בישראל קיימים עשרות תאגידים ציבוריים הידועים שבהם הם רשות שדות התעופה, מגן דוד אדום ועוד. התאגידים הציבוריים הם חלק מן המגזר הציבורי וממלאים תפקידים ציבוריים מגוונים, ועם זאת אינם משולבים במבנה הארגוני של הממשלה ולכן נכון להיום אינם כפופים במידה מספקת למנגנוני פיקוח ובקרה החלים על גופים אחרים בסקטור הציבורי, שנועדו להבטיח התנהלות תקינה של גופים ממשלתיים. כיום כל תאגיד ציבורי פועל מכוח חוקים מסמיכים קונקרטיים אולם אין חוק מסגרת כללי שיסדיר את פעולתם של התאגידיים הציבוריים.

בחודש פברואר 2013 פורסם תזכיר חוק התאגידיים הציבוריים אשר מקודם על-ידי משרד המשפטים ומציע להקים רשות תאגידים ציבוריים שתהיה חלק מרשות החברות הממשלתיות.

ההסדרים המופיעים בהצעת החוק הם רבים ומגוונים וכוללים את הסדרת מבנה התאגיד והגדרת סמכויותיו וסדרי עבודתו; הגדרת היחס בין הממשלה לבין התאגיד הציבורי; הסדרת נושא חובת האמון וחובת הזהירות של נושאי משרה בתאגידים; איסור עסקאות עם נושאי משרה; חובת מינוי יועץ משפטי, חובת מינוי רואה חשבון מבקר ועריכת דוחות כספיים שיוגשו לרשות החברות הממשלתיות והתאגידים הציבוריים, לשר הממונה על התאגיד ולשר האוצר ועוד.

ע”פ תזכיר החוק, האורגנים של התאגיד הציבורי הם המועצה, המנהל הכללי וועדת הביקורת, עוד מצוין כי ניתן לקבוע אורגנים נוספים לתאגיד ע”פ החוק המקים.

תאגידים ציבוריים

מועצת תאגיד ציבורי (“הדירקטוריון”)

מועצת תאגיד ציבורי תתווה את מדיניות התאגיד הציבורי בהתאם לתכליתו, תפקח על פעילות התאגיד הציבורי ועל ביצוע תפקידי המנהל הכללי ופעולותיו, ובכלל זה:

(1) תקבע את המדיניות הכללית של התאגיד הציבורי בתחום מטרותיו ואת פעולותיו הפיננסיות;

(2) תקבע מדי שנה את אלה:

         א.         תקציבו השנתי של התאגיד ודרך ביצועו והשימוש במקורות העומדים לרשותו;

         ב.         תכנית הפעולה של התאגיד לאותה שנה ותכניותיו לטווח ארוך;

         ג.         תקן עובדי התאגיד והמועסקים בשירותו;

(3) תעקוב ברציפות אחרי הגשמת המדיניות, התכניות והתקציבים של התאגיד;

(4) תקבע, בכפוף לכללים שיקבע שר האוצר, לפי הצעת הרשות, ובהתייעצות עם שר המשפטים, את אופן בחירת הפקידים הבכירים כמשמעותם בפסקה (5) ואת תנאי כשירותם, וכן תקבע את אופן בחירת שאר עובדי התאגיד ותנאי כשירותם בכפוף לכללים שקבע שר האוצר לפי הצעת הרשות, ככל שנקבעו;

(5)  תקבע, על פי הכללים שקבעה לכך הממשלה ובאישורה, שכר, תנאים סוציאליים, הטבות, מענקים ותנאי עבודה אחרים של המנהל הכללי, המשנה והסגנים למנהל הכללי, מנהלי האגפים, מנהל עניני הכספים, המבקר הפנימי ונושאי תפקידים אחרים שקבעו לעניין זה  שר האוצר לאחר התייעצות עם הרשות (להלן – הפקידים הבכירים), ושל שאר עובדי התאגיד;

(6)  תאשר, על פי המלצת המנהל הכללי, את מינוים של הפקידים הבכירים בהתאם לתקן;

(7)  תדון בטיוטת הדו”חות הכספיים של התאגיד ובהערות רואי החשבון לגביה, ותדון לאחר אישור הדו”חות הכספיים בכל פרט שלגביו הסתייג רואה החשבון, העיר הערה או נמנע מלחוות דעתו;

(8)   תדון בכל עניין שהרשות דרשה להעמיד על סדר היום.

הרכב המועצה

במועצה יכהנו חברי מועצה מבין עובדי המדינה, וכן חברי מועצה מקרב הציבור שלו זיקה לפעילות התאגיד; מספרם ייקבע בשים לב למטרות התאגיד, ובלבד שכל אחת מקבוצות אלה לא תהווה רוב ממספר חברי המועצה המרבי; שליש לפחות מחברי מועצת תאגיד ציבורי יהיו חברי מועצה מקרב הציבור שאינם בעלי זיקה לפעילות התאגיד.

מספר חברי מועצה לא יעלה על שלושה עשר, ובהם יושב הראש.

ועדת ביקורת

המועצה תמנה ועדת ביקורת מבין חבריה, שתמנה שלושה עד חמישה חברים; יושב ראש המועצה לא יהיה חבר בוועדת ביקורת; מנתה ועדת הביקורת שלושה חברים –  אחד מהם יהיה חבר מועצה מקרב עובדי המדינה ושניים מהם יהיו חברי מועצה מקרב הציבור שאינו בעל זיקה לפעילות התאגיד; מנתה ועדת הביקורת יותר משלושה חברים – לפחות אחד מהם יהיה חבר מועצה מקרב עובדי המדינה ולפחות שניים מהם יהיו חברי מועצה מקרב הציבור שאינו בעל זיקה לפעילות התאגיד; לא יהיה רוב בועדת הביקורת לחברי המועצה מקרב עובדי המדינה.

תפקיד ועדת הביקורת

תעמוד על ליקויים בניהול התאגיד הציבורי, בין השאר תוך התייעצות עם המבקר הפנימי של התאגיד הציבורי או עם רואה החשבון המבקר, ותציע למועצה דרכים לתיקונם.

כמו כן, הוועדה תבחן את מערך הביקורת הפנימית של התאגיד הציבורי ואת תפקודו של המבקר הפנימי וכן אם עומדים לרשותו המשאבים והכלים הנחוצים לו לצורך מילוי תפקידו, בשים לב, בין השאר, לצרכיו המיוחדים של התאגיד הציבורי ולגודלו; ותדון בדוחות של מבקר הפנים, דוחות מבקר המדינה ודוחות ביקורת אחרים.

 

תוכן קשור שעשוי לעניין אותך

השאר תגובה