופציה": כאשר "תוספת המימוש" קטנה משווי "נכס הבסיס", וב"אג"ח להמרה": כאשר הערך המותאם של האג"ח ו"שער ההמרה" מקנים את "נכס הבסיס" בפחות ממחירו בבורסה. כאשר מחיר המימוש של נייר ערך המיר למניה קטן ממחיר המניה בבורסה, האופציה "בתוך הכסף".  

בערבון מוגבל – בע"מ

LIMITED LIABILITY

תוספת לשמה של חברה המציינת כי אחריות בעלי המניות לחברה מוגבלת לסכום מסוים.

בנק צפון אמריקה

 

בנק שנוסד בשנת 1977, וכעבור שנה קיבל רישיון מבנק ישראל והחל בפעילותו הבנקאית. באוגוסט 1985, נחשפו מעשי מרמה בהיקפים גדולים של אחד מבעלי השליטה ומנהלי הבנק. בתגובה תפס בנק ישראל את הבנק, מינה לו מנהל מורשה והאחראים למעשים הועמדו לדין באשמה של מרמה, זיוף והפרת אמונים. ב- 1987 הוחל בפירוק הבנק בשל חדלות פירעון. בפס"ד שניתן ב-1993 קבע בית המשפט כי הדירקטורים לא עמדו בסטנדרט התנהגות הנדרש והתרשלו במילוי תפקידם. בשל כך, הם חויבו לשאת בנזקי הבנק. הדירקטורים חויבו לשלם, באופן אישי, פיצוי בסכום כולל של כ-150 מיליון דולר. 

ברונפלד הראל (מודל)

BRONFELD-HAREL MODEL

אחד המודלים הכלכליים המשמשים בעת איחוד הון לקביעת שיעור הפיצוי המגיע לבעלי מניות השליטה בעקבות האיחוד. המודל קרוי על-שם מחבריו. ראו גם טברסקי-רוזן.

 ג

גילוי נאות

PROPER DISCLOSURE

דרישה לגילוי כל הפרטים החשובים למשקיע סביר לגבי חברה שניירות ערך שלה נסחרים בבורסה, הן בשלב ההצעה לציבור, התשקיף – השוק הראשוני והן בשלב המסחר בבורסה – השוק המשני, באמצעות "דוח מיידי", "דוח ביניים" ו"דוח תקופתי".

גיוון, חופש הגיוון

DIVERSIFICATION

זכות של חברה להנפיק מניות, איגרות-חוב או ניירות ערך אחרים עם זכויות שונות.

גילוי דעת (חשבונאות)

OPINION

פרסומים מקצועיים של לשכת רואי החשבון בישראל בנושא ביקורת ודיווח כספי.

גלולת רעל

POISON PILL

מונח המתאר הסדר חוזי אשר נועד למנוע השתלטות עוינת על חברה. ההסדר יכול להיות בתקנון החברה או בהסדרים חוזיים עם דירקטורים ונושאי משרה.

גליון שערים

BLUE LIST

פרסום יומי של הבורסה הכולל את שערי ניירות הערך הנסחרים.

ד

דבוקת שליטה

CONTROL HOLDINGS

מניות המקנות עשרים וחמישה אחוזים או יותר מכלל זכויות ההצבעה באסיפה הכללית יובאו במניין גם זכויות ההצבעה של מניות רדומות ומניות שנרכשו על-ידי חברה-בת.

דוחות

FINANIAL STATEMENTS

לענין חברה פרטית דוחות כספיים, שבוקרו על-ידי רואה חשבון-מבקר הכוללים מאזן ליום 31 בדצמבר של השנה שנסתיימה, דוח רווח והפסד לאותה שנה וכן דוחות כספיים נוספים הנדרשים לפי כללי חשבונאות מקובלים.

דוח מיידי 

IMMEDIATE REPORT

דיווח לציבור הנמסר לרשות ניירות ערך ולבורסה על-ידי חברה ציבורית בנוגע לאירועים שונים הקשורים בחברה, כגון שינוי החזקות בעל עניין, חלוקת דיבידנד, אירועים מהותיים, התקשרויות מהותיות צפויות וכדומה.

דוח הצעת מדף

SHELF REGISTRATION

דוח מקוצר, הכולל את מבנה ההצעה של ניירות הערך הספציפיים המוצעים באותו מועד, וכן עידכונים שאירעו בחברה מן המועד שבו פורסם "תשקיף המדף" ועד לפרסום דוח הצעת המדף. מעמדו של דוח הצעת המדף הינו כשל  "תשקיף", למעט העדר הצורך לקבל את היתר הרשות לפרסומו, ולמעט פרטיו, מבנהו וצורתו המיוחדים שנקבעו בתקנות.

דוח שנתי 

ANNUAL REPORT

דוח של חברה, הנשלח לרשם החברות לאחר האסיפה הכללית השנתית. הדוח כולל את שמות בעלי המניות בחברה, הדירקטורים שלה והשעבודים שהיא יצרה.

דוח תקופתי 

PERIODIC REPORT

דוח שעל חברה ציבורית לפרסם לציבור אחת לשנה; הדוח כולל פרטים לגבי החברה ועסקיה, וכן את הדוח הכספי השנתי.

דוחות כספיים

FINANCIAL STATEMENTS

קובץ של דוחות כספיים: דוח רווח והפסד, מאזן וכל דוח אחר המפרט את מצבה הכספי של החברה.

דוחות כספיים ביניים / רבעוניים

INTERIM FINANCIAL STATEMENTS

דוח כספי לתקופה המסתיימת בתום הרבעון הראשון, השני או השלישי של השנה.

דוחות כספיים מאוחדים

CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

דוח כספי המאחד את תוצאותיהם הכספיות של מספר תאגידים בדוח כספי של תאגיד אחד.

דוחות כספיים מבוקרים

AUDITED FINANCIAL STATEMENTS

דוח כספי של תאגיד, שעבר ביקורת של רואי חשבון, בדרך-כלל הכוונה היא לדוח כספי שנתי.

דוחות כספיים מותאמים

INFLATION ADJUSTED FINANCIAL STATEMENTS

דוח כספי שהסכומים המוצגים בו מותאמים לשינויים במדד המחירים לצרכן, בהתאם לעקרונות חשבונאיים מקובלים.

דוחות כספיים סקורים

REVIEWED FINANCIAL STATEMENTS

דוח שנסקר על-ידי רואה חשבון, בהליך מצומצם מהליך ביקורת של כספי מבוקר, בדרך-כלל הכוונה היא לדוח רבעוני.

דוחות כספיים פרופורמה

PROFORMA FINANCIAL STATEMENTS

דוח כספי המבוסס על נתונים תיאורטיים – AS IF, מקובל להשתמש בו להצגת פעולות מהותית מיזוג, פיצול וכדומה.

דוחות כספיים שנתיים

ANNUAL FINANCIAL STATEMENTS

דוח כספי המתייחס לשנה קלנדרית של פעילות חברה.

דוח סולו

NON-CONSOLIDATED REPPORT

דוח כספי של חברה שאינו כולל איחוד של תוצאות כספיות של חברות המוחזקות על-ידיה.

דיבידנד

DIVIDEND

כל נכס הניתן על-ידי החברה לבעל מניה מכוח זכותו כבעל מניה, בין במזומן ובין בכל דרך אחרת, לרבות העברה או התחייבות להעברה של אלה ללא תמורה שוות ערך ולמעט מניות הטבה.

דיבידנד בעין

DIVIDEND IN KIND

מתן דיבידנד על-ידי העברת נכסים מנכסי החברה לבעלי המניות על-פי חלקם של בעלי המניות בהון החברה, בשונה מדיבידנד במזומן שמשולם במזומנים. 

דיבידנד ביניים

INTERIM DIVIDEND

דיבידנד שמשולם במהלך השנה לבעלי המניות על חשבון רווחיה השוטפים או הנצברים של החברה.

דיבידנד סופי

FINAL DIVIDEND

סך תשלומי הדיבידנד ששולמו בשנת הכספים לבעלי המניות, הכוללים את דיבידנד הביניים ואת הדיבידנד האחרון ששולם עם אישור הדוח הכספי השנתי.

דיו-דיליג'נס

DUE DILIGENCE

ראו בדיקת נאותות.

דיווח בשיטה הכפולה

 

אחת השיטות לניהול חשבונות, שבה לכל הכנסה/הוצאה יש רישום מול נכס/התחייבות. הדיווח בשיטה זו חל על כל חברה בע"מ לפי חוק החברות.

דיווח בשיטת מזומן

 

שיטה חשבונאית לניהול ספרים בעסק, לפיה עיתוי ההכרה בהכנסות ובהוצאות נקבע לפי תשלומים ותקבולים בפועל, כלומר מתי קיבלתי את הכסף. שיטה כזו רלבנטית בעיקר אצל בעלי מקצועות חופשיים.

דילול

DILUTION

הקטנת שיעור ההחזקות של בעלי המניות בחברה עקב הקצאת מניות חדשות וגידול בהון המניות המונפק.

דילול מלא

FULL DILUTION

חישוב החזקותיו של בעל מניות על בסיס הנחה לפיה ניירות ערך המירים, כתבי אופציה או אג"ח להמרה, ימומשו ויומרו למניות.

דירוג אשראי

CREDIT RATING

ציון הניתן לאנשים פרטיים, חברות או מדינות, ומגדיר את יכולתם לפרוע הלוואות. יש חברות דירוג אשראי בינלאומיות ומקומיות, כגון: Standard & Poor's, מעלות.

דירקטור

DIRECTOR

חבר בדירקטוריון של חברה ומי שמשמש בפועל בתפקיד דירקטור, יהא תוארו אשר יהא.

