דיון בדוחות הכספיים

זה הזמן לדון בדוחות הכספיים לסוף הרבעון או סוף השנה. שימו לב שהדוחות לתקופות ביניים (סוף רבעון ראשון, שני ושלישי) הם דוחות סקורים, בשונה מדוחות סוף השנה שהם דוחות מבוקרים בהם היקף הביקורת של רואה החשבון גדול יותר. על כן יש לבחון לעתים בהקפדת יתר את דוחות הביניים עם הנהלת החברה.

ריכזנו עבורכם מספר שאלות ונושאים שיש לבחון אותם ביחס לדוחות כספיים, ושאותם יש להפנות למנכ"ל, לסמנכ"ל הכספים ולרואה החשבון המבקר.

מעבר בין דורי

המנכ"ל:                                                  
הסברים לביצוע מול תקציב – כיצד הביצוע בתקופת הביניים (וברבעון האחרון) עומד מול התחזית ותכנית העבודה שאושרו בתקציב השנתי?
האם היו אירועים מיוחדים בתקופת הדוח שהשפיעו לחיוב או לשלילה על התוצאות הכספיות? כך לדוגמה, השנה, תקופת החגים התרכזה במלואה בחודש ספטמבר בסמיכות למועד החזרה לבית הספר. בתחום המסחרי, ההשפעה הייתה שונה: בעוד שברשתות האופנה נרשמה ירידה במכירות בשל מיעוט ימי מסחר, ברשתות המזון נרשמה עלייה בשל הצריכה המוגברת של מזון בתקופת חגים. בתחום התעשייתי/יצרני, הייתה ירידה בהיקף הפעילות בשל מיעוט ימי העבודה.
מה קרה מאז מועד הדוח? – חשוב לקבל אינדיקציה לגבי התקופה שחלפה מאז מועד הדוח דהיינו מאז 1 באוקטובר 2013 ועד למועד הדיון בדירקטוריון.
מהי התחזית המעודכנת – האם יש צורך לעדכן את התחזית?
סמנכ"ל הכספים:
פרטים על מצב תזרימי קיים וצפוי – האם תזרים המזומנים סביר, האם יש קשיים כלשהם?
הסברים לפערים (אם קיימים) בין רווח והפסד לתזרים – ככל שיש פערים, חשוב לקבל הסברים.
מהי ההשלכה של האטה הכלכלית על הדוחות הכספיים (בחינת קיומה של הנחת העסק החי, הכרה בנכסי מסים נדחים בגין הפסדים מועברים ועקביות בתחזיות)?
רואה החשבון:
האם יש ממצאים מיוחדים מהביקורת?
האם היו מחלוקות עם ההנהלה, אם כן, באילו נושאים וכיצד נפתרו?
האם המדיניות החשבונאית עקבית עם המדיניות בעבר?
האם המדיניות דומה לחברות אחרות בענף?
האם היו מחלוקות עם רואי חשבון אחרים בקבוצה?
האם ברבעון האחרון היו חידושים בכללי הדיווח החשבונאי?
השאלות שלעיל הן במידה רבה שאלות גנריות שיש להעלותן בכל דיון על דוחות כספיים (כללנו אותם בפנקס הכיס לדירקטור)
כאשר מתקיים דיון בדוח ביניים, הרי שיש להשוות אותו לתוצאות של תקופת הביניים המקבילה. במקרה שלנו, יש להשוות בין תשעת החודשים הראשונים של 2013 לבין תשעת החודשים הראשונים של 2012, ובין הרבעון השלישי של שנת 2013 לבין הרבעון השלישי של שנת 2012.
ככל שיש אירועים מיוחדים כגון מכירת נכס ותוצאותיה (שאינה חלק ממהלך העסקים הרגיל) יש לנטרל את תוצאות העסקה ולבחון את תוצאות תשעת החודשים  או הרבעון ללא אותה עסקה.