Skip to main content

הדירקטוריון במצבי משבר בחברה

משבר הוא אירוע חריג, לא מתוכנן, בעל פוטנציאל להשפעה שלילית על עסקי החברה, קשריה העסקיים, שמה הטוב או מהימנותה והוא עלול לסכן את עצם קיומה או לפגוע בה פגיעה קשה. במרבית המקרים, משברים פורצים בהפתעה ומשום כך, לא ניתן להיערך מראש להופעתם. יחד עם זאת, ניתן להכין מראש "תוכנית מגירה" לניהול משבר…

משבר הוא אירוע חריג, לא מתוכנן, בעל פוטנציאל להשפעה שלילית על עסקי החברה, קשריה העסקיים, שמה הטוב או מהימנותה והוא עלול לסכן את עצם קיומה או לפגוע בה פגיעה קשה.
במרבית המקרים, משברים פורצים בהפתעה ומשום כך, לא ניתן להיערך מראש להופעתם. יחד עם זאת, ניתן להכין מראש "תוכנית מגירה" לניהול משבר על מנת לצמצם את הנזק והפגיעה בשמה הטוב של החברה ובתדמיתה.
כאשר פורץ משבר יש חשיבות גדולה למהירות התגובה ולהתנהלות בהתאם ל"מקרים ותגובות". אלה האחרונים, מאפשרים ניתוח של תרחישים אפשריים שעשויים להתפתח במסגרת תהליך קבלת החלטות, וקביעת המענה ההתנהגותי שיינתן לכל תרחיש. במצבי משבר על הדירקטוריון להפגין מנהיגות ובמידת הצורך, ליטול את המושכות לידיו על-מנת למזער את הפגיעה בחברה.
עם פרוץ המשבר, החברה צריכה לפנות באופן יזום לגורם חיצוני שינהל עבורה את המשבר או שיהיה שותף לניהולו, ויתווה עבורה תכנית פעולה שתיתן מענה למכלול ההיבטים העסקיים, הפיננסיים, המשפטיים והתקשורתיים, של המשבר.

מה אנו מציעים לכם?
לנו במרכז אוחיון, ניסיון רב וראיה מערכתית, בתחום של ניהול משברים. אם אתם רוצים לנהל את המשבר ולא שהוא ינהל אתכם, למזער את פוטנציאל הסיכון הגלום בו ולהפוך אותו כזרז וכמנוף עוצמתי לשינוי, אתם מוזמנים לפנות אלינו:

נייד- 052-6867050   sec@director.org