דירקטור חיצוני  (דח"צ)

INDEPENDENT DIRECTOR

דירקטור שאין לו זיקה כלכלית לחברה, ואין לו קשר מהותי להנהלה העסקית. הדח"צ ממונה על-ידי האסיפה הכללית ברוב של שליש מקולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה. מונח זה החליף מונח קודם – דירקטור מקרב הציבור – דמ"צ.

דירקטור חליף

ALTERNATE DIRECTOR

מי שמונה כמחליף זמני של דירקטור בחברה, ומשתתף במקום הדירקטור ובהעדרו בישיבת דירקטוריון.

דירקטוריון

BOARD OF DIRECTORS

אורגן של החברה אשר במסגרתו פועלים הדירקטורים ותפקידו הוא התווית מדיניות החברה ופיקוח על המנכ"ל ועל הנעשה בחברה.

דירקטור מנהל

MANAGING DIRECTOR

דירקטור שנוסף לתפקידו בדירקטוריון החברה הינו גם חלק מההנהלה הפעילה של החברה. החוק אוסר בחברות ציבוריות על יו"ר הדירקטוריון להיות המנכ"ל של החברה.

דירקטור צללים

SHADOW DIRECTOR

אדם המשפיע באופן מהותי על החלטות הדירקטוריון של החברה למרות שאינו חבר פורמלי בדירקטוריון.

דמי ניהול

MANAGEMENT FEES

תשלומים המשולמים במסגרת שירותי ניהול הניתנים על-ידי גופים חיצוניים לחברה: בעלי מניות, יועצים חיצוניים או חברות ניהול.

 ה

הגנה נגזרת

DERIVATIVE DEFENCE

התגוננות של בעלי מניות או דירקטור בשם החברה כנגד תביעה שהוגשה על-ידי נושא משרה בה או על-ידי אחר.

הודעה מוקדמת

PRIOR NOTICE

פניה לבעלי מניות בחברה בדבר כינוס אסיפה.

הודעת עמדה

PROXY STATEMENT

פניה בכתב לבעלי מניות בחברה של דירקטוריון החברה או של אדם שדרש כינוס אסיפה כללית, באמצעות החברה, על מנת לשכנעכם לגבי אופן הצבעתם האסיפה.

הוועדה לעניין דירקטורים מקרב הציבור

THE COMMITTEF FOR  INDEPENDENT DIRECTORS

ועדה ציבורית שחבריה הם שופט, יו"ר רשות ניירות ערך ויו"ר הבורסה, שתפקידה על-פי פקודת החברות היה לאשר את כשירותם של המועמדים לכהונת דמצ"ים בחברות ציבוריות. על-פי חוק החברות, תמשיך הוועדה לעסוק בחידוש כהונת דירקטורים מקרב הציבור שמונו על-פי הפקודה, אך לא תטפל במינוי דירקטורים חיצוניים.

הון המניות

SHARE CAPITAL

סך הון המניות בחברה הרשום המונפק והנפרע לסוגיו השונים.

הון הבעלים

OWNERS WEALTH

הון המייצג בעלות, להבדיל מאגרות חוב או מסמכי חוב אחרים, המייצגים התחייבויות של החברה לגורמים חיצוניים

הון המניות של החברה 

SHARE CAPITAL

כינוי לסך הון המניות בחברה הרשום המונפק והנפרע לסוגיו השונים.

הון המניות המונפק, הון מונפק 

ISSUED AND OUTSTANDING SHARE CAPITAL

החלק מהון המניות הרשום שהוצא, הונפק בפועל, לבעלי המניות בחברה.

הון המניות הנפרע הון נפרע 

PAID-UP CAPITAL

סכום התמורה שהתקבלה בחברה בעד מניות שהונפקו לבעלי המניות בחברה.

הון המניות הרשום

REGISTERED CAPITAL

סך-כל הון המניות של החברה שרשום אצל רשם החברות.

הון חוזר

 

ההפרש בין הנכסים השוטפים לבין ההתחייבויות השוטפות. ככל שהפרש זה גדול יותר החברה תתמודד טוב יותר עם משבר פיננסי.

הון זר

FOREIGN CAPITAL

הכספים שהחברה לוותה כדי לממן את פעולותיה, אשר נחלקים בין התחייבויות לזמן ארוך ולהתחייבויות שוטפות.

הון לא נפרע

UNPAID CAPITAL

יתרת התמורה שלא שולמה על-ידי בעלי מניות עבור מניות שהוקצו להם.

הון עצמי חשבונאות

SHAREHOLDERS EQUITY

ההפרש בין נכסי החברה לבין התחייבויותיה; כולל את התשלומים עבור המניות בצירוף פרמיה, קרנות הון ועודפים.

הוצאה מוכרת (חשבונאות)

TAXDEUCTIBLE EXPENSE

הוצאה כספית הניתנת לניכוי מסך ההכנסות החייבות במס.

הוצאות תקורה

OVERHEAD COSTS

אלו הוצאות קבועות אשר אינן משמשות ישירות בתהליך הייצור או בתהליך השירות ואינן מדידות ביחידות תפוקה, אבל דרושות כדי שתהליך הייצור או השירות יתרחש. למשל, הוצאות שכירות של משרדים.

החזקה ורכישה

HOLDING & ACQUISION

לעניין חלוקה, רכישה כוללת גם רכישה בידי חברה או בידי חברה-בת שלה או בידי תאגיד אחר בשליטתה של מניות החברה או של ניירות ערך המירים למניות החברה או הניתנים למימוש בהן, או מתן מימון על-ידיהן במישרין או בעקיפין לרכישתם, לרבות התחייבות לעשיית כל אחד מאלה.

החזר השקעה

ROI – Return on Investment

מדד כלכלי להערכת הכדאיות של פעולה הכרוכה בהשקעת כסף, זמן או משאבים אחרים. על ידי השוואת כמות ההכנסה המתקבלת ביחס לעלות ההשקעה, המדד משמש גם להשוואה בין חלופות ההשקעה השונות העומדות בפני ארגון. חישוב המדד מתבצע באמצעות חישוב הרווח מההשקעה חלקי עלותה.

החלטה מיוחדת

SPECIAL RESOLUTION

החלטה באסיפה של מחזיקים ב"ניירות ערך" של החברה המתקבלת ברוב של 75% ומעלה של קולות בעלי "ניירות הערך" הנוכחים והמשתתפים בהצבעה.

החלטה רגילה

ORDINARY RESOLUTION

החלטה באסיפה של מחזיקים ב"ניירות ערך" של החברה המתקבלת ברוב רגיל (מעל 50%) של בעלי "ניירות הערך" הנוכחים והמשתתפים בהצבעה.

היוון

DISCOUNTING

שם כללי לתהליך תרגום של ערך כספי מתקופה אחת למונחי תקופה אחרת, ופעולה זו הופכת את ההתחייבות החוזית להון בעל ערך נוכחי.

היוון תזרימי המזומנים

DISCOUNTING CASH FLOW

שיטה להערכת שוויין של חברות או תשואה על השקעה בפרויקטים, באמצעות חישוב תזרים המזומנים שמייצרת החברה או הפעילות במונחים עתידיים (המתורגמים להווה) כשהם מהוונים.

הנהלה פעילה  

MANAGEMENT

המנהלים בחברה האחראים על הניהול השוטף של עסקיה; בראשם עומד המנכ"ל; פעילותם מתבצעת תחת פיקוח הדירקטוריון.

הנפקה (של מניות)

OFFERING

הקצאה של מניות. הוצאת מניות מהון המניות הרשום.

הנפקה לציבור  

PUBLIC OFFERING

 

הנפקה של ניירות ערך לציבור הרחב על-ידי חברה ציבורית או קרן נאמנות למטרת גיוס הון; IPO – הנפקה ראשונה לציבור – INITIAL PUBLIC  OFFERING

הנפקה פרטית 

PRIVATE PLACEMENT

ראו הצעה פרטית.

הנפקה ראשונה

IPO –INITIAL PUBLIC OFFERING

הנפקה בה חברה פרטית או בעלי מניות, שרוצים להפוך את מניותיהם לסחירות, מציעים בפעם הראשונה את מניותיה למכירה לציבור. בדרך כלל עושות זאת חברות אשר זקוקות להון כדי להתרחב.

הנפקת זכויות

RIGHTS ISSUE / OFFERING

הנפקת ניירות ערך של חברה רק למחזיקים בניירות הערך של אותה חברה.

הסדר

SETTLEMENT

הליך משפטי המאפשר לחברה להגיע להסדרת היחסים בינה לבין נושיה או לבין בעלי מניותיה במסגרת הסדר או תוכנית הבראה; מקביל להליך "Chapter" האמריקני.

הסדר חוב

 

אירוע משפטי המשנה את תנאי החוב של חייב כלפי נושיו כאשר השינוי הוא לטובת החייב. הסדר חוב מאפשר לתאגיד, ליחיד או לישות מדינית, המצויים במצוקה פיננסית, לדון מחדש בתנאי חובותיהם, במטרה לשפר את מצב הנזילות שלהם, או לחזור מחדש למצב של נזילות, כך שיוכלו להמשיך בפעילותם הרגילה. הסדר חוב נבדל מהליך חדלות פירעון בכך שהוא בהסכמת שני הצדדים .

הסכם בעלי מניות

SHAREHOLDERS AGREEMENT

זהו הסכם אשר נחתם בין בעלי מניות, כלל בעלי המניות או חלקם. מטרת ההסכם היא להבטיח הצבעה אחידה של בעלי המניות, שאינם צדדים להסכם באספות של בעלי מניות בחברה. יש להדגיש כי הסכם זה, כפוף לחובות תום לב והגינות של בעלי המניות שהם צד להסכם. כמו כן, ההסכם איננו חל על הצבעות בדירקטוריון, משום ששם אסור לחתום על הסכמי הצבעה.

