ק3ונצרנים_66626218

קונצרן או אשכול חברות הינו מבנה החזקות מורכב בין מספר חברות. רוב החברות הגדולות בעולם בכלל ובמשק הישראלי בפרט, מאוגדות במבנים של קונצרנים. ישנם מספר סוגים מאפיינים של קונצרנים, ובהם חברות החזקות, חברות השקעות וחברות ניהול. הסיווג הוא על-פי רמת המעורבות בניהול חברות הקונצרן.

סוגיית האחריות והסמכות של חברה-אם כלפי חברות בת הינה סוגיה רחבת יריעה, בעלת רבדים רבים, אשר נושקת לתחומי משפט שונים ומגוונים. בניסיון לעמוד על שורש העקרונות הנוגעים לעניין זה, ניתן לערוך אנלוגיה ליחסי הורים וילדים. כידוע, גישות שונות ומגוונות קיימות סביב נושא זה  – נדמה כי על נתון אחד אין חולק והוא – כי אחריות הורים כלפי ילדיהם שרירה וקיימת אך לעולם אינה מוחלטת, כשם שגבולות האחריות של חברה-אם לחברות-בת אף הם שרירים וקיימים, אך לעולם יהיו מוגבלים ומתוחמים.

נושא זה, על אף חשיבותו הגבוהה וההיבטים הכלכליים הכרוכים בו, הן לחברות הקשורות, הן ליתר בעלי העניין (בעלי מניות, הציבור, נושים ועוד), אינו מוסדר באופן מקיף בחוק החברות ויש לבחון כל סוגיה הכרוכה בו בהתאם להוראות הדין החלות עליה, לרבות ובהתאם לפסיקה הרלבנטית.

יחד עם זאת חשוב להבהיר כי את סוגיית האחריות והסמכות בין חברה-אם לחברה-בת יש לבחון לאורה של ההלכה המרכזית בדבר האישיות המשפטית הנפרדת של כל אחת מהחברות בקונצרן, כך ש”מסך ההתאגדות” לא יורם ותישמר ההפרדה הרצויה והנהוגה בין החברות.

ראוי לציין כי, דיני החברות מבוססים על עקרונות מוצקים, יסודיים, בהם העיקרון המפורסם של הגבלת האחריות: “בעירבון מוגבל” – מדובר בעקרון חיוני ואינהרנטי באשכול חברות ממש כשם שהוא חיוני בחברה יחידה – הגבלת אחריותם של בעלי המניות הינה עקרון יסוד.

חברת-האם הינה בעלת מניות בחברת-הבת. בתור בעלת מניות היא יכולה לשנות את מידת מעורבותה בחברת-הבת באמצעות שינוי הוראות התקנון בחברה. מובן כי, כל שינוי כזה, לדוגמא הכנסת הוראה בתקנון חברת-הבת המצריכה אישור של חברת-האם על פעולה זו או אחרת של חברת-הבת, מצמצם את הגנות היסוד של דיני חברות ומכרסם בעקרון המוזכר לעיל של “עירבון מוגבל”. ככל שמידת המעורבות של חברת-האם תהא גבוהה יותר כך תהא מידת החשיפה שלה לחובות של חברת-הבת גבוהה יותר.

באופן תמציתי ניתן לומר כי אין זה מן הנמנע שתוטל אחריות על חברת-האם בשל חובות חברת-הבת, וזאת במיוחד במקרה בו לא ננקטו מנגנוני זהירות על-ידי החברה-האם, מנגנונים שכוללים זרימת מידע מהחברה-הבת לחברה-האם ומעורבות של נציגים מהחברה-האם בדירקטוריון של החברה-הבת.

חשוב לציין כי מידת המעורבות וההתערבות של חברת-האם בחברת-הבת צריכה להיות מידתית, בהתאם לרמת הסיכון וההשקעה בחברת-הבת.

אמנם מניות חברת-הבת הינן נכס של החברה  לכל דבר ועניין, אך עדיין ישנם הבדלים בין מניות לנכסים אחרים ולרכוש קבוע אחר. ההבדלים נובעים בעיקרם מאופי ניהול הנכס – בעוד נכס קבוע לא דורש פעולה ולמעשה “מנהל הוא את עצמו”, מניות הן נכס הדורש טיפול וניהול שוטפים. נקודה זו מנחה אותנו להתייחס לעוד עקרון בסיסי בדיני החברות; “תורת האורגנים“. האורגנים בחברה, אשר מופרדים ממנה באישיות-משפטית ואחריות, אחראים להתנהלותה השוטפת, מובן כי ערכם של המניות תלוי ישירות בתפקודם.

