חברות דואליות

חברה דואלית הינה חברה ציבורית אשר רשומה בבורסה נוספת בחו"ל. הסדר הרישום הכפול נכנס לתוקפו בשנת 2000 עם חקיקתו של הפרק השלישי לחוק ניירות הערך.

היתרונות ברישום כפול עבור החברות טמון בשני היבטים עיקריים: היבט המסחר השוטף בבורסות עשוי להגדיל את הערך לבעלי המניות וההיבט השני הוא גיוס ההון, הרישום הדואלי מגדיל ומגוון את האפשרויות לגיוס כספים לחברה. הרישום הכפול פותח דלת לקהלים שונים שמהם אפשר לגייס כסף בגיוס פרטי, לדוגמא יש משקיעים זרים שיותר נוח להם להשקיע במניות הנסחרות בארה"ב.

חברות דואליות

המשקיעים של החברות הדואליות נמצאים למעשה בשני שווקים בהם מניות החברה נסחרות ויש השלכות מבחינת מחירי המניות ושיטות המסחר בין הבורסות השונות שבהן נסחרות המניות וגם לפערים בשעות המסחר של אותן המניות למעשה.

בבסיס ההסדר שנקבע בשנת 2000 אפשרות לרישום למסחר בישראל של ניירות ערך הנסחרים בבורסות זרות. הסדר זה אפשר לחברות ברישום כפול לדווח על פי חוק ניירות ערך אך ורק את הדיווחים הנדרשים בהתאם לדין הזר החל עליהן תוך כדי הסתמכות על הפיקוח של הרגולטור הזר באותן מדינות.

לאחרונה הקשיחה רשות ניירות ערך את עמדותיה בנושא חובת הגילוי והפיקוח ומתן הפטור לחברות ברישום כפול שמנפיקות אג"ח רק בישראל. בין השאר הסבירה הרשות  שמקור השינוי מגיע בעקבות המשבר הגלובאלי אשר מעלה שאלות באשר לאיכות הגילוי בשווקים הזרים ועוד יותר מזה פגע ביכולת הפירעון של מספר לא מבוטל של תאגידים לרבות כאלו הרשומים ברישום כפול.

הרשות קראה למודל "מודל הגילוי ההיברידי" והוא יחול בהדרגה על חברות המעוניינות להנפיק אג"ח שתיסחרנה בישראל בלבד.  המודל החדש כולל בין היתר חובות גילוי שנתיות ורבעוניות, בין היתר בדבר אשראי בנקאי וחוץ-בנקאי, תזרים מזומנים חזוי בהתקיים תנאים מסוימים, דיווח שוטף בדבר נטילת אשראי מהותי וכן החובה לפרסם דוחות רבעוניים בהתאם לדין האמריקני. הפרת הוראות אלו תחשוף את החברות לעיצומים כספיים ואף להפעלת אמצעי אכיפה מינהלים.

דירקטוריון

על הרכב הדירקטוריון של חברות דואליות חלים כללים שונים, הנובעים בראש ובראשונה מהכללים שחלים על חברות אלה בזירת המסחר הנוספת על הבורסה בתל-אביב.

לעיתים הכללים מעניקים פטורים או הקלות לעומת הכללים אשר היו חלים לו החברה היתה נסחרת בתל-אביב בלבד.

סגירת תפריט