Skip to main content

בעלי ענין

כתבות בנושא בעלי ענין – מרכז הידע הינו חלק ממהלך מקיף של ג‘וינט-אלכא לחיזוק דירקטוריונים של ארגונים חברתיים (עמותות וחל“צ), בהובלה של ועדת היגוי, בה חבריה הינם מנהלים בכירים המשמשים כדירקטורים בארגונים חברתיים.