מהאמור לעיל עולה כי, יכול שחברת-האם תימצא אחראית לפעולות שננקטו על-ידי חברת-הבת מכוח היותה בעלת מניות בה. חשוב להדגיש כי כל האמור לעיל מדבר על תרחישים אפשריים, כלומר – אין הכרח שאחריות בגין פעולות, מחדלים או נזקים ייזקפו לחובת חברת-האם.

כדי לחדד את נושא הסמכות יש לבחון את הקשר בין החברות – שאלת האחריות ו/או סמכות של חברת-האם כלפי חברת-בת נובעת מגורמים רבים ומשתנים: שיעור ההחזקות, ערבויות והתחייבויות אישיות, זהותם של חברי הדירקטוריון, נושאי המשרה ועוד. ישנם הבדלים משמעותיים ביחסים שבין חברות קשורות – ברי כי ישנם הבדלים בין חברות בת אשר מוחזקות ב90% אחוז על ידי חברת-האם לבין חברות בת אשר מוחזקות ב 51%.

כל עוד בעלי המניות לא ערבו באופן אישי לחובות החברה ו/או נמצאים אחראים להפרה מהותית – לא יהיה צידוק לחרוג מעקרון מהותי זה.

הדין האנגלי והאמריקני וכך גם הדין הישראלי, יוצאים מתוך נקודת הנחה משפטית כי הקונצרן הוא התארגנות של מספר חברות, כאשר ניהולה של כל חברה בקונצרן מוסדר בנפרד. כלומר, הקונצרן הוא  אוסף של פרטים, תאגידים, שהם גופים עצמאיים (גישת ה-Entity Law). גישה זו אינה מדויקת משום שלמעשה חברות בקונצרן אינן גוף עצמאי לחלוטין, אלא גופים התלויים זה בזה כלכלית וניהולית. החקיקה הגרמנית, יוצאת מתוך נקודת הנחה מנוגדת, לפיה הכלל הבסיסי הוא שחברה היא יחידה בתוך קונצרן (גישת ה- Enterprise Law), ולכן חבה החברה-האם בחובותיה של החברה-בת, ומנהלי החברה-האם עלולים לחוב בשל מעשיה של החברה-הבת.

ניסיונות הגדרה על-ידי הרגולטורים השונים של קונצרן או אשכול חברות עלו בתוהו במהלך השנים. ניתן להגדיר קונצרן כמספר חברות אשר מתקיים בהם לפחות אחד מהקשרים הבאים, מכח מסמכי התאגדות שלהם או מכח חוזה בעל קיום מתמשך:

  • החזקה של רוב זכויות ההצבעה באסיפות של בעלי המניות
  • זכות למנות את רוב הדירקטורים
  • זכות למנות את המנהל הכללי
  • השפעה מכרעת על ניהול החברה

חשוב לזכור כי בין החברה המחזיקה לבין החברה המוחזקת יכולים להתקיים דרגות שונות של קירבה, הנעות בין שליטה מוחלטת (למשל, החזקה של 100%), לבין העדר קשר מוחלט (למשל, על-ידי החזקה מקרית בבורסה של מניות בודדות). מרבית ההגדרות מתייחסות לדרגת השליטה והניהול אותן מפעילה החברה המחזיקה בחברה המוחזקת.

יש לזכור שהיתרונות במבנים רב תאגידיים הם בראש ובראשונה כלכליים. הקמת חברות מוחזקות מאפשרת לבעלים לקנות את השליטה בחברות אלו במינימום השקעה. מבחינת המס, ניתן להעביר רווחים בין החברות השונות, מבלי לחוב במס, ובאופן כללי ניתן לנצל טוב יותר את הטבות המס שמעניקה המדינה. הקמת קונצרן הכולל מספר רב של חברות נובעת גם מרצונן של החברות להיות מגובות כלכלית על-ידי חברות אחרות, ולהבטיח תמיכה הדדית ובמיוחד – ניהול יעיל ואפקטיבי. יש וקשרים בין חברות נוצרים על-ידי רכישת חברות אחרות, ויצירת חברות מסונפות רבות, ויש שהם נוצרים על-ידי מיזוגים או פיצולים של חברות.

חשוב לזכור כי היתרון המרכזי בהקