ברזיל

בשנת 2001 הושלם חוק החברות בברזיל ובשנת 2002 הושלמה החקיקה בעזרת נהלים ותקנות שנחקקו על ידי משרד המסחר הברזילאי.

בהקדמה לדברי החוק הבהיר המחוקק כי החוקים נועדו ל:

להבטיח את תפקודה התקין של הבורסה והשווקים החופשים
להגן על מחזיקי ניירות ערך מפעילות לא חוקית והונאות מצד הנהלות החברות או בעלי השליטה.

דרום אפריקה

חוק החברות החדש בדרום אפריקה אושר בממשלה בשנת 2008 אבל נכנס לתוקפו רק בחודש מאי , 2011 (The Companies Act, Act no. 71 of 2008)

החוק החדש הינו מסורבל פחות מהחוק הקודם אשר היה בעל יותר מארבעה מאות סעיפים, כמו כן בחוק החדש דרך ההתאגדות שונתה והפכה להיות פשוטה הרבה יותר. על מנת להתאגד חברה צריכה רק מסמך אחד אשר מסדיר את הזכויות, החובות ותחומי האחריות של בעלי מניות, דירקטורים וגופים אחרים אשר מצויים בקשר עם החברה (MOL Memorandum of Incorporationׂ )

שינוי נוסף הוא שעל חברות שונות יחולו חוקים שונים, כלומר על חברות קטנות ופרטיות לא תחול אותה חקיקה מבחינת הממשל התאגידי ואותו הדיווח והגילוי הפיננסי שיחול על חברות גדולות וציבוריות.

אוסטרליה

הנחיות בורסת ASX לענייני ממשל תאגידי, קובעות כי לדירקטורים החיצוניים יהיה רוב בכל חברה ציבורית, כולל יו”ר דירקטוריון חיצוני.

שיטת המשפט האנגלו-אמריקנית, שעליה מתבסס גם חוק החברות הישראלי, הנה גם המודל הנהוג באוסטרליה וניו-זילנד. בשתי מדינות אלו, ההוראות בדבר ממשל תאגידי קבועים בקודים, ואימוצן של הנורמות הוא וולונטרי. יחד עם זאת, החברה נדרשת לגלות לציבור, במסגרת הדיווח שלה, האם אמצה את ההוראות המומלצות ואם לא, להסביר מדוע.

דירקטור גלובלי

דירקטור גלובלי

בעולם העסקים הגלובאלי של היום יש חשיבות מכרעת להכרת הפעילות העסקית ברחבי העולם ולהתנהלות המקובלת בכל מדינה. המשפט “ידע הוא כוח” נכון שבעתיים בעת שרוצים לעבוד עם גורמים מחו”ל, לייצר קשרים ולצאת לפעילות עסקית מגבולות ישראל.

בפרק זה בחרנו מספר יעדים ברחבי העולם אשר מייצגים תפיסות עולם שונות הקשורות לעולם העסקים ולממשל תאגידי. במדינות שונות מתקיימות שיטות שונות של ניהול חברות, מעורבות רגולציה, מבנה שוק הון ומודלים חקיקתיים.

העולם כידוע הוא “כפר גלובאלי”, ולכן בצורה גסה, ניתן לדבר על שלושה מודלים מרכזיים , המגדירים את יחסי הגומלין בין האורגנים השונים בחברה: המודל האנגלו-אמריקני, המודל הגרמני והמודל היפני. חלק נכבד מהמדינות, בחרו לאמץ וליישם את אחד מאותם מודלים.

בפרק זה, תוכלו לקבל מידע על ממשל תאגידי ב: ארה”ב, קנדה, אנגליה, גרמניה, צרפת, אוסטרליה, יפן, סין, דרום אפריקה וברזיל.