חברות לניהול קופות גמל

חברות לניהול קופות גמל הן קופות המשקיעות את נכסי הציבור באפיקי השקעה סולידיים יחסית, לצורכי חיסכון פיננסי לטווח הבינוני ולטווח הארוך. זהו המשקיע המוסדי הגדול ביותר בשוק ההון הישראלי. גם בשוקי הון זרים, יש לקופות הגמל תפקיד מרכזי. הגוף המנהל את קופת הגמל הוא, ברוב המקרים, חברה בערבון מוגבל אשר כפופה לכללים החלים על חברות ציבוריות. את הרישיון לעסוק בניהול קופות גמל ניתן לקבל מהממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר והוא האחראי גם לפיקוח ולבקרה על מוסדות אלו.

הן בקרנות נאמנות הן בקופות גמל, קיים יתרון משמעותי בעצם ההשקעה המשותפת של מספר רב של פרטים. השקעה משותפת זו נועדה לאפשר לאותם משקיעים ליהנות מיתרונות הניהול המשותף שלו שני מאפיינים עיקריים: גיוון ההשקעה בניירות ערך ופיזור ההשקעה. כמו כן קיים חסכון משמעותי בעמלות בקרנות נאמנות וחסכון במיסוי בקופות גמל, אם כי יש לשלם עבור הניהול, דבר שהיה נחסך מאדם שהיה מנהל בעצמו את השקעותיו.

בעלי מניות

כאמור רישיון חברה לניהול קופות גמל ניתן על ידי הממונה על שוק ההון במשרד האוצר, בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) נקבע בנושא אמצעי שליטה בחברה מנהלת כי לא יחזיק אדם יותר מחמישה אחוזים מסוג מסוים של אמצעי שליטה בחברה מנהלת, או שיעור גבוה יותר שיקבע השר בצו, אלא על פי היתר שנתן הממונה וכי לא ישלוט אדם בחברה מנהלת אלא על פי היתר שנתן הממונה.

הגם שקופות הגמל מנהלות נכסים במיליארדי ש"ח, החברות לניהול קופות גמל הן בדרך-כלל חברות פרטיות.

הרכב הדירקטוריון

בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) נקבע כי האורגנים ובעלי התפקידים בחברה מנהלת ייקבעו על-פי חוק הפיקוח על הביטוח. מכאן כי הכללים החלים על חברה לניהול קופות גמל דומים בשינויים המתחייבים לכללים החלים על חברות ביטוח.

בדירקטוריון של חברה לניהול קופת גמל קיימת חובה שלפחות שליש מחבריו יהיו דירקטורים חיצוניים, אולם בדירקטוריון המונה יותר משנים-עשר חברים אפשר שיכהנו ארבעה דירקטורים חיצוניים בלבד.

על מחצית מהדירקטורים להיות מומחים בתחום הפיננסי או בעלי ניסיון של שלוש שנים לפחות כמנהלו הכללי של תאגיד דומה (ניהול כספים, השקעות וכו') או נושא משרה או בעל תפקיד בכיר בו.

על הדירקטור להשתתף לפחות במחצית מישיבות הדירקטוריון במשך שנה ולא להיעדר מיותר מארבע ישיבות דירקטוריון רצופות.

חברות לניהול קופות גמל

יו"ר הדירקטוריון

תפקידיו של יו"ר הדירקטוריון הינם התפקידים המוטלים על יו"ר הדירקטוריון בחברה רגילה בהתאם לתפקידי הדירקטוריון כפי שנקבעו בדברי החקיקה הרלבנטיים.

מינוי והפסקת כהונתו של יו"ר דירקטוריון בחברה לניהול קרן נאמנות ובחברה לניהול קופת גמל נעשה בדרך בה הדבר נעשה בחברה רגילה, דהיינו – על-ידי הדירקטוריון אלא אם נקבעה הוראה אחרת בתקנון.

יו"ר דירקטוריון של חברה לניהול קופת גמל אינו יכול לכהן כמנכ"ל החברה.

ועדת השקעות

בחברה לניהול קופת גמל, ועדת ההשקעות הינה הוועדה החשובה ביותר. על-פי ההנחיות של אגף שוק ההון במשרד האוצר, דירקטוריון של חברה לניהול קופת גמל ימנה ועדת השקעות.

הרכב הוועדה – בוועדת ההשקעות צריכים לכהן שלושה דירקטורים לפחות. ההנחיה באגף שוק ההון היא כי מומלץ כי שני חברי הדירקטוריון החיצוניים יכהנו בוועדת ההשקעות. דירקטוריון של חברה מנהלת אינו רשאי ליטול לעצמו מסמכויותיה של ועדת ההשקעות.

תפקידי ועדת ההשקעות – תפקידי ועדת ההשקעות נקבעו בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל):

(1) לקבוע את דרך פעולת הקופה במסגרת מדיניות ההשקעות שקבע הדירקטוריון. במסגרת זו על ועדת ההשקעות לקבוע כללים ונהלים כתובים בנוגע לדרך בה צריכות להתקבל החלטות ההשקעה, ולסמכויות ההחלטה של כל אחד מהגורמים המעורבים בתהליך ההשקעה.

(2) להנחות את המנהל הכללי ביישום מדיניות ההשקעה של הקופות בהתאם להחלטות הדירקטוריון ו-ועדת ההשקעות ולקבוע את נהלי הפיקוח והבקרה וכללי דיווח.

(3) לוודא ביצוע מדיניות ההשקעות שנקבעה בוועדת ההשקעות ולעקוב באופן שוטף אחר ביצוע החלטות הוועדה.

(4) על הוועדה לקבוע את יחסי הגומלין בין ועדת ההשקעות למבצעים את ההחלטות מבחינת הגדרת גבולות חופש הפעולה של המבצעים, אופן וזמן הדיווח לחברי הוועדה על פעולות המבצעים ואת הפעולות שיש לנקוט על-פי ראות עיניה.

(5) לקבוע סוגי השקעות שהינן השקעות המחייבות דיווח ואישור מראש של הוועדה.

(6) במידה שיש שינויים מהותיים בשוק ההון ובתיק ההחזקות של הקופה (שינוי מהותי מוגדר כשינוי החורג ממהלך העניינים הרגיל בשוק ההון או מהמסגרת שנקבעה), יש לכנס באופן מיידי את ועדת ההשקעות, להציג בפני הוועדה סקירה על השינויים ומשמעויותיהם, ולפרט בפרוטוקול הישיבה את המסקנות והנימוקים שהועלו ואת ההחלטות שהתקבלו.

ועדת ביקורת בחברה לניהול קופת גמל, תפקידיה ודרך קבלת החלטותיה

הוראות הממונה על שוק ההון, הביטוח והחיסכון וכללי מס הכנסה קובעים כי בחברה מנהלת קופת גמל יש למנות ועדת ביקורת. ההוראות קובעות כי על הרכבה, תפקידיה ואופן פעולתה של ועדת הביקורת יחולו הכללים החלים על ועדת ביקורת של חברה ציבורית. 

המנכ"ל

אין חובה למנות מנכ"ל בחברה לניהול קופת גמל. במידה שמונה מנכ"ל בחברה לניהול קופת גמל, יחולו עליו הכללים החלים על מינוי מנכ"ל בחברה פרטית, ואם החברה לניהול קופת גמל היא חברה ציבורית, יחולו עליו הכללים החלים על מינוי מנכ"ל בחברה ציבורית, בהתאם לקבוע בחוק החברות.