קבלת החלטות בתנאי אי-ודאות

תהליך קבלת החלטות מטבעו אינו נעשה בתנאי מעבדה ולמעשה אף פעם לא ניתן להבטיח 100% של וודאות. ובכל זאת, המקרה של קבלת החלטות בתנאי אי-וודאות הנו מצב מורכב שמצריך הערכות והתארגנות מיוחדת, מה גם שמדובר במצב שכיח במחזור חיים של חברה עסקית.

קבלת החלטות בתנאי אי-ודאות, משמעותו קבלת החלטה על בסיס של היעדר מידע או מידע חלקי/לקוי, דבר שמקשה על קבלת החלטה ועלול לפגום בטיבה.

חוסר ודאות אחר יכול לנבוע מכך שהאינטרסים של צד נוסף שלישי מעורבים בתהליך ללא כל ידיעה מצד המחליט, ועל כן שיקולי הדעת של המחליט לא מסוגלים להתחשב בכל הנתונים וההיבטים הרלוונטיים.

קבלת החלטות בתנאי אי-ודאות היא תהליך שאורבים בו כשלים רבים למקבל ההחלטה.

קבלת החלטות בנושאים רגישים

נושאים רגישים, מחייבים משנה זהירות, מאחר וגלום בהם פוטנציאל לניגוד עניינים. המאפיין המרכזי של אותם מהלכים הוא שקיימת לגביהם אפשרות של פגיעה בטובת החברה, שעליה אמור לשמור הדירקטוריון.

מעבר לכך, במציאות הישראלית לבעלי השליטה יש לעתים החזקות במספר חברות, מה שעלול לעורר בעיות של ניגוד-עניינים בינם לבין תאגיד זה או אחר שבשליטתו.

בשנים האחרונות, ישנו תהליך שמונע על-ידי הרגולציה, להצבת חיץ בין ההתנהגות בפועל של הדירקטור לבין האינטרסים של בעל השליטה.

מעטה בטוח – הגנה כוללת לדירקטורים

מעטה בטוח – הגנה כוללת לדירקטורים

מתוך תיקוני החקיקה האחרונים ופסיקות בתי המשפט, ניתן לקבוע כי כיום האחריות המוטלת על דירקטורים ונושאי משרה היא מוגברת מבעבר, ולא מהססים לתקוף אותה על ידי הגשת תביעות בנושאים שונים נגד הדירקטורים.

הקטנת האחריות אפשרית על-ידי נושא המשרה בעצמו ועל חשבונו או על-ידי החברה ועל חשבונה. נושא משרה יכול לרכוש על חשבונו פוליסה לביטוח אחריותו, אך כל נושא משרה היה מעדיף שהחברה תקטין את אחריותו על חשבונה. הקטנת האחריות על-ידי החברה אפשרית בכל אחת משלוש הדרכים שלהלן או בשילוב ביניהן: מתן פטור מאחריות, ביטוח אחריות ושיפוי.