אוסטרליה

הנחיות בורסת ASX לענייני ממשל תאגידי, קובעות כי לדירקטורים החיצוניים יהיה רוב בכל חברה ציבורית, כולל יו”ר דירקטוריון חיצוני.

שיטת המשפט האנגלו-אמריקנית, שעליה מתבסס גם חוק החברות הישראלי, הנה גם המודל הנהוג באוסטרליה וניו-זילנד. בשתי מדינות אלו, ההוראות בדבר ממשל תאגידי קבועים בקודים, ואימוצן של הנורמות הוא וולונטרי. יחד עם זאת, החברה נדרשת לגלות לציבור, במסגרת הדיווח שלה, האם אמצה את ההוראות המומלצות ואם לא, להסביר מדוע.

אנגליה

הקוד המשולב שאומץ באנגליה (Revised Combined Code 2003) ממליץ כי בחברות גדולות, כשליש מהדירקטורים יהיו דירקטורים עצמאיים שאינם נושאי משרה, ובחברות קטנות ההמלצה הינה כי ימונו שני דירקטורים חיצוניים שאינם נושאי משרה.

זו היא גם הנחיית הארגונים OECD וה- ICGN Int’l Corporate Governance Network)) הממליצים כי לפחות 50% מחברי הדירקטוריון (לא כולל יו”ר), יהיו דירקטורים עצמאיים שאינם נושאי משרה. זאת למעט בחברות קטנות, להן ראוי שיהיו לפחות שני דירקטורים עצמאיים שאינם נושאי משרה.

בחברות אירופאיות (במיוחד באנגליה) וקנדיות נהוגה הפרדה בין תפקיד יו”ר ומנכ”ל. הקוד המשולב האנגלי קורא להפרדה ברורה בין התפקידים וממליץ כי כיו”ר הדירקטוריון יכהן דירקטור עצמאי. על פי נתוני סקרים עסקיים נראה כי גם חברות בארה”ב מאמצות בהדרגה את מודל ההפרדה, כתגובה לכשלים ניהוליים וחשבונאיים שנתגלו לאחרונה.

חברות חיתום

חברת חיתום הינה חברה אשר תפקידה גיוס הון/חוב לחברות מקרב משקיעים מוסדיים ומקרב הציבור בדרך של הנפקה פרטית/ציבורית. מבצעי תהליך החיתום (לרוב גופים מוסדיים ובנקים) נקראים בשם “חתמים”.

דירקטוריון –

תקנות ניירות ערך (חיתום), תשס”ז-2007 קובעות כי בדירקטוריון של חתם יכהנו לא פחות מחמישה דירקטורים. שליש מן הדירקטורים, אך לא פחות משניים מהם, יהיו דירקטורים עצמאיים. דירקטור עצמאי, לעניין זה הינו מי שעומד בתנאים הקבועים לדירקטור חיצוני בחברה ציבורית, אך אם בנק או מבטח מחזיק ב-10% או יותר מהון המניות של החתם, אזי יש להחיל את איסור הזיקה הקבוע בחוק החברות בין דירקטור חיצוני לבין בעל שליטה גם בין הדירקטור עצמאי בחברת החיתום לבין הבנק או המבטח.

חברות דואליות

חברה דואלית הינה חברה ציבורית אשר רשומה בבורסה נוספת בחו”ל. הסדר הרישום הכפול נכנס לתוקפו בשנת 2000 עם חקיקתו של הפרק השלישי לחוק ניירות הערך.

היתרונות ברישום כפול עבור החברות טמון בשני היבטים עיקריים: היבט המסחר השוטף בבורסות עשוי להגדיל את הערך לבעלי המניות. וההיבט השני הוא גיוס ההון, הרישום הדואלי מגדיל ומגוון את האפשרויות לגיוס כספים לחברה. הרישום הכפול פותח דלת לקהלים שונים שמהם אפשר לגייס כסף בגיוס פרטי, לדוגמא יש משקיעים זרים שיותר נוח להם להשקיע במניות הנסחרות בארה”ב.

חברות ציבוריות

חוק החברות קובע כי חובה למנות יו”ר דירקטוריון בחברה ציבורית. לתפקידו של יו”ר הדירקטוריון בחברה ציבורית משמעות גדולה יותר מאשר בחברה פרטית. יו”ר הדירקטוריון בחברה ציבוריות אמור לנהל את עבודת הדירקטוריון, את הדיון בישיבות הדירקטוריון, לקבוע את סדרי היום ואת אופן זימונן של הישיבות וכיוצא באלה נושאים בקשר לעבודת הדירקטוריון. ליו”ר הדירקטוריון מוקנית למעשה הסמכות לנווט את עבודת הדירקטוריון.

לא נקבעו תנאי כשירות מיוחדים לכהונה כיו”ר הדירקטוריון בחברה ציבורית. מינויו של יו”ר הדירקטוריון בחברה ציבורית יכול להיעשות על-ידי דירקטוריון החברה הציבורית אלא אם נקבע אופן מינוי אחר בתקנון. אופן מינוי אחר יכול להיות מינוי על-ידי בעלי המניות. הפסקת כהונה של יו”ר הדירקטוריון תהיה באופן בו הוא מונה.

תיעוד תהליכי קבלת החלטות בדירקטוריון – פרוטוקולים

החוק קובע חובת רישום פרוטוקול של ישיבות ואסיפות בעלי המניות והדירקטוריון, ונשאלת השאלה: מה יש לכלול בפרוטוקול?

מלבד מועד הישיבה ומקום כינוסה, יש כמובן לכלול בפרוטוקול את שמות המשתתפים. כמו-כן יש לכלול בפרוטוקול את כל ההחלטות שהתקבלו בישיבה. במקרה שהחלטה התקבלה ברוב-דעות יש לפרט את שמות התומכים בהחלטה והמתנגדים לה. בנוסף לכך יש לפרט את מהלך הישיבה ואת עיקרי הדברים שנאמרו בה.