הדירקטוריון במנהרת הזמן

במרוצת השנים, וכפועל יוצא מתמורות פוליטיות, כלכליות, חברתיות וחוקתיות, חלו גם שינויים במבנה הדירקטוריון, הרכבו, תפקידיו והחובות של חבריו.

מנהרת הזמן_159033932

שנות ה-80

 • שנים של היפר-אינפלציה
 • משבר המניות הבנקאיות – הוויסות
 • דוח ועדת בייסקי
 • הדחת מנהלי הבנקים הגדולים והלאמת הבנקים

סוף שנות ה-80 תחילת שנות ה-90

 • חובת מינוי דירקטורים חיצוניים
 • חובת מינוי ועדת הביקורת
 • קביעת תנאים לאישור עסקאות עם נושאי משרה, בעלי עניין ובעלי שליטה
 • תחילת הגילוי של "שכר הבכירים"
 • קביעת אחריותם של דירקטורים ונושאי משרה – חובת הזהירות וחובת האמונים
 • הרחבת האחריות לפרט מטעה בתשקיף ובדיווח של חברה ציבורית
 • הכללת מנגנון התובענה הייצוגית בחוק

מחצית שנות ה-90

 •  טיפול מגוון בגורמים הפעילים בשוק ההון: קרנות נאמנות, קופות גמל, יועצי השקעות, מנהלי תיקים, חברות חיתום
 • הכללת דוח על עסקי התאגיד – "דוח ברנע"
 • חובת מינוי מבקר פנימי
 • פסק-דין בעניין "בנק צפון אמריקה" (ההליך האזרחי – רשלנות דירקטורים)

1.2.2000 – חוק החברות ("החדש") בתוקף

 • חלוקת הבעלות, השליטה והניהול בין בעלי המניות, הדירקטוריון וההנהלה
 • הסדרת הכללים ל"הרמת מסך"
 • הסדרת מעמדו של רואה-החשבון המבקר
 • קביעת התנאים לחלוקה של דיבידנד במזומן ולרכישה עצמית של מניות וניירות ערך המירים
 • הכללת תביעה נגזרת בחוק

2000-2005 – רפורמות מהותיות בשוק ההון

 • רפורמת "בכר"
 • הקטנת ההחזקות הריאליות של הבנקים

שנת 2011 – חיזוק הדירקטוריון ועצמאותו, חיזוק השפעתם של בעלי מניות המיעוט

 • החובה להפעיל שיקול דעת עצמאי על-ידי דירקטור
 • הגדלת האחריות האישית של דירקטורים
 • חיזוק העצמאות של ועדת הביקורת ומניעת מעורבות פסולה בעבודתה
 • הרחבה משמעותית של סמכויות ועדת הביקורת
 • החמרת האיסור על העסקת דח"צ או קרובו על-ידי החברה הציבורית ממנה הוא פרש
 • הכפפת תנאי העסקה של נושאי משרה בחברה לאישור ועדת הביקורת והדירקטוריון של החברה
 • הגדלת הרוב שנדרש מבעלי מניות המיעוט לעסקאות עם בעלי ענין – משליש לרוב
 • הגבלת התקופה של הסכמי העסקה של בעל שליטה לשלוש שנים – לאחר שלוש שנים, יש צורך לאשר מחדש

דצמבר 2013

 • דני דנקנר, יו"ר בנק הפועלים לשעבר נשלח למאסר, לאחר שהורשע בהפרת אמונים בתאגיד, פגיעה בניהול התקין של תאגיד בנקאי וקבלת דבר בתחבולה
 • מנכ"ל שופרסל לשעבר וסמנכ"ל השיווק לשעבר, מורשעים בארבע עבירות של ניסיון להשיג הסדר כובל ובהפרת תנאי המיזוג בין שופרסל לקלאבמרקט מ- 2005