הסכם חיתום  

UNDERWRITING AGREEMENT

התחייבות של חתם כלפי חברה המנפיקה ניירות ערך שלה לציבור, לרכוש לבד או יחד עם אחרים (קונסורציום חתמים) ניירות ערך של החברה, המוצעים לציבור, במקרה שלא יירכשו במלואם על-ידי הציבור.

הערך הפנימי

INTRINSIC VALUE

הסכום שהיה מקבל או משלם מחזיק באופציה במידה והיה חייב לממש אותה כרגע.

הפחתת הון  

REDUCTION / DECRASE OF SHARE CAPITAL

הקטנת הונה העצמי של החברה על-ידי אחת מאלה: חלוקת דיבידנדים, רכישת מניותיה או מתן כל הטבה שוות כסף אחרת לבעלי מניות.

הפרטה

PRIVATIZATION

תהליך מכירה של חברות שבבעלות המדינה, לציבור או לגופים ולאנשים פרטיים.

הפרש מקורי או מוניטין (חשבונאות) הצבעה בהרמת ידיים

SHOW OF HANDS

הצבעה באסיפה של מחזיקים במניות החברה, שמוכרעת לפי מספר המצביעים בעד ונגד, ללא התחשבות בשיעור ההחזקות של כל אחד מהמצביעים במניות החברה. דמוקרטיה של בעלי מניות. ראו מניין קולות.

הצבעה במניין קולות

POLL VOTING

כל משתתף באסיפת בעלי המניות הינו בעל קול הצבעה  בהתאם למספר המניות שברשותו ויחסית למספר המניות המונפק של החברה, אלא אם נקבע אחרת בתקנון החברה.

הצגה מחדש חשבונאות

RESTARTMENT

פעולה שנעשית בדוחות כספיים, על מנת להציג מחדש ניתונים שנכללו בעבר באופן שונה בדוחות כספיים של החברה, וזאת כאשר ההצגה מחדש משפיעה על ההון העצמי של החברה; פעולה שכיחה בעיקר לפני הנפקה ראשונה לציבור. הצגה מחדש להבדיל ממיון מחדש.

הצעה פרטית מהותית

SUBSTATIONAL PRIVATE PLACEMENT

הצעה פרטית שכתוצאה ממנה יגדלו החזקותיו של בעל מניות מהותי בניירות ערך של החברה או שלאחר ההנפקה יהפוך אדם להיות בעל מניות מהותי.

הצעת מיזוג

MERGER PROPSAL

הצעה משותפת המגובשת על-ידי כל הדירקטוריונים של החברות המתמזגות במסגרת הליך מיזוג.

הצעת מכר

SECONDARY OFFERING

הצעה של בעל מניות בחברה למכירת מניותיו בחברה.

הצעה פרטית

PRIVATE  PLACEMENT

הצעה להנפקת ניירות ערך של חברה ציבורית שאינה הצעה לציבור.

הצעת רכש

TENDER OFFER

הצעה לרכישת מניות, המופנית לציבור בעלי המניות של חברה.

הצעת רכש כפויה

FORCED TENDER OFFER

הצעת רכש למי שרכש שיעור מהותי ממניותיה של חברה, ושיכול לכפות על יתר בעלי המניות למכור את מניותיהם.

הצעת רכש מיוחדת

SPECIAL TENDER OFFER

רק בחברה ציבורית: הצעת רכש במסגרת רכישת דבוקת שליטה בחברת מטרה.

הצעת רכש מלאה

FULL TENDER OFFER

הצעת רכש המוצעת על-ידי מציע אשר מעוניין לרכוש את כל המניות בחברה. אם ההצעה תתקבל – החברה תמחק מהמסחר.

הצעת רכש עצמית 

REPURCHASE TENDER OFFER

מצב שבו חברה רוכשת מכספה מניות שהיא עצמה הנפיקה בעבר.

הצעת רכש רגילה 

 

בניגוד להצעת רכש מיוחדת ומלאה אשר צריכות לעבור משוכות של אחוזי החזקה מסוימים, הצעת רכש רגילה נועדה להניע את בעלי מניות למכור את מניותיהם למציע במחיר שמוצע על-ידו. הכללים לביצועה הרבה פחות נוקשים.

הרמת מסך

LIFTING THE VEIL OF THE CORPORATION

חריג לעקרון האישיות המשפטית הנפרדת שבדיני החברות; ביטול ההפרדה המשפטית הקיימת בין האישיות המשפטית הנפרדת של תאגיד לבין האישיות המשפטית של בעלי המניות או נושאי המשרה של התאגיד, או ההפך.

התחייבות חיתומית 

FIRM UNDERWRITING

התחייבות של חתם לרכוש ניירות ערך המוצעים על-פי תשקיף, במידה שהציבור לא ירכוש אותם במלואם. ההתחייבות החיתומית קבועה בהסכם חיתום.

התחייבות שוטפת

CURRENT LIABILTY

התחייבות שמועד פרעונה הוא בדרך-כלל תוך זמן הקצר משנה.

הרמת מסך מדומה

LIFTING THE VEIL OG THE CORPORATION

ביטול ההפרדה המשפטית הקיימת בין האישיות המשפטית הנפרדת של תאגיד לבין האישיות המשפטית של בעלי המניות או נושאי המשרה של התאגיד, או ההפך.

הרמת מסך מלאה

 

ייחוס זכויות וחובות של החברה לבעלי המניות או לנושאי המשרה של החברה.

הקצאה

ALLOTMENT

הנפקה ראשונה של נייר ערך עבור מחזיק.

הקצאה מזכה

EMPLOYEE STOCK PURCHASE PLAN

מועד תשלום המס הנובע לעובדים מההקצאה, על-ידי חסימת ניירות הערך המוקצים, באמצעות נאמן.

השלמה

CLOSING

מועד בו הצדדים לחוזה מבצעים פעולות סופיות המסיימות את התחייבויותיהם הטרום חוזיטת.

השתלטות עוינת

HOSTILE TAKEOVER

העברת בעלות במפעל כלכלי של חברת מטרה בידי חברה תוקפת בדרך של רכישת שליטה.

ו

וול סטריט ("רחוב החומה")

Wall Street

רחוב בדרום מנהטן, מקום מושבה של הבורסה לניירות ערך בניו יורק ונחשב ללב הרובע הפיננסי בעיר. בסוף המאה ה-18 החלה להיפגש קבוצת סוחרים וספקולנטים תחת עץ שקמה בקצה הרחוב למסחר לא פורמלי, ובשנת 1792 חתמו 24 סוחרים תחת אותו עץ,  על "הסכם בטונווד" (Buttonwood Agreement) שנועד להסדיר את המסחר ביניהם, הסכם שיצר את התשתית לייסוד הבורסה לניירות ערך בניו יורק (NYSE). בניין הבורסה הוקם ב- 8 במרץ 1817, בוול סטריט 11, ובהדרגה החלו להתמקם ברחוב ובסביבתו כל משרדי הברוקרים והחברות הפיננסיות. היום זוהי הבורסה לניירות ערך הגדולה והמשפיעה בעולם. השם "וול סטריט" הפך להיות שם נרדף לשווקים הפיננסיים ככלל.

ועדת בייסקי

 

ועדת חקירה ממלכתית שהוקמה בשנת 1985 על מנת לחקור את משבר מניות הבנקים, מראשיתו ועד למפולת המניות באוקטובר 1983. בראש הוועדה עמד שופט בית המשפט העליון לשעבר, משה בייסקי. בעקבות מסקנות הוועדה הועמדו ראשי הבנקים לדין והועלו הצעות שונות לרפורמה בשוק ההון.

ועדת ביקורת

AUDIT COMMITTEE

ועדה מוועדות הדירקטוריון שחובה למנותה בחברה ציבורית, שכל הדירקטורים החיצוניים חברים בה, ושתפקידה לפקח על הניהול התקין של ענייני החברה ולאשר התקשרויות החברה עם בעלי עניין ונושאי משרה בה.

ועדת דירקטוריון 

BOARD COMMITTEE; COMMITTEE OF THE BOARD OF DIRECTORS

ועדה המתמנה על-ידי הדירקטוריון ופועלת מכוח סמכות המוקנית לה על-ידי הדירקטוריון בנושא מסוים. אין חובה למנות ועדות דירקטוריון בחברה פרטית. בחברה ציבורית – חובה למנות ועדת ביקורת.

ועדה לבחינת דוחות כספיים

 

תפקידה של הוועדה לגבש המלצות לדירקטוריון בנושאים: ההערכות והאומדנים שנעשו בקשר עם הדוחות הכספיים, הבקרות הפנימיות הקשורות בדיווח הכספי, שלמות ונאותות הגילוי בדוחות, המדיניות החשבונאית שאומצה והטיפול החשבונאי שיושם בעניינים המהותיים של התאגיד, הערכות שווי, לרבות ההנחות והאומדנים שבבסיסן, שעליהן נסמכים נתונים בדוחות. לפחות אחד מחבריה צריך להיות דירקטור בלתי תלוי ובעל מומחיות חשבונאית ופיננסית. יו"ר הדירקטוריון, דירקטור שמועסק על ידי החברה או מעניק לה שירותים דרך קבע, בעל השליטה או קרובו, לא יהיו חברים בוועדה. וועדת ביקורת שמתקיימים בה התנאים הללו, יכולה לשמש גם כוועדה לבחינת הדוחות הכספיים.

