אנגליה

הקוד המשולב שאומץ באנגליה (Revised Combined Code 2003) ממליץ כי בחברות גדולות, כשליש מהדירקטורים יהיו דירקטורים עצמאיים שאינם נושאי משרה, ובחברות קטנות ההמלצה הינה כי ימונו שני דירקטורים חיצוניים שאינם נושאי משרה.

זו היא גם הנחיית הארגונים OECD וה- ICGN Int’l Corporate Governance Network)) הממליצים כי לפחות 50% מחברי הדירקטוריון (לא כולל יו”ר), יהיו דירקטורים עצמאיים שאינם נושאי משרה. זאת למעט בחברות קטנות, להן ראוי שיהיו לפחות שני דירקטורים עצמאיים שאינם נושאי משרה.

בחברות אירופאיות (במיוחד באנגליה) וקנדיות נהוגה הפרדה בין תפקיד יו”ר ומנכ”ל. הקוד המשולב האנגלי קורא להפרדה ברורה בין התפקידים וממליץ כי כיו”ר הדירקטוריון יכהן דירקטור עצמאי. על פי נתוני סקרים עסקיים נראה כי גם חברות בארה”ב מאמצות בהדרגה את מודל ההפרדה, כתגובה לכשלים ניהוליים וחשבונאיים שנתגלו לאחרונה.

חברות חיתום

חברת חיתום הינה חברה אשר תפקידה גיוס הון/חוב לחברות מקרב משקיעים מוסדיים ומקרב הציבור בדרך של הנפקה פרטית/ציבורית. מבצעי תהליך החיתום (לרוב גופים מוסדיים ובנקים) נקראים בשם “חתמים”.

דירקטוריון –

תקנות ניירות ערך (חיתום), תשס”ז-2007 קובעות כי בדירקטוריון של חתם יכהנו לא פחות מחמישה דירקטורים. שליש מן הדירקטורים, אך לא פחות משניים מהם, יהיו דירקטורים עצמאיים. דירקטור עצמאי, לעניין זה הינו מי שעומד בתנאים הקבועים לדירקטור חיצוני בחברה ציבורית, אך אם בנק או מבטח מחזיק ב-10% או יותר מהון המניות של החתם, אזי יש להחיל את איסור הזיקה הקבוע בחוק החברות בין דירקטור חיצוני לבין בעל שליטה גם בין הדירקטור עצמאי בחברת החיתום לבין הבנק או המבטח.