חברות ביטוח

רישוי עסקי הביטוח בישראל מוסדר בחוק הפיקוח על עסקי ביטוח. רישיון מבטח ניתן על-ידי שר האוצר, לכל מי שמעוניין להיות מבטח בישראל, פרט למספר חריגים. המדובר בחברות המספקות ביטוח לציבור: ביטוח חיים, ביטוח רכוש, ביטוח תאונות דרכים, ביטוח אווירי, ביטוח מסחרי ועוד. חברות המספקות שירותי ביטוח נתונות לביקורת של המדינה, על מנת להגן על ציבור המבוטחים ולמנוע כניסתם של גורמים בלתי אחראיים לפעילות בענף זה. כך למשל, חייבת חברת ביטוח לדווח למפקח על הביטוח על כל שינוי בדירקטוריון ובהנהלה וקיים נוהל דיווח קפדני בנושא הדוחות הכספיים של חברות מסוג זה.

מבטח חייב להחזיק הון עצמי, עתודות ביטוח, ואף חייב לכלול תנאים מסוימים בפוליסת הביטוח.

חברות הביטוח

הרכב הדירקטוריון

בדירקטוריון של חברת ביטוח קיימת חובה שלפחות שליש מחבריו יהיו דירקטורים חיצוניים, אולם בדירקטוריון המונה יותר משנים עשר חברים אפשר שיכהנו ארבעה דירקטורים חיצוניים בלבד.

על מחצית מהדירקטורים להיות מומחים בתחום הביטוח או בעלי ניסיון של שלוש שנים לפחות כמנהלו הכללי של תאגיד דומה (ניהול כספים, השקעות וכו') או נושא משרה או בעל תפקיד בכיר בו.

דירקטור בחברת ביטוח חייב להיות יחיד ובעל תואר אקדמי, כמו כן על דירקטור נכנס להצהיר בכתב כי מתקיימים בו התנאים הנדרשים ע"פ תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים אשר הותקנו בשנת 2007 וכי הוא בעל הכשרה מתאימה לכהן בדירקטוריון.

על הדירקטור להשתתף לפחות במחצית מישיבות הדירקטוריון במשך שנה ולא להיעדר מיותר מארבע ישיבות דירקטוריון רצופות.

בתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים נקבע בפירוט מהם הנושאים שעל הדירקטוריון לדון במהלך השנה; בין השאר; קביעת אסטרטגיה של המבטח, אישור תקציב המבטח, קביעת מדיניות השקעה ועוד.

יו"ר הדירקטוריון

לרוב יהיה מקום מושבו הקבוע בישראל, ואולם במבטח שבעל השליטה בו אינו תושב ישראל, אפשר כי מקום מושבו הקבוע של יושב ראש הדירקטוריון לא יהיה בישראל, ובלבד שלא יהיה בכך כדי למנוע את הגעתו לדיונים אצל המפקח, ככל שנדרש.

יושב ראש הדירקטוריון לא יהיה דירקטור חיצוני.

ועדת ביקורת בחברות ביטוח –

הרכב ועדת ביקורת – יושב ראש ועדת הביקורת במבטח ורוב חבריה יהיו דירקטורים חיצוניים.  לפחות מחצית מחברי ועדת הביקורת יהיו בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית.

המניין החוקי בישיבת ועדת הביקורת הוא רוב חברי הוועדה, ובלבד שרובם דירקטורים חיצוניים.

 תפקיד ועדת ביקורת – ועדת ביקורת תדון ותחליט בנושאים שלפי חוק החברות עליה לדון ולהחליט בהם, ובנושאים אלה לפחות:

  • מינוי רואה חשבון מבקר ומתן המלצה לדירקטוריון בנוגע לשכרו
  • מתן המלצה לדירקטוריון בדבר שכרם ואופן תגמולם של המבקר הפנימי במבטח ושל עובדי מערך הביקורת הפנימית
  • שמירה על אי-תלות של רואה החשבון המבקר ושל המבקר הפנימי במבטח, לרבות לעניין משך כהונתם של רואה החשבון המבקר ושל מבקר פנימי
  • חוות דעתו של רואה החשבון המבקר לגבי דוחות כספיים של המבטח
  • נאותות הדוחות הכספיים של המבטח, ובכלל זה המדיניות החשבונאית, שלמות הגילוי וסקירת הבקרות הפנימיות של המבטח
  • קיום הוראות כל דין וכללים מקצועיים ואתיים החלים על המבטח, על נושאי משרה בו ועל עובדיו
  • אישור תכנית עבודה שנתית או תקופתית למבקר הפנימי ומעקב אחר יישומה

 המנכ"ל

אין הוראת חוק הקובעת חובה למנות מנכ"ל בחברת ביטוח, אולם אם חברת הביטוח היא ציבורית אזי חובה למנות מנכ"ל ע"פ הקבוע בחוק החברות. מינוי המנכ"ל בחברת ביטוח כפוף לאישורו של המפקח על שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר. שישים ימים טרם המינוי, יש למסור הודעה לממונה, ואם הממונה לא התנגד בתוך 60 ימים, ניתן למנות את המועמד. המפקח שוקל את החלטתו על-פי ניסיונו העסקי של המועמד, יושרו, יושרתו וקשריו, מכל סוג שהוא, עם החברה או עם נושא משרה בהם. המפקח יודיע על התנגדותו למינוי רק אם נתן למועמד הזדמנות לטעון את טענותיו.

בדומה למה שנקבע לעניין מינויו של דירקטור, קובע חוק הפיקוח על הביטוח כי לא ימונה מנכ"ל  בחברות מסוגים אלו אם עיסוקיו האחרים עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידו או שיש בהם כדי לפגום ביכולתו לכהן באותו תפקיד.