ועדת תגמול

 

תיקון 20 לחוק החברות קבע כי כל דירקטוריון של חברה ציבורית או חברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב,  חייב למנות מבין חבריו ועדת תגמול. מספר חבריה של הוועדה, לא יפחת משלושה וכל הדירקטורים החיצוניים יהיו חבריה, יהוו בה רוב ואחד מהם ישמש כיו"ר שלה. תפקידיה של וועדת התיגמול: המלצה לדירקטוריון על מדיניות תגמול של כלל נושאי המשרה בחברה בחינת יישום מדיניות התגמול והצורך בעדכונה המלצה לדירקטוריון על אישור המשך תוקפה של מדיניות התגמול באם נקבעה לתקופה של יותר משלוש שנים החלפת תפקידי ועדת הביקורת בכל הנוגע לאישור תנאי כהונתם והעסקתם של נושאי משרה בחברה החלטה כי תנאי כהונתו והעסקתו של מועמד לכהן כמנכ"ל לא יובאו לאישור האסיפה הכללית

ז

זכות הצטרפות למכירה

Tag Along Rights

זכות שבעלי מניות מיעוט נוהגים לדרוש כשהם משקיעים בחברה מסוימת. כך מוקנית להם האפשרות להצטרף לבעלי המניות הגדולים כשאלה יחליטו למכור את מניותיהם לגוף שלישי.

זכות וטו

VETO RIGHT

הוראה הקובעת כי יש צורך בהסכמת המשקיע או באישור של אחוז מסוים של בעלי המניות על מנת לקבל החלטות מהותיות בחברה (כגון: מיזוג או מכירת כל או רוב נכסי החברה, אישור תקציב, חלוקת דיבידנדים, זכויות חתימה ועוד).

זכות לסירוב ראשון 

RIGHT OF FIRST REFUSAL

זכות הנוגעת לעבירות ניירות ערך של החברה (בד"כ מניות), לפיה מכירה או העברת מניות של בעל מניות בחברה לצדדים שלישיים מותנית בהצעת המניות לפני כן לבעלי המניות בעלי הזכות לסירוב ראשון, באותם תנאים. זכות זו מקובלת בעיקר בחברות פרטיות.

זכות מיצרנות

PRE-EMPTIVE RIGHT

זכות הקובעת כי במקרה של הנפקת מניות חדשות בחברה, תוקנה לבעלי המניות הקיימים לפני ההקצאה זכות ראשונים לרכוש את המניות המונפקות, בהתאם לחלקם היחסי במניות החברה.

ח

חובות אבודים

LOST DEBT

חובות שלא ניתן לגבותם. חובות כאלה יש למחוק ממצבת החובות של החברה.

חובות מסופקים

DOUBTFUL DEBT

חובות שספק אם החברה תוכל לגבות אותם. בגין חובות אלה יש לבצע הפרשה בדוחות הכספיים של החברה.

חברה בע"מ

LIMITED COMPANY

חברה שאחריות בעלי מניותיה לחובות החברה מוגבלת לסכום מסוים בהתאם לקבוע בתקנון. ראו "אחריות מוגבלת".

חברה דואלית

 

חברה שמניותיה רשומות למסחר בשתי בורסות, או יותר.

חברת הזנק

Startup Company

חברה שנוסדה זה מכבר, במטרה לפתח מוצר או רעיון ייחודיים, לרוב בתחום ההייטק. חברה מפסיקה להיות חברת הזנק כאשר היא נמכרת לחברה מבוססת או מתבססת בעצמה והופכת לחברה רווחית, בדרך כלל ציבורית. חברות הזנק ממומנות לרוב על ידי קרנות הון סיכון, חממות טכנולוגיות או משקיעים פרטיים (אנג'לים), כשההון הראשוני משמש להקמת החברה, גיוס עובדים, פיתוח מוצרים או שירותים, ומכירתם. מכיוון שההון ההתחלתי מגויס לפני שהחברה רווחית, ההשקעה בחברת הזנק נחשבת להשקעה בסיכון גבוה.

חברה לתועלת הציבור (חל"צ)

 

חברה שיש לה מטרות ציבוריות בלבד, ותקנון החברה אוסר חלוקת רווחים לבעלי מניותיה (חלוקת דיבידנד).

חברה נכדה

Second tier subsidiary

חברה ציבורית הנשלטת ע"י חברה ציבורית או חברת אג"ח, שהיא עצמה נשלטת בידי חברה ציבורית או חברת אג"ח, הנשלטת ע"י בעל שליטה.  בחברה מסוג זה, אין התאמה בין יכולת השליטה של בעל השליטה לבין האינטרס ההוני שלו ולכן יש חשש גדול יותר לאישור תנאי כהונה והעסקה מופרזים. משום כך נקבע שביחס לחברה מסוג זה, ועדת התגמול והדירקטוריון לא מוסמכים לאשר מדיניות תגמול או תנאי העסקה, אם האסיפה הכללית התנגדה לכך.

חבר בחברה

MEMBER

בחברה הרשומים בפנקס החברים של החברה. הגדרה זו אינה קיימת בחוק החברות.

חבר בורסה

STOCK EXCHANGE MEMBER

מי שהינו חברה בורסה בהתאם לתקנון הבורסה. נכון לחודש אוגוסט 2013, בבורסה 28 חברים, מהם 13 בנקים, ביניהם בנק ישראל.

חברה אחות

SISTER COMPANY

חברה שהיא וחברה אחרת נשלטות על-ידי אותה החברה.

חברה-אם

HOLDING COMPANY, CONTROLLING COMPANY

על-פי הגדרת חברה-בת בחוק ניירות ערך – חברה המחזיקה במחצית או יותר מההון המונפק של חברה אחרת, או מכח ההצבעה בה, או מהזכות למנות בה את הדירקטורים או את המנכ"ל שלה. ראו חברה-בת.

חברה בועה

SHELL/BUBBLE COMPANY

חברה שלא הייתה לה פעילות עסקית מהותית במועד רישום ניירות הערך שלה למסחר; כינוי לחברה שהונפקה בשנות הגאות בבורסה, בהן לא נדרש ותק עסקי כתנאי לרישום ניירות הערך למסחר בבורסה בישראל.

חברה-בת

SUBSIDIARY

כמשמעותה בחוק ניירות ערך – חברה שחברה אחרת מחזיקה מחצית או יותר מההון המונפק שלה או מכח ההצבעה בה או מהזכות למנות בה את הדירקטורים או את המנכ"ל שלה.

חברה-בת ממשלתית

GOVERNMENTAL

חברה שיותר ממחצית כוח ההצבעה בה או מחצית מהזכויות למינוי הדירקטורים בה נתונים לחברה ממשלתית לבדה או ביחד עם חברה-בת ממשלתית.

חברה ממונפת

LEVEREGD FIRM

חברה שיש לה יותר חובות מאשר הון עצמי כדי לממן את פעילותה.

חברה מעורבת

MIXED COMPANY

חברה אשר מחצית או פחות מכח ההצבעה בה או מחצית או פחות מהזכויות למינוי הדירקטורים בה נתונים בידי המדינה.

חובת האמונים

DUTY OF LOYALTY; FIDUCIARY DUTY

חובה של נושא משרה לפעול בתום-לב לטובת החברה; החובה כוללת הימנעות מניגוד עניינים, תחרות וניצול עיסקי וחובת גילוי לחברה של כל ידיעה ומסירת כל מסמך הנוגע לענייניה של החברה.

חובת הזהירות

DUTY OF CARE

החובה של נושא משרה שלא להתרשל במילוי תפקידו. נגזרת מהדין הכללי – פקודת הנזיקין.

חלוקה

DISTRIBUTION

מתן דיבידנד או התחייבות לתיתו, במישרין או בעקיפין וכן רכישה.

חלוקה אסורה

UNAUTHORIZED DISTRIBUTION

חלוקת דיבידנדים או רכישה עצמית של מניות הנעשית בניגוד להוראות חוק החברות (מבחן הרווח ומבחן יכולת הפרעון) ובגינה מוטלות סנקציות הקבועות בחוק.

חתם

UNDERWRITER

מי שמתחייב לרכוש ניירות ערך המוצעים לציבור, ושלא התקבלו בגינם הזמנות מהציבור.

חתם מתמחה

PRICING UNDERWRITER

מונח חדש למנהל קונסורציום חתמים

חשבונאות

IFRS – INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STAANDARDS

תקני דיווח כספי בינלאומיים אשר נקבעו על-ידי המוסד הבינלאומי לתקינה בחשבונאות. החל מראשית 2008, כל החברות הציבוריות בישראל מחויבות לערוך את דוחותיהן הכספיים בהתאם לתקנים אלה.

 ט

טייקון

Tycoon

מילה שמקורה ביפנית, המשמשת תואר בלתי פורמלי לאדם בעל הון רב ועצמה כלכלית רבה שבדרך כלל נהנה מדומיננטיות רבה בענף כלכלי מסוים.

י

יו"ר דירקטוריון

CHAIRMAN OF THE BOARD (OF DIRECTORS)

דירקטור העומד בראש הדירקטוריון, בעל הסמכות לנהל את עבודת הדירקטוריון. חובה למנות יו"ר דירקטוריון בחברה ציבורית.

יחס החוב להון עצמי

DEBT TO EQUITY RATIO

יחס שמבטא את מידת המינוף של חברה, ומציג האם האמצעים העצמיים של החברה, עומדים ביחס ישר לאמצעים הזרים לטווח קצר ולטווח ארוך.

יחס המרה או יחס מימוש

CONVERSION RATIO

היחס בין כמות ניירות ערך המירים לבין נכס הבסיס; באיגרת חוב להמרה – מספר המניות המתקבלות מהמרה של איגרת חוב; בכתב אופציה – מספר המניות המתקבלות ממימוש כתב אופציה. יחס של אחד לשניים משמעו ששתי מניות מתקבלות ממימוש כתב אופציה אחד.

יחסי הזכאים

 

"הזכאים" הם ספקי החברה. יחס זה בודק את יחס האשראי שחברה מקבלת מספקיה. ככל שהיחס נמוך יותר החברה מקבלת תקופת אשראי ארוכה יותר.

