כל סוגי החברות

כל סוגי החברות

בישראל פועלות מאות אלפי חברות אשר מאוגדות תחת סוגים שונים של חברות: ציבוריות, פרטיות, תאגידים עירוניים, חברות ממשלתיות ועוד.

לכל אחת מסוגי החברות ייחודיות משלה בכל הנוגע לאופן התנהלות החברה ונושאי המשרה בה.

בחלק זה תוכלו למצוא מידע מפורט על כל סוגי החברות בישראל ועל שלושת האורגנים העיקריים בה: בעלי מניות, דירקטוריון והנהלה.

הדירקטוריון הוא הגוף האמון על ייצור ערכים לחברה אשר תפקידו להנחות את הנהלת החברה כיצד לפעול, לפקח על פעולותיה ולבצע בקרה מתמדת על ההנחיות היוצאות תחת ידיו. למעשה הוא משמש כ”מערכת האיזונים והבלמים” של החברה.

תאגידים קיבוציים

רוב הפעילות של תאגידים הקיבוציים מאוגדות כאגש”ח – אגודה שיתופית חקלאית. האגש”ח היא ישות משפטית אשר פועלת על פי פקודת האגודות השיתופיות.

אגודה שיתופית חקלאית היא תאגיד, שחבריו הם גם הבעלים, על פי סעיף 4 לפקודת האגודות השיתופיות, חברי התאגיד בחרו בדרך המקדשת את טיפוח החיסכון, עזרה עצמית ועזרת גומלין בין אנשים בעלי אינטרסים כלכליים משותפים, כדי להביא לידי שיפור תנאי חייהם, עסקיהם ושיטות הייצור שלהם.

המטרה ההיסטורית להקמתן של האגודות הללו על ידי המדינה והמוסדות המיישבים היא : חברתיות לאומית, להגברת ההתיישבות ,לקליטת עליה , לביצור גבולות המדינה ובטחונה.

לכל אגודה שיתופית נקבע תקנון המאושר בהצבעה על ידי האסיפה הכללית במושב או בקיבוץ ברוב הדרוש ונחתם ומאושר על ידי רשם האגודות השיתופיות.