כל סוגי החברות

כל סוגי החברות

בישראל פועלות מאות אלפי חברות אשר מאוגדות תחת סוגים שונים של חברות: ציבוריות, פרטיות, תאגידים עירוניים, חברות ממשלתיות ועוד.

לכל אחת מסוגי החברות ייחודיות משלה בכל הנוגע לאופן התנהלות החברה ונושאי המשרה בה.

בחלק זה תוכלו למצוא מידע מפורט על כל סוגי החברות בישראל ועל שלושת האורגנים העיקריים בה: בעלי מניות, דירקטוריון והנהלה.

הדירקטוריון הוא הגוף האמון על ייצור ערכים לחברה אשר תפקידו להנחות את הנהלת החברה כיצד לפעול, לפקח על פעולותיה ולבצע בקרה מתמדת על ההנחיות היוצאות תחת ידיו. למעשה הוא משמש כ”מערכת האיזונים והבלמים” של החברה.

דרום אפריקה

חוק החברות החדש בדרום אפריקה אושר בממשלה בשנת 2008 אבל נכנס לתוקפו רק בחודש מאי , 2011 (The Companies Act, Act no. 71 of 2008)

החוק החדש הינו מסורבל פחות מהחוק הקודם אשר היה בעל יותר מארבעה מאות סעיפים, כמו כן בחוק החדש דרך ההתאגדות שונתה והפכה להיות פשוטה הרבה יותר. על מנת להתאגד חברה צריכה רק מסמך אחד אשר מסדיר את הזכויות, החובות ותחומי האחריות של בעלי מניות, דירקטורים וגופים אחרים אשר מצויים בקשר עם החברה (MOL Memorandum of Incorporationׂ )

שינוי נוסף הוא שעל חברות שונות יחולו חוקים שונים, כלומר על חברות קטנות ופרטיות לא תחול אותה חקיקה מבחינת הממשל התאגידי ואותו הדיווח והגילוי הפיננסי שיחול על חברות גדולות וציבוריות.

סין

המקור החוקי בסין להקמה ולניהול חברות סיניות הוא חוק החברות הסיני. חוק החברות דורש שבחברה חדשה בערבון מוגבל או בחברת מניות משותפת (joint stock company) , יוזרם ההון על ידי המשקיעים לפני הנפקת רישיון העסק זאת, בשונה מחוקי מיזמי ההשקעה הזרים, המחייבים שההון הרשום של מיזם ההשקעה הזר ישולם בתוך תקופה נקובה לאחר הנפקת רישיון העסק.

על פי חוק החברות, דירקטורים בחברה נבחרים על ידי בעלי המניות מתוקף ההשקפה שבעלי המניות הם מקור הכוח והסמכות העליונה בחברה. בהתאם לכך, יש לכונן מועצת מנהלים, והסמכות לשכור את שירותי המנהלים הבכירים ולחילופין, להעבירם מתפקידיהם (לרבות המנהל הכללי וסגן המנהל הכללי) מצוי בידי מועצת המנהלים.

יפן

המודל היפני מהווה דגם מוביל בקרב מדינות מזרח אסיה.

הגישה היפנית מעמידה במרכז את עבודת הצוות בחברה, את הנאמנות ואת העברת המידע בין חלקי החברה. בניגוד לסגנון הניהול האמריקני המדגיש את אלמנט הפיקוח והיעדר האמון (שיטת ה”מקל”), הגישה היפנית דוגלת בשיתוף פעולה למען מטרה משותפת תוך הדגשת אמון הדדי (שיטת ה”גזר”).

מטבע הדברים שתי השיטות מעוניינות בתוצאות הכלכליות, אולם בניגוד לאמריקאים שמתמקדים ברווחיות (“קפיטליזם של בעלי המניות”) החברה היפנית מעמידה בראש מעייניה את יעילות הייצור ואת שמירת החברה כעסק חי וצומח (“קפיטליזם של החברה”).

בעוד שבארה”ב תפקוד החברה סובב סביב משקיעי ההון, ביפן הקהילה כולה היא שעומדת במרכז התמונה התאגידית. החברה איננה אך ורק ארגון כלכלי, אלא היא גם מוסד חברתי.

צרפת

ייחודו של המשטר והמבנה הנהוג בצרפת הוא בכך שהוא גמיש. החל משנת 1966 ניתנה לחברות האפשרות לבחור בין דירקטוריון חד-שכבתי ובין דירקטוריון דו-שכבתי (בדומה למודל הגרמני), המורכב ממועצה מפקחת וממועצה מנהלת.

המועצה המנהלת מונה לפחות שני חברים ולכל היותר חמישה. היא נושאת בסמכות הניהולית המלאה בכל הנוגע לתפקוד השוטף של החברה. עליה לדווח מדי רבעון למועצה המפקחת.

