כל סוגי הדירקטורים

להרכב הדירקטוריון יש חשיבות רבה בכל הנוגע להשגת שתי מטרות חשובות: מניעת ניגוד עניינים ושיפור קבלת ההחלטות ואיכותן, כאשר לנגד עיניהם של כל הדירקטורים צריכה לעמוד טובת החברה.
סוג החברה ואופייה משליך גם על סוגי הדירקטורים שעליה למנות