יחסי החייבים

 

"החייבים" הם לקוחות החברה אשר חייבים לחברה כספים. יחס זה בוחן כמה אשראי ניתן ללקוחות או למעשה תוך כמה זמן מגיעות ההכנסות במזומן לחברה. היחס מחושב על-ידי חלוקת המכירות ב-12 החודשים האחרונים בסכום חובותיהם של לקוחות החברה. ככל שיחס זה גדול יותר מצבה של החברה טוב יותר, וליהפך.

יחסי המלאי

INVENTORY TURNOVER

יחס שבוחן את היכולת של החברה להחליף מלאי למזומן, באמצעות מדידת ערך המלאי בחברה לעומת המכירות השנתיות בתקופת חשבון מסוימת. היחס מחושב מחלוקת יתרת המלאי שבמזומן בעלות המכר שבחשבון רווח והפסד.

יחסי מבנה ההון

 

מהווה מדד לסיכון של נושי החברה באמצעות מדידת גודל החוב של החברה, בדיקת יכולת החברה לפרוע את חובות אלה ויכולתם לשלם את הריבית הכרוכה בכך.

יחסי נזילות

CASH RATIO

יחס שמרני, המודד את יכולת החברה לשלם את התחייבויותיה השוטפות באופן כמעט מיידי באמצעות המזומנים ושווי המזומנים שלה בלבד. יחס זה מחושב על-ידי חלוקת סך ההוצאות לקניית חומרי גלם ב-12 החודשים האחרונים בחשבונות הזכאים (ספקים).

יחסי רווחיות

 

מהווים מדד ליכולת של החברה להרוויח בהווה ובעתיד, והם נועדו להראות את מרווח הביטחון של החברה ואת יכולת ההתמודדות שלה בטווח הארוך. יחס זה מהווה כלי מרכזי לצורך ניתוח מצב החברה.

כ

כללי חסימה

LOCK-UP RULES

כללים לחסימת ניירות ערך המוחזקים על-ידי המייסדים בחברה לאחר הנפקת ניירות ערך של החברה לציבור, בתקופה שלאחר הנפקתה.

כתב אופציה 

WARRANT

מסמך המעניק למחזיק בו זכות, בהתקיים האירועים המפורטים במסמך, לרכוש מניות של החברה אשר הקצתה את כתב האופציה. אם כתב האופציה לא מומש ושולמה תמורה בעת רכישתו, התמורה לא מוחזרת. 

 

ל

ריבית הליבור

LIBOR-London Interbank Offered Rate

מדובר בריבית משתנה, המפורסמת מדי יום על-ידי ארגון הבנקים הבריטי ומשקפת את גובה הריבית על פיה בנקים מוכנים להלוות האחד לשני. ריבית הליבור משמשת כריבית הנפוצה ביותר להלוואות לטווח קצר.

מ

מבקר פנימי 

COMPTROLLER

ממונה על-ידי הדירקטוריון בחברה ציבורית. תפקידו, בין היתר, לבדוק את תקינותן של פעולות החברה מבחינת השמירה על החוק ונוהל עסקים תקין.

מדד הביומד

 

מדד ענפי אשר הושק בבורסה במרץ 2010. מדד זה המתייחס למניות הנסחרות בבורסה של כל החברות שעיקר עיסוקן מחקר ופיתוח בתחומי מדעי החיים, ביוטכנולוגיה, תרופות, מכשור רפואי וכו'.

מדד יתר 50

 

מדד המתייחס ל-50 מניות הנסחרות בבורסה, שאינן מניות מוגבלות, שאינן נכללות במדד ת"א 100 (ראו להלן), בעלות שווי השוק הממוצע הגבוה ביותר במועד הקובע לעדכון המדד. מדד זה מתעדכן פעמיים בשנה. הרכב המדד, אופן חישובו ותנאים להיכלל בו, מפורטים בכללי הבורסה.

מדד יתר 120

 

מדד המתייחס ל-120 מניות הנסחרות בבורסה, שאינן מניות מוגבלות, שאינן נכללות במדד ת"א 100 (ראו להלן), בעלות שווי השוק הממוצע הגבוה ביותר במועד הקובע לעדכון המדד. מדד זה מתעדכן פעמיים בשנה. הרכב המדד, אופן חישובו ותנאים להיכלל בו, מפורטים בכללי הבורסה.

מדד ת"א 25

 

מדד המתייחס ל-25 מניות הנסחרות בבורסה, שאינן מניות מוגבלות, בעלות שווי השוק הממוצע הגבוה ביותר במועד הקובע לעדכון המדד. מדד זה מתעדכן פעמיים בשנה. הרכב המדד, אופן חישובו ותנאים להיכלל בו, מפורטים בכללי הבורסה.

מדד ת"א 75

 

מדד המתייחס ל-75 מניות הנסחרות בבורסה, שאינן מניות מוגבלות, שאינן נכללות במדד ת"א 25 (ראו לעיל), בעלות שווי השוק הממוצע הגבוה ביותר במועד הקובע לעדכון המדד. מדד זה מתעדכן פעמיים בשנה. הרכב המדד, אופן חישובו ותנאים להיכלל בו, מפורטים בכללי הבורסה.

מדד ת"א 100

 

מדד המתייחס ל-100 מניות הנסחרות בבורסה, המהוות את כל המניות הנכללות במדד ת"א 25 ובמדד ת"א 75 (ראו לעיל). הרכב המדד ואופן חישובו מפורטים בכללי הבורסה.

מדד תל-טק

 

מדד ענפי המתייחס למניות הנסחרות בבורסה, שאינן מניות מוגבלות, של חברות אלקטרוניקה ומחשבים שכל פעילותן היא פיתוח וייצור מוצרים אשר פיתוחם כרוך בחדשנות טכנולוגית, חברות שכל פעילותן היא מחקר ופיתוח בתחום מדעי החיים או ביוטכנולוגיה, או טכנולוגיה חקלאית, וכן קרנות הון סיכון. מדד זה מתעדכן פעמיים בשנה. הרכב המדד, אופן חישובו ותנאים להיכלל בו, מפורטים בכללי הבורסה.

מודל S.W.O.T

STRENGTHS, WEAKNESSES, OPPORTUNITIES, THREATS

מודל נפוץ בניהול לבחינת יכולת הארגון לייצר יתרון תחרותי בסביבה שבה הוא פועל. המודל נחלק לשתי רמות ניתוח: חיצונית ופנימית. מודל זה משמש כלי עזר בהגדרת האסטרטגיה העסקית של החברה.

מונופולים אופקיים

HORIZONTAL MONOPOLY

שולטים בגזרה רחבה של שירותים או מוצרים מסוג מסוים.

מונופולים אנכיים

VERTICAL MONOPOLY

שולטים באספקת שירות או מוצר לכל אורך הדרך, מחומר הגלם ועד למוצר צריכה המוצע לצרכן.

מועצת מנהלים

BOARD OF DIRECTORS

כינוי מן העבר לדירקטוריון החברה. ראו: דירקטוריון. התרגום לעברית נעשה בתקופה המנדטורית כאשר דיני החברות בישראל נשלטו על-ידי פקודת החברות האנגלית משנת 1929.

מזכיר החברה

CORPORATE SECRETARY

אדם המרכז את הפעילות האדמיניסטרטיבית והדיווחים של החברה, לרוב בחברה ציבורית.

מזכר הבנות

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

מסמך חוזי ראשוני בין שני צדדים אשר מציין את "ההבנות" בין הצדדים. אם הדברים מתפתחים טוב, ניתן להגיע למזכר הסכמות ולאחר מכן להסכם.

מחוץ לכסף

OUT OF THE MONEY

כאשר "מחיר המימוש" המותאם של "כתב אופציה" או "שער ההמרה" של "איגרת חוב להמרה" גדול ממחיר "נכס הבסיס". ראה "בכסף".

מחזור מסחר 

TRADING VOLUME

שווי העסקאות היומיות בניירות ערך שנעשו בבורסה.

מחיר אפקטיבי של מניה

EFFECTIVE PRICE

מחיר של מניה כאשר היא מונפקת ביחידה הכוללת ניירות ערך המירים. המחיר מחושב על-פי הערך הכלכלי של כתב אופציה או איגרת חוב להמרה לפי נוסחת בלק אנד שולס.

מחיר הון המניות / מחיר ההון העצמי

COST OF EQUITY

שיעור התשואה שבעלי המניות מצפים לקבל על השקעתם במניות.

מחיר מימוש

EXERCISE PRICE

המחיר שיש לשלם עבור מימושה של אופציה למניה.

מידע פנים 

INSIDE INFORMATION

מידע לגבי חברה ציבורית שאינו נמצא בידי הציבור הרחב ושאילו נודע לציבור הרחב היה עשוי להשפיע בצורה משמעותית על שער ניירות הערך של החברה. ראו: שימוש במידע פנים.

מיזוג

MERGER

העברה של כלל הנכסים וההתחייבויות, לרבות התחייבויות מותנות, עתידיות, ידועות ובלתי ידועות, של חברת יעד לחברה קולטת, אשר כתוצאה ממנה מתחסלת חברת היעד.

מיזוג אופקי

HORIZONTAL MERGER

מיזוג של שתי חברות שמוכרות מוצרים דומים לשוק דומה.

מיזוג אנכי

VERTICAL MERGER

מיזוג של שתי חברות הפועלות באותו התחום, אך נמצאות בשלבים שונים של שרשרת האספקה. מטרת מיזוג כזה לאפשר לחברה יותר גמישות ושליטה על שרשרת האספקה.

מיזוג הופכי משולש

INVERT TRIANGLE MERGER

מיזוג שכולל שלוש חברות: חברה רוכשת, חברה נרכשת וחברת יעד, שמוקמת רק לצורך המיזוג. מדובר במיזוג שמחייב שיתוף פעולה בין הגורמים השונים, היות וטמונה בו בעיתיות מסוימת.

