Skip to main content

כל סוגי הדירקטורים

להרכב הדירקטוריון יש חשיבות רבה בכל הנוגע להשגת שתי מטרות חשובות: שיפור קבלת ההחלטות ואיכותן ומניעת ניגוד עניינים.

קרא עוד

כתבות נבחרות