דוחות כספיים – הבנה וניתוח

אחריות  הדירקטוריון לדוחות הכספיים ולדיווחים הנלווים אליהם – תיאור עסקי התאגיד – קבועה במספר חוקים, בחוק החברות ובתקנות שלו, ובחוק ניירות ערך ובתקנות שלו. כאשר הדירקטוריון דן בדוחות הכספיים לפני אישורם, הוא צריך להעסיק את עצמו בשני הרכיבים הבסיסיים בכל תפקיד: “מה” ו-“איך“. מה עלי לעשות; ואיך עלי לעשות את זה. מאחר שהדוחות הכספיים מהווים את הדיווח העיקרי של חברה לבעלי מניותיה ולציבור בכללותו, מירב מקרי התרמית נעשים בדוחות הכספיים. צריך לדעת שברוב המקרים קשה לגלות תרמיות מתוחכמות בדוחות כספיים. קשה עוד יותר לגלות תרמית כאשר לדירקטורים אין קשר שוטף עם הנהלת החברה ואין הם מעורבים באופן פעיל בעסקיה. הדירקטוריון, על-פי חוק, אחראי על התווית מדיניות החברה ופיקוח על ביצוע תפקידי המנהל … המשך קריאה »

דיון בדוחות הכספיים

זה הזמן לדון בדוחות הכספיים למחצית הראשונה של שנת 2013. שימו לב שהדוחות לתקופות ביניים (סוף רבעון ראשון, שני ושלישי) הם דוחות סקורים, בשונה מדוחות סוף השנה שהם דוחות מבוקרים. בדוחות מבוקרים היקף החקיקה של רואה חשבון גדול יותר, ועל כן יש לבחון לעתים בהקפדת יתר את דוחות הביניים עם הנהלת החברה.

ריכזנו עבורכם מספר שאלות ונושאים שיש לבחון אותם ביחס לדוחות כספיים, ושאותם יש להפנות למנכ”ל, לסמנכ”ל הכספים ולרואה החשבון המבקר.

משנה לשנה כוחנו עולה או האם תיקון 20 צפוי לשנות משהו?

פרסום דוחות כספיים, בתום כל תקופה חשבונאית הנו חלק ממחזור חיים של חברה ציבורית. הרבעון הנוכחי של השנה, מזמן לראשונה אבן דרך נוספת: השלמת אישורה של מדיניות תיגמול לחברה, אירוע שאמור להסתיים עד אמצע ספטמבר (12.9.2013), לפחות עבור החברות שנמצאות במדד ת”א 100, כאשר ליתר החברות נתנה ארכה עד סוף השנה.

תיקון 20 לחוק החברות, שמחייב חברות ציבוריות לקבוע מדיניות תגמול, מרחיב באופן משמעותי את האחריות הכוללת של הדירקטוריון ומצריך את החברות הציבוריות באישור מיוחד של אסיפת בעלי המניות. הולדתו של תיקון זה, לצד תהליכים נוספים, הינו חלק ממהלך כולל שמטרתו להביא לכינון כללי משחק חדשים בחברה ציבורית וליצירת איזונים מתאימים.

ארה”ב

בארה”ב קיים חוק פדראלי Federal Law המחייב את כלל המדינות. בהקשר של חברות, ניתן למנות את החוק לניירות ערך משנת 1933, חוק “סרבנס-אוקסלי” משנת 2002 שנועד למנוע הישנות מקרים של רמאות כפי שקרו באנרון, חוק “דוד פרנק” מ-2010 שנועד למנוע נישנות מקרים של הפקרות פיננסית ועוד. לצד החוקים הפדרליים האחידים יש גם את חוקי המדינות State Law.

המודל האנגלו-אמריקני, שנהוג בארה”ב ובאנגליה, מכונה גם “מודל השוק ובעלי המניות”. בהתאם למודל זה, האחריות למשטר ולמבנה של החברה מסורה לידי בעלי המניות, אשר נתפסים כבעלים של החברה ובידם הכוח לאייש את האסיפה הכללית, לבחור את הדירקטוריון, לחתום על מסמך היסוד של החברה, להחליט על נושאים מרכזיים בתפקוד החברה וכו’. בהתאם לכך, נושאי המשרה של החברה מחויבים לנהל אותה כדי להשיא רווח לבעלי המניות.