מכפיל

MULTIPILER

הכופל של ערך פיננסי. למשל- שווי חברה בשיטת "המכפיל" ("מכפיל רווח") נקבע על-ידי הכפלת הרווח הנקי של החברה בכופל ("המכפיל"). במקרה זה המכפיל הוא מספר המבטא את מספר השנים בהן תוחזר ההשקעה במניה, בהנחה שבכל שנה החברה תחלק כדיבדנד במזומן את מלוא רווחיה.

מכפיל רווח

PRICE-EARNING RATIO

היחס בין שווי השוק של חברה לבין הרווח הנקי השנתי שלה.

מכתב כוונות

 

מצהיר על כוונת הבנק שבו משכנתא מקורית, להסיר שעבוד שרובץ על הנכס לטובתו במידה ויופקדו לטובתו סכום נקוב.

ממוצע משוקלל של מחיר ההון

WEIGHTED AVERAGE COST OF CAPITAL – WACC

מבטא את העלות הכוללת של ההון המשוקלל של החברה. הממוצע המשוקלל של עלות החוב (הריבית) ושל התשואה שדורשים בעלי המניות על הכסף שלהם.

מנוף פיננסי

FINANCIAL LEVERAG

מבטא את יכולתה של חברה לקחת אשראי חיצוני בהתבסס על הונה העצמי, ולהשתמש בו להשקעות. שיטה זו משמשת משקיעים פרטיים בשוק ההון כמו גם חברות גדולות אשר רוצות למנף את ההשקעה שלהן.

מניות באוצר

TRESURY STOCK

מניות רדומות, המוחזקות במישרין על-ידי החברה או על-ידי חברה בת בשליטתה.

מניות בכורה

PREFERRED SHRES / PREFERRED STOCKS

מקנות זכות בכורה לקבלת הדיבידנד בשיעור הנקוב בהן, כאשר מחולק דיבידנד.

מניות בכורה צוברות

CUMULATIVE PREFERRED STOCKS

מניות בכורה שהונפקו עם תנאי שלפיו הבעלים שלהן יקבלו דיבידנד קבוע מרווחי החברה בגין תקופה מסוימת, ואם זה לא ישולם – הדיבידנד יצטבר לטובת בעלי מניות אלה.

מניות רגילות

COMMON STOCKS

מקנות זכות הצבעה, זכות לדיבידנד בעת חלוקתו וזכות לנכסי החברה בעת פירוק.

מנכ"ל

CHIEF EXECUTIVE OFFICER

בשיטה האנגלית GENERAL MANAGER מנהל כללי, אשר מחזיק במשרה הניהולית הרמה ביותר בחברה, ומעליו נמצא רק הדירקטוריון.

מפרט ביחס להצעת רכש

SPECIFICATION

מסמך הכולל את תנאי הצעת רכש לקניית מניות מן הציבור, המופנית אל כלל בעלי המניות.

מנהלי הקונסורציום

CONSORTIUM MANAGERS

מנהלי "קונסורציום חתמים" – בדרך-כלל מלווים את תהליך "בדיקת הנאותות", כתיבת "התשקיף"  ו"שיווק ההנפקה".

מניה

SHARE

אגד של זכויות בחברה הנקבעות בדין ובתקנון החברה.

מניית זהב               ("מניה מיוחדת")

GOLDEN SHARE

מניה המקנה לבעליה זכויות מיוחדות. מקובל להקצותה למדינה כאשר המדינה רוצה לשמר בידיה זכויות מיוחדות לאחר תהליך הפרטה של חברה ממשלתית.

מניית פדיון 

REDEEMABLE SHARE

מניות של החברה המעניקים לבעל המניה או לחברה, בהתקיים תנאים מוגדרים מראש, את הזכות להשיב את המניות לחברה ולפדות את ערכן, בדרך של החזרת התמורה הכספית לבעל המניות. זהו נייר ערך שהפוך במהותו מאיגרת חוב להמרה.

מניפולציה

MANIPULATION

השפעה על שער נייר ערך בדרכי תרמית.

מסמכי התאגדות

ARTICLES OF INCORPORATION

הייסוד של החברה. בעבר נדרשו תזכיר ותקנון. כיום די בתקנון. התקנון מסדיר את מערכת היחסים המשפטית בין בעלי המניות לבין עצמם ובינם לבין החברה.

מפיץ

DISTRIBUTOR

חבר בורסה שניתן להגיש אצלו הזמנה לרכישת יחידות בהנפקה לציבור של ניירות ערך או יחידות של קרן נאמנות.

מקדם היוון

DISCOUNT FACTOR

מהווה את הבסיס להיון זרמי המזומנים העתידיים ותרגומם לערכים נוכחיים. המקדם יכול להיקבע על-פי תחזית של שיעורי ריבית ושקלול של פרמיית סיכון.

משך החיים הממוצע (מח"מ)

AVERAGE OF DURATION

מונח שנעשה בו שימוש בעבר בקשר לאיגרות חוב והלוואות. לדוגמה, איגרת חוב הונפקה בתחילת שנת 2014, ופירעון הקרן נעשה בארבעה תשלומים שנתיים החל משנת 2018. המח"מ של איגרת החוב הוא 6 שנים (4 שנות הגרייס + מחצית תקופת הפירעון).

משקיע מוסדי

INSTITUTIONAL INVESTOR

כינוי למשקיעים המובילים בשוק ההון – קופות גמל, קרנות נאמנות, חברות ביטוח וחברות לניהול תיקים.

משקיע סביר

REASONABLE INVESTOR

מונח משפטי שנועד לתאר את המשקיע המהווה קנה מידה לבדיקת עיקרון "הגילוי הנאות" וההפרה שלו.

 נ

נאמן לאיגרות חוב

BOND TRUSTEE

מי שממונה על-פי חוק ניירות ערך כנאמן למחזיקי איגרות חוב, כדי להבטיח את זכויות המחזיקים כלפי מנפיק איגרות החוב.

נאסד"ק

NASDAQ – National Association of Securities Dealers Automated Quotations

הבורסה לניירות ערך המנוהלת על ידי האגודה הלאומית לסוחרי ניירות ערך. נאסד"ק פועלת מארצות הברית, אך  יש לה סניפים גם ביפן ובקנדה וקשרים עם בורסות בהונג קונג ובאירופה. תחילתה של הנאסד"ק בשנת 1971 כלוח מודעות אלקטרוני אשר פרסם שערי היצע וביקוש, אך לא ביצע עסקאות קנייה ומכירה. בהמשך הפכה לשוק המניות המקוון הראשון בעולם. כניסת נאסד"ק, הקטינה את הפער בין מחיר הקנייה למחיר המכירה, ופגעה בהכנסותיהם של בתי השקעות. בורסת הנאסד"ק היא חדשנית יותר, יש לה דרישות קבלה נמוכות מאשר ל- NYSE, הבורסה לניירות ערך בניו-יורק, והיא הפכה לבורסה המרכזית למניות של חברות היי טק.

ניירות ערך

SECURITIES

לרבות מניה, איגרת חוב, או זכויות לרכוש, להמיר או למכור כל אחת מאלה, והכל בין אם הן על שם ובין אם למוכ"ז. על-פי הגדרת חוק ניירות ערך – תעודה המונפקת בסדרה על-ידי חברה או תאגיד, המקנה זכות חברות או השתתפות בחברה או בתאגיד או זכות קבועה מחברה או מתאגיד.

נכס הבסיס

UNDERLYING ASSET

נכס שלגביו הוקנתה זכות מסוג אופציה לרוכשו או למוכרו.

נכסים שוטפים

CURRENT ASSETS

ערכים כספיים המוצגים במאזן של החברה וכוללים את כל הנכסים אשר אותם ניתן להמיר למזומן בתקופה הקרובה. שווי הנכסים השוטפים נותן אינדיקציה לגבי מידת נזילותה של החברה. כשהנכסים השוטפים מושווים להתחייבות השוטפת מתקבל מספר שמבטא את ה"יחס השוטף של החברה".

ס

סאב פריים

Subprime

הלוואות שניתנות ללווים שלא החזירו הלוואות בעבר או שאין להם נכסים או מקורות הכנסה טובים מספיק כדי לשמש ערבויות להלוואה. הלוואת סאב-פריים היא מסוכנת יותר למלווה, משום שהסיכון שהלווה לא יחזיר את ההלוואה גבוה יותר ולכן היא ניתנת בשער ריבית גבוה יותר מאשר הלוואות רגילות. משבר הסאב-פריים התרחש בשנת 2008 ונחשב ע"י כלכלנים רבים כמשבר הפיננסי הגרוע ביותר מאז השפל הגדול של שנות ה-30. המשבר לווה בהתמוטטות של גופים פיננסיים גדולים, בחילוץ בנקים ע"י ממשלות, בנפילת שווקי המניות ברחבי העולם ובעיקולים רבים ופינויים ממושכים בשוק הדיור. המשבר הביא לירידה משמעותית בפעילות הכלכלית שהובילה לשפל כלכלי גלובלי חמור.

סדרת איגרות חוב

BONDS SERIES

שתי אגרות חוב או יותר שהן שוות דרגה לעניין התחייבות כספית וערובה לתשלום.

סטיית תקן

STANDARD DEVIATION

מדד סטטיסטי המתאר את אופן הפיזור של ערכי משתנה מסוים סביב הממוצע. משמש גם כאחד ממדדי הסיכון של מכשירים פיננסיים.

סינרגיה

SYNERGY

צירוף או שיתוף פעולה של שני גורמים או יותר הנותנת תוצאה חזקה יותר מאשר הצירוף של פעולות כל הגורמים בנפרד. במיזוג למשל, שאלת הסינרגיה חיונית – בין העסק הקיים לעסק הנדרש.

