קבלת החלטות בנושאים רגישים

נושאים רגישים, מחייבים משנה זהירות, מאחר וגלום בהם פוטנציאל לניגוד עניינים. המאפיין המרכזי של אותם מהלכים הוא שקיימת לגביהם אפשרות של פגיעה בטובת החברה, שעליה אמור לשמור הדירקטוריון.

מעבר לכך, במציאות הישראלית לבעלי השליטה יש לעתים החזקות במספר חברות, מה שעלול לעורר בעיות של ניגוד-עניינים בינם לבין תאגיד זה או אחר שבשליטתו.

בשנים האחרונות, ישנו תהליך שמונע על-ידי הרגולציה, להצבת חיץ בין ההתנהגות בפועל של הדירקטור לבין האינטרסים של בעל השליטה.