המועצה המפקחת מונה לפחות שלושה חברים ולכל היותר עשרים וארבעה. עובדי החברה רשאים למנות עד שליש מהחברים כמועצה המפקחת. שאר חברי המועצה נבחרים על ידי בעלי המניות. המועצה לא רק מפקחת על חברי המועצה הניהולית, אלא גם בוחרת אותם, מפטרת אותם, קובעת את שכרם, מאשרת חוזים בין החברה וביניהם ומדווחת על ממצאיה לבעלי המניות. מכך עולה, שלעובדים בחברות אלו יש השפעה רבה על הנעשה בחברה. אולם בפועל רק חלק קטן, פחות מ- 2% מהחברות הצרפתיות הקטנות והבינוניות בוחרות להתנהל על ידי דירקטוריון דו-שכבתי, והוא מקובל יותר בקרב חברות גדולות.

גרמניה

המודל הגרמני משמש דגם חשוב לרבות ממדינות אירופה, כגון מדינות סקנדינביה, אוסטריה, בלגיה, הונגריה ובמידה פחותה גם צרפת ושוויץ. גם הכלכלות המתחדשות של מדינות מזרח אירופה נוטות לכיוון זה.

בדיני החברות של שיטות משפט אירופיות ואסיאתיות, קיימת ההתחשבות באינטרסים של קהלים אחרים (מעבר לבעלי המניות) והיא חלק מובנה מהתשתית הנורמטיבית של המשטר והמבנה של החברה העסקית. הן אינן רואות בהם אלמנט חיצוני, הראוי לעתים להגנה, אלא הן מעניקות להם מקום ממשי במערכת הפוליטית של החברה.

בניגוד לאנגליה ובארצות-הברית שבה הכוח בידי בעלי המניות. בגרמניה וביפן, הכוח עצמו מוקצה בין הקהלים השונים ויש שימת דגש בנוגע לצורך בהתייעצות, בשיתוף ואף בהגעה להסכמה בין ספקים שונים (עובדים, נושים ובעלי מניות).

חברות דואליות

חברה דואלית הינה חברה ציבורית אשר רשומה בבורסה נוספת בחו”ל. הסדר הרישום הכפול נכנס לתוקפו בשנת 2000 עם חקיקתו של הפרק השלישי לחוק ניירות הערך.

היתרונות ברישום כפול עבור החברות טמון בשני היבטים עיקריים: היבט המסחר השוטף בבורסות עשוי להגדיל את הערך לבעלי המניות. וההיבט השני הוא גיוס ההון, הרישום הדואלי מגדיל ומגוון את האפשרויות לגיוס כספים לחברה. הרישום הכפול פותח דלת לקהלים שונים שמהם אפשר לגייס כסף בגיוס פרטי, לדוגמא יש משקיעים זרים שיותר נוח להם להשקיע במניות הנסחרות בארה”ב.

קונצרנים

קונצרנים

מספר סוגים אופייניים לחברות קונצרן המרכזות את מירב הפעילות הניהולית הן חברות אחזקות, חברות השקעות וחברות ניהול.

אשכול חברות הינו מבנה החזקות מורכב בין מספר חברות. רוב החברות הגדולות בעולם בכלל ובמשק הישראלי בפרט, מאוגדות במבנים של קונצרנים.

הדין האנגלי והאמריקני וכך גם הדין הישראלי, יוצאים מתוך נקודת הנחה משפטית כי הקונצרן הוא התארגנות של מספר חברות, כאשר ניהולה של כל חברה בקונצרן מוסדר בנפרד. כלומר, הקונצרן הוא אוסף של פרטים, תאגידים, שהם גופים עצמאיים גישת ה- (Entity Law. גישה זו אינה מדויקת משום שלמעשה חברות בקונצרן אינן גוף עצמאי לחלוטין, אלא גופים התלויים זה בזה כלכלית וניהולית. החקיקה הגרמנית, יוצאת מתוך נקודת הנחה מנוגדת, לפיה הכלל הבסיסי הוא שחברה היא יחידה בתוך קונצרן (גישת ה- Enterprise Law), ולכן חבה החברה-האם בחובותיה של החברה-בת, ומנהלי החברה-האם עלולים לחוב בשל מעשיה של החברה-הבת.

תאגידים קיבוציים

רוב הפעילות של תאגידים הקיבוציים מאוגדות כאגש”ח – אגודה שיתופית חקלאית. האגש”ח היא ישות משפטית אשר פועלת על פי פקודת האגודות השיתופיות.

אגודה שיתופית חקלאית היא תאגיד, שחבריו הם גם הבעלים, על פי סעיף 4 לפקודת האגודות השיתופיות, חברי התאגיד בחרו בדרך המקדשת את טיפוח החיסכון, עזרה עצמית ועזרת גומלין בין אנשים בעלי אינטרסים כלכליים משותפים, כדי להביא לידי שיפור תנאי חייהם, עסקיהם ושיטות הייצור שלהם.

המטרה ההיסטורית להקמתן של האגודות הללו על ידי המדינה והמוסדות המיישבים היא : חברתיות לאומית, להגברת ההתיישבות ,לקליטת עליה , לביצור גבולות המדינה ובטחונה.

לכל אגודה שיתופית נקבע תקנון המאושר בהצבעה על ידי האסיפה הכללית במושב או בקיבוץ ברוב הדרוש ונחתם ומאושר על ידי רשם האגודות השיתופיות.