ע

עובדי מפתח

KEY EMPLOYEES

הלוואות שניתנות ללווים שלא החזירו הלוואות בעבר או שאין להם נכסים או מקורות הכנסה טובים מספיק כדי לשמש ערבויות להלוואה. הלוואת סאב-פריים היא מסוכנת יותר למלווה, משום שהסיכון שהלווה לא יחזיר את ההלוואה גבוה יותר ולכן היא ניתנת בשער ריבית גבוה יותר מאשר הלוואות רגילות. עובדים חיוניים עבור החברה, שבמטרה לשמר אותם בארגון מתוגמלים בשילוב של שכר מטרה גבוה, בונוסים ואופציות וזוכים להתייחסות אישית לבניית מסלולי קריירה ועיצוב תוכנית התפתחות. המונח נפוץ מאוד בחברות היי-טק אשר מאופיינות במחקר ופיתוח.

עלויות הסוכן

AGENCY COSTS

עלויות הקיימות כאשר מישהו שוכר מישהו אחר (הסוכן) לביצוע מטלה מסוימת, והאינטרסים של הסוכן מנוגדים לאלו של הגורם הראשי. לדוגמה, היחסים בין מחזיקי המניות לבין הדירקטורים או המנהלים של החברה.

עלויות משתנות

VARIABLE COSTS

עלויות התשומות המשתנות. ככל שמייצרים יותר העלויות יגדלו ולהפך.

עלויות קבועות

FIXED COSTS

עליות התשומות הקבועות. עלויות אלה אינן תלויות בכמות המיוצרת.

ערך נוכחי

PRESENT VALUE

הערך העכשווי של סכום כסף שאמור להתקבל במועד כלשהו בעתיד. מציאתו נעשית על-ידי היוון.

ערך נוכחי נקי

NET PRESENT VALUE

הסך המהוון של סדרה של זרמי מזומנים עתידיים, הוצאות והכנסות. כמה שווה היום סך הסכומים שיתקבלו בעתיד כאשר מהוונים את הסכומים לפי הריבית העתידית של כל תקופה.

ערך עתידי

FUTURE VALUE

הערך שאליו יגיע בעתיד, למשל סכום כסף המופקד בהווה בפיקדון נושא ריבית. אחד מכלי העבודה המרכזיים בתורת המימון.

ערך נקוב

PAR VALUE /PRINCIPAL

ערך המייצג את השקעתו המינימלית של בעל המניות בחברה ואין לו קשר לשווי של המניה בשוק. חשיבותו הנה לצורך חישובי בעלות.

עלות שולית

Marginal Cost

תוספת ההוצאה הדרושה לשם ייצורה של יחידת תוצרת נוספת, מהסוג המיוצר כבר במפעל. מודדת את עלות הייצור בשוליים בלבד ומכאן שמה. בדרך כלל, כשההיקף גדל, העלות השולית קטנה בתחילה ומהיקף מסוים היא גדלה. 

עמותה

 

סוג של תאגיד המורכב מאנשים או/ו תאגידים אחרים אשר חברו יחד למען מטרה מסוימת (בדרך כלל מטרה ציבורית), נרשמו בפנקס העמותות באמצעות רשם העמותות שבמשרד המשפטים שמפקח על פעילותן.

עניין אישי

PERSONAL INTEREST

מונח מרכזי בכל הקשור לנושא עסקאות עם בעלי עניין. למונח ניתנת משמעות רחבה כדי לכלול בו

עקרונות חשבונאיים מקובלים 

GAAP: GENERALLY ACCEPTED ACCOUNTING PRINCIPLES

עקרונות המקובלים בחשבונאות לצרכים שונים, כמו לצורך עריכתם של דוחות כספיים. העקרונות הם שילוב של גילויי דעת של לשכת רואי חשבון, גילויי דעת זרים, פרקטיקה נוהגת בארץ ובעולם וכיוצא באלה.

ערך מוסף (לצורך רישום לבורסה) 

ADDED VALUE

רווח לפני מס בניטרול פעולות חד-פעמיות, בתוספת הוצאות לשכר ולתשלומים נלווים לאחר ניכוי הכנסות מימון.

 פ

פחת

DEPRECIATION

הירידה בשוויו של נכס על פני תקופת הבעלות עליו והשימוש בו, כתוצאה מתהליכי בלאי, שינויים טכנולוגיים והתיישנות.

פחת מואץ

ACCELERATED DEPRECIATION

שיטה שבה הפחת התקופתי על נכס, גבוה יותר בשנים הראשונות לעומת הפחת שבשנים לאחר מכן.

פיצול

SPLIT

חלוקה של מניה למספר מניות בעלות ערך נקוב למניה קטן יותר מהערך הנקוב הנוכחי. למשל, ספליט של מניה בת 5 ש"ח ערך נקוב ל-5 מניות בנות 1 ש"ח ערך נקוב כל אחת.

פרה-רולינג

PRE RULING

החלטה מקדמית של רשות שלטונית בעקבות פנייה של אדם או תאגיד בעניין יחסה של רשות זו לצעד שהוא מעוניין לעשות. אפשר לקבל פרה-רולינג מרשות המסים, רשות ניירות ערך ורשות ההגבלים העסקיים.

פרויקט B.O.T

BUILD OPERATE TRANSFER

חוזה למימון פרויקט שבו גוף פרטי מקבל זיכיון מגוף ציבורי כדי לממן, לתכנן, לבנות ולהפעיל מתקן ציבורי לתקופה קצובה. הכנסותיו של היזם נובעות בעיקר מתשלומים מציבור המשתמשים בפרויקט.

פרמיית הסיכון

RISK PREMIUM

התגמול הנוסף שהמשקיעים מקבלים עבור רכישת מניה לעומת נכס פחות מסוכן, כמו איגרות חוב ממשלתיות.

פשיטת רגל

BANKRUPTCY

הליך של חדלות הפירעון שחל על חייבים שהם יחידים. עם זאת, בישראל בשל ההיסטוריה החקיקתית, חלים דיני פשיטת רגל בחלקם גם על חדלות פירעון של חברות.

צ

צ'פטר 11

Chapter 11

פרק בספר חוקי פשיטות הרגל בארה"ב, העוסק באפשרות של חברה הנקלעת למשבר עסקי לבקש מבית המשפט להגן עליה מפני נושים. הגנה זו מטרתה לתת לחברה פסק זמן להתארגנות, שבמהלכו היא מפסיקה לשלם את חובותיה ומחויבת להציע לנושים פתרון מוסכם לבעיית החוב שאותו היא אינה יכולה לפרוע.

ק

קונסורציום חתמים 

CONSORTIUM OF UNDERWRITERS; UNDERWRITING SYNDICATE

מספר חתמים הנוטלים עליהם ביחד התחייבות חיתומית, כשכל אחד מהם נושא בחלק מסוים מההתחייבות החיתומית.

קיימות

Sustainability

פיתוח בר-קיימא. לקיחה בחשבון והתחשבות במכלול של שיקולים אנושיים, סביבתיים וכלכליים, בכדי להבטיח קיום ארוך טווח, צמיחה ושגשוג עבורנו ועבור הדורות הבאים. הקיימות היא בעלת ממשקים רבים עם הכלכלה באמצעות השלכות רבות שיש לפעילות הכלכלית על החברה והסביבה וכן השלכות של הסביבה על החברה והכלכלה. בשנים האחרונות, הפך המונח לפופולארי ושגור בפי כל, והחברות השונות מאמצות חזון של קיימות בפעילות העסקית שלהן. להתנהלות בת-קיימא יש כיום השפעה גדולה על תודעת המותג, אחיזה בפלח שוק ושווי המניות

קנייה חוזרת

BUY BACK / REPURCHASE

תהליך בו חברה רוכשת מבעלי מניותיה את מניותיהם – כולן או חלקן. לחברה מותר לרכוש חזרה מניות שהיא הקצתה לבעלי מניותיה, בתנאי שהיא עומדת בתנאים לחלוקה של דיבידנד במזומן. מניות שנרכשו חזרה על-ידי החברה הופכות ל"מניות כתומות" או "מניות באוצר".

קניין רוחני

INTELLECTUAL PROPERTY

נכס לא מוחשי כלשהו שמכיל ידע ורעיונות אנושיים (כולל: פיתוחים, טכנולוגיה ופטנטים). זהו מונח מפתח בחברות היי-טק או ביו-טק. בחברות מסוג זה חיוני ליצור את הגנות על הקניין הרוחני.

קרן גידור

Hedge Fund

קרן השקעה הנוקטת אסטרטגיה המתיימרת להביא לרווח בכל מצב שוק, לעתים על ידי שימוש באמצעי גידור פיננסיים, ומכאן שמה. קרן גידור תשאף למקסם את סיכויה לרווח גם במחיר השקעה בשוק תנודתי, וזאת תוך שימוש במגוון כלים פיננסיים, שהבולטים שבהם הם מכירה בחסר (שורט), ומינוף פיננסי. השימוש בכלים אלו "מגדר" למעשה את סיכוני הקרן להפסד, מאחר שעל ידי מכירה בחסר תרוויח הקרן גם בשוק יורד.   קרנות הגידור הפכו לפופולריות בשנים האחרונות, לאחר שחלקן הצליח ליצור תשואה גבוהה ויציבה יותר מן המדדים הממוצעים (תשואה עודפת) לאורך שלושה עשורים.

קרן הון סיכון

VENTURE CAPITAL FUND

קרן השקעות פרטית, המשקיעה כספים במיזמים אשר הסיכון בהם גבוה, מתוך ציפייה לתשואות גבוהות במקרה של הצלחה.

קרן המטבע הבינלאומית

International Monetary Fund

ארגון בינלאומי השייך לאו"ם, אשר נוסד ב-1945 במטרה לפקח על תקן הזהב ועל הצמדת ערך הדולר לזהב. לאחר ביטול תקן הזהב, עבר הארגון לעסוק במתן הלוואות ארוכות טווח למדינות מהעולם השלישי. הארגון שיושב בוושינגטון מפקח על המערכת הפיננסית העולמית.

