חבילות תגמול לדירקטורים ולמנהלים בכירים

שכר הבכירים הפך בשנים האחרונות לנושא הנמצא בלב סדר היום הציבורי. בתקופה בה מתפרסמים הדוחות הכספיים של החברות הציבוריות, הנושא תופס את הכותרות הראשיות.

רמות התיגמול הגבוהות של בכירי החברות הציבוריות הביאו את הרשויות והרגולטורים להידרש לנושא, במטרה לקבוע כללי משחק סבירים והוגנים. במסגרת זו, בוצעה רפורמה מרחיקת לכת אשר הביאה לתיקון חוק החברות (תיקון 20 לחוק החברות) ולהכללת נושאים חדשניים בחוק, בקשר לתיגמול מנהלים בכירים. מהלכים אלה מרחיבים באופן משמעותי את האחריות הכוללת של הדירקטוריון, בכלל, ושל חברי ועדה מיוחדת אשר חובה למנותה במיוחד לטיפול בנושא זה, היא ועדת התיגמול.

על הועדה לקבוע מדיניות תיגמול ולאשרה על ידי כל הגורמים הרלוונטיים בחברה (דירקטוריון ואסיפה כללית).

חבילות תגמול לבכירים

במדיניות התיגמול החדשה יש להביא בחשבון נושאים שונים, ביניהם כישוריו והישגיו של נושא המשרה, היחס בין תנאי העסקתו לתנאי העסקת עובדים אחרים בחברה, היחס בין הצלחות החברה לגובה הבונוסים, התייחסות לתמריצים בראייה ארוכת טווח ועוד.

מדיניות תגמול בתאגיד בנקאי – בסוף אוגוסט 2013 פרסם המפקח על הבנקים טיוטת חוזר למדיניות תגמול בתאגיד בנקאי, אשר נועד להבטיח הסדרי תגמול עקביים עם מסגרת ניהול סיכונים ומטרות ארוכות טווח, בהתאם לתיקון 20. החוזר למעשה הדגיש את הצורך במדיניות תגמול מבוססת ביצועים, הגדיר ניצעים לתגמול, אורגנים לאישור תגמול ואת סוגי התגמול ואופיים. החוזר ממליץ להעניק מניות ומכשירים מבוססי מניות לעובדים הנמנים על קבוצת עובדים מרכזיים אשר לפעילותם יש השפעה מהותית על הביצועים הפיננסיים כאשר המימוש ידחה במספר שנים.

מה אנו מציעים לכם?

  • טיפול כוללני ומודלים חדשניים וייחודיים לתגמול מנהלים בכירים שעומדים בדרישות החוק.
  • מנגנון התיגמול המוצע מבוסס על ידע וניסיון מצרפיים ייחודיים, מאפשר להשיג יעדים עסקיים תוך תימרוץ ראוי ומאוזן למנהלים, מותאם לצרכים הייחודיים של החברה ולתרבות הניהולית שלה ומספק מענה למכלול ההיבטים העסקיים, הניהוליים, הפיננסיים, המיסויים והרגולטוריים.
  • ליצירת קשר: 03-7108100, נייד- 052-6867050    sec@director.org