כל סוגי החברות

כל סוגי החברות

בישראל פועלות מאות אלפי חברות אשר מאוגדות תחת סוגים שונים של חברות: ציבוריות, פרטיות, תאגידים עירוניים, חברות ממשלתיות ועוד.

לכל אחת מסוגי החברות ייחודיות משלה בכל הנוגע לאופן התנהלות החברה ונושאי המשרה בה.

בחלק זה תוכלו למצוא מידע מפורט על כל סוגי החברות בישראל ועל שלושת האורגנים העיקריים בה: בעלי מניות, דירקטוריון והנהלה.

הדירקטוריון הוא הגוף האמון על ייצור ערכים לחברה אשר תפקידו להנחות את הנהלת החברה כיצד לפעול, לפקח על פעולותיה ולבצע בקרה מתמדת על ההנחיות היוצאות תחת ידיו. למעשה הוא משמש כ”מערכת האיזונים והבלמים” של החברה.

תאגידים עירוניים

חברות אלו מוקמות במסגרת מועצות מקומיות, מועצות אזוריות או עיריות ופועלות במסגרת המטרות והסמכויות של הרשות המקומית. רשות מקומית היא מסגרת המספקת את צרכי הקהילה שלה: שירותי בריאות, תעבורה, חינוך, מים וביוב, תאורה, ניקיון, גינון, רישוי עסקים ועוד. זהו מנגנון למתן שירותים חברתיים ומוניציפליים לאוכלוסייה, שאינו מבוסס על שיקולים כלכליים בלבד. בשנים האחרונות התגבר מעמדה של הרשות המקומית והתחזקה פעילותה העצמאית והאוטונומית. על רקע תפיסה זו, נוצר צורך כלכלי חדש, שמכוחו הוקמו החברות העירוניות. חברות מיוחדות אלו משלבות, בדומה לחברות ממשלתיות, תכונות של גוף ציבורי בבעלות הרשות המקומית המשרת את צרכי הציבור, לצד מנגנונים משפטיים בעלי מטרות עסקיות-כלכליות. כיום, עוסקות חברות עירוניות בפיתוח שירותים מוניציפליים – עירוניים וכפריים – אחזקה ופיתוח של נכסי הרשות, פיתוח אורבני, ייזום תעשייה, ייזום תיירות, מפעלי חינוך, תרבות, חברה ועוד.

על חברה עירונית חלים חוקים רבים, תקנות וצווים. דבר החקיקה העיקרי המסדיר הקמת חברה כזו הוא פקודת העיריות.