קרן השקעות פרטיות

PRIVATE EQUITY

קרן שמוקמת לצורך ביצוע השקעות, ומגייסת כסף מגופים שונים.

ר

רווח למניה

EARNING PER SHARE

יחס פיננסי המשמש בעיקר לצורך הערכת שווי חברות. היחס מחושב על-ידי חלוקת הרווח של החברה במספר מניותיה.

רווח נומינלי

NOMINAL PROFIT

רווח שאיננו מנטרל את השפעות האינפלציה.

רווח ראלי

REAL INTEREST

רווח נומינלי בניכוי אינפלציה.

ריבית נומינלית

NOMINAL INTEREST

הריבית הנקובה במסמכי מתן הלוואה, ללא התחשבות במועדי חיוב הריבית ובהיטלים הנלווים. בדרך כלל תצוין לתקופה של שנה אחת.

ריבית נצברת – ריבית ד'ריבית

COMPOUNDED INTEREST

ריבית המחושבת לא רק על הקרן אלא גם על הריבית שהצטברה בתקופה הקודמת.

ריבית ראלית

REAL INTEREST

ריבית נומינלית בניכוי עליית המדד. הריבית הריאלית מודדת בכמה עלה כוח הקנייה שלנו בפועל לאור עליית המחירים במשק.

רכישה ממונפת

LBO LEVERAGED BUY OUT

רכישה של שליטה בחברה תוך שימוש מוגבל באמצעיו העצמיים של הרוכש, והתבססות בעיקר על הון זר.

רכישה עצמית

SELF ACQUISITION

רכישה במישרין או בעקיפין בידי חברה או בידי חברה-בת של החברה או בידי תאגיד אחר בשליטתה, של מניות החברה או ניירות ערך ניתן להמירם למניות או שניתן לממשם במניות החברה.

רשות ניירות ערך

ISRAELI SECURITIES AUTHORITY

רשות ממשלתית שתפקידה להגן על האינטרסים של ציבור המשקיעים בניירות ערך. ההגנה נעשית בעיקר באמצעות הקפדה על "גילוי נאות" לציבור המשקיעים בניירות ערך.

רשם החברות

 

אגף במשרד המשפטים שנועד לאפשר לציבור לממש זכויות יסוד כמו חופש ההתאגדות. הפעולות המתבצעות בו הנם: רישום חברה, פירוק חברה, רישום חברה לתועלת הציבור, רישום חברות חוץ ופעולות שוטפות ביחס לפרטי החברה ופעולות שיש חשיבות לשקפן לציבור, כמו למשל קיומם של שעבודים על נכסי החברה.

 ש

שוטף פלוס ("שוטף +")

 

אשראי שספקים נוהגים להעניק ללקוחותיהם, ובמסגרתו הספק מספק שירותים או מוצרים ללקוח, אבל לא מקבל את התשלום בעבורו באופן מיידי אלא לאחר תום החודש "השוטף" בו הוצאה החשבונית + הימים שסוכמו.

שותפות

PARTNERSHIP

צורה של התאגדות משפטית, בין מספר בני אדם המנהלים יחד עסק לשם הפקת רווחים, ואינם מאוגדים בצורה אחרת כגון בחברה בערבון מוגבל או אגודה שיתופית.

שותפות מוגבלת

LIMITED PARTNERSHIP

שותפות המאפשרת הגבלת אחריות של חלק מחבריה, והיא התאגדות שהיא אישיות משפטית עצמאית.

שטרי הון צמיתים

 

שטרי הון שמועד פירעונם הוא בפירוק החברה. שטרי הון כאלה, הגם שהם מראים התחייבות נחשבים על-פי כללי החשבונאות להון. פירעונם יהיה לאחר פירעון כלל ההתחייבויות של החברה, ולפני חלוקת עודף נכסי החברה לבעלי מניותיה. 

שיווק ההנפקה

ROADSHOW

תהליך שנועד לשווק את ההנפקה אשר נעשה בעיקרו על-ידי פגישות ש"מנהלי הקונסורציום" מארגנים עם משקיעים פוטנציאליים, בעיקר "משקיעים מוסדיים". התהליך מגבש בעיקר את תמחור ניירות הערך ואת מבנה ההנפקה.

שיטת המכפיל

 

שיטה המיועדת להכנת הערכת שווי באמצעות השוואה לנתונים ענפיים של חברות העוסקות באותם התחומים בהם עוסקת החברה המוערכת. שוויה של החברה נקבע על-ידי הכפלת הרווח החשבונאי החזוי שלה במכפיל הרלוונטי.

שימוש במידע פנים

USE OF INSIDE INFORMATION

פעולה האסורה על-פי חוק ניירות ערך – עשיית עיסקה בניירות ערך כאשר למבצע העיסקה יש מידע פנים, או מסירת מידע פנים לאדם אחר כשיש יסוד סביר להניח שהאחר יעשה בו שימוש.

שיעור היוון

CAPITALIZATION RATE

שיעור הריבית או התשואה שלפיו נעשה תהליך ההיוון והיחס של הכנסה שנתית להון המושקע בעסק או לערכו, המבוטא באחוזים.

שלד בורסאי

 

חברה שמניותיה רשומות למסחר בבורסה, אך המסחר בה נמוך מאוד, משום שאין לחברה כל פעילות. רוכש חדש יכול לרכוש את הבעלות על חברה כזו, מתוך כוונה ליצוק לתוכה פעילות חדשה.

שת"פ

IRR – INTERNAL RATE OF RETURN

מדד לבחינת כדאיות ביצוע השקעות. המדד מעיד על יעילותה ואיכותה של השקעה ספציפית, לעומת ערך נוכחי נקי, המצביע על ערכה וגודלה.

 ת

תאגיד עירוני

 

תאגיד המוקם על-ידי רשות מקומית ומנוהל באמצעות אנשי מקצוע ונציגי ציבור, בבעלות מלאה או חלקית של הרשות המקומית

תוספת מימוש 

 

ראה: "מחיר מימוש".

תוצר לאומי גולמי (תל"ג)

 

סך כל המוצרים (סחורות ושירותים) הסופיים במשק לאומי בשנה מסוימת, בתוספת הכנסות של גורמי ייצור מקומיים בשל פעילותם מחוץ לגבולות המדינה, והחסרה של ההכנסות של גורמי ייצור חיצוניים העובדים באותו משק לפני הפחתת בלאי. למעשה, התל"ג הוא סיכום של כלל העברות הכספים במשק הלאומי.

תוצר מקומי גולמי (תמ"ג)

 

מדידה של הערך הכולל של הסחורות והשירותים שיוצרו בשטח מסוים (בדרך כלל מדובר על מדינה) במהלך תקופה נתונה, לפני הפחתת הבלאי. הוא שונה מהתל"ג בכך שהוא מוציא מהחישוב העברות כספים בין מדינות. מהווה אינדיקטור להערכת חוסנו הכלכלי של אזור נבדק.

תיקון 20 (לחוק החברות)

 

מחייב את הדירקטוריונים וחברי ועדות התיגמול בחברות ציבוריות, לקבוע מדיניות תגמול לנושאי משרה בכירים בחברה ולאשר אותה עם הגורמים המוסמכים. התיקון מחייב תהליך מובנה ומתודולוגי להתמודדות עם נושא התיגמול. לראשונה, הדירקטורים נדרשים להתמודד ולתת פתרונות להיבטים רגישים בניהול החברה, להיות יוזמים (ולא פסיביים), ולהביא בחשבון שיקולים ותרחישים ארוכי טווח.

"תספורת"

 

מונח שגור בעגה הבורסאית ובעיתונות הכלכלית המתאר ויתור של בעלי איגרות החוב (אג"ח) על חלק מהחוב במסגרת הסדר. לעיתים  הסדר מסוג זה, מוצע כפתרון אפשרי, אם כי הוא חשוף לביקורת ציבורית רבה משום שהוא פוגע בכיס של כלל הציבור. בשנים האחרונות, מספר חברות בחרו לעשות שימוש בהסדר מסוג זה.    

תעודת סל

EFT Exchanged Trade Found

מכשיר פיננסי (נייר ערך) המייצג סל, כלומר תיק של מספר נכסים פיננסיים. השינויים בערכה של תעודת סל אמורים לשקף באופן מדויק את השינויים בערך התיק, באופן שתשואת ההשקעה בה זהה לתשואת ההשקעה בתיק. תעודת הסל בעצם מחקה את מדד המניות, כאשר המדד יכול להתייחס לכל המניות בשוק, או לכל קבוצה אחרת של מניות המתאימות לקטגוריה מסוימת.  

תקנון

ENGLAND – ARTICLES OF INCORPORATION

USA – BYLAWS

מסמך ההתאגדות העיקרי של כל חברה, המהווה חוזה בין החברה ובין בעלי מניותיה ובינם לבין עצמם. התקנון חייב לכלול את שם החברה, מטרותיה, הון המניות הרשום והגבלת האחריות.

תשקיף 

PROSPECTUS

מסמך בו מוצעים לציבור ניירות ערך של החברה או יחידות בקרן נאמנות. פרסום תשקיף מחייב קבלת היתר של רשות ניירות ערך.

תשקיף מדף

SHELF PROSPECTUS

זהו תשקיף שניתן להשתמש בו (לאחר אישורו על-ידי רשות ניירות ערך) לביצוע מספר הנפקות. התשקיף תקף לתקופה של שנתיים ובמהלך התקופה הוא "פתוח" לצורך ביצוע מספר הנפקות. המסגרת לכל ההצעות גובשה כבר במועד הגשת התשקיף. ביצוע כל הנפקה (למעט הצעה הנעשית ביום פרסום התשקיף) אפשרי תוך ימים ספורים לאחר המועד בו קיבלה החברה החלטה על ההנפקה וזאת באמצעות "דוח הצעת מדף".