חברות לייעוץ, ניהול ושיווק השקעות

בכדי למנוע ניגודי עניינים, הוראות המפקח על הבנקים, מתחילת שנות ה-90 , הוציאו מידי הבנקים את הפעילויות הכוללות: חיתום, ניהול תיקי השקעות, ניהול קופות גמל, ניהול קרנות נאמנות וייעוץ השקעות. פעילויות אלו, הועברו לידי תאגידים נפרדים. עוד נקבע, כי לתאגיד אסור לבצע יותר מפעילות אחת מפעילויות אלו, להוציא ניהול תיקים וייעוץ להשקעות שניתן לבצעם ע"י תאגיד אחד.

חברות לייעוץ וניהול

בהמשך לכך, נקבעו גם הוראות לגבי הרכב דירקטוריון של תאגיד העוסק בניהול תיקי השקעות וייעוץ להשקעות ולגבי עובדיו:

רוב הדירקטורים בתאגיד מנהל או יועץ לא יהיו אנשי פנים בתאגיד בנקאי
נקבעו מגבלות לגבי כהונת דירקטורים בשני תאגידים או יותר, העוסקים בייעוץ או בניהול
המניין החוקי בכל ישיבות הדירקטוריון של תאגיד מנהל או יועץ יהיה רוב חברי הדירקטוריון: יש להקים ועדת השקעות שבה לא יהיה רוב לאנשי פנים
מגבלות לגבי כהונה בוועדת השקעות בשני תאגידים או יותר
מי שמתוקף תפקידו בתאגיד בנקאי יש לו גישה למידע פנים לא יהיה חבר בועדת השקעות

קיימת חובה לקיים מנגנוני בקרה בתאגיד מנהל או יועץ – ועדת ביקורת ומבקר פנים והפרדת תפקידים בין מי שנותן הוראות השקעה לבין מי שמבצע אותן. במקרה בו לתאגיד בנקאי הותר לעסוק במישרין בייעוץ ללקוחותיו לגבי השקעות בניירות ערך, נקבעו כללים שנועדו להגביה את "החומות הסיניות". תאגיד כזה חייב לאמץ נהלים כתובים ליצירת הפרדה בשלושה תחומים: אירגונית, מקצועית ועסקית.

הדין אינו קובע הוראות מיוחדות ביחס ליו"ר דירקטוריון בחברה לייעוץ השקעות וניהול תיקים.

תאגיד העוסק ביעוץ להשקעות או בניהולן חייב לפעול לטובת הלקוח ולא להעדיף עניינים אישיים על ענייני הלקוחות, ולא להעדיף ענייני לקוח אחד על-פני ענייני לקוח אחר.

הנורמות במדריך לחברי הבורסה, חלות גם על יועצי השקעות ומנהלי תיקי השקעות של חברות הנסחרות בבורסה. מדובר בכללים שזהים ברובם לכללים שנקבעו בחוק הסדרת הייעוץ. הם מחויבים בחובת הזהירות, החזקת נכסי לקוח, חיוב וזיכוי חשבון הלקוח, איסור הבטחת תשואה ואיסור השתתפות ברווחים וחובת דיווח.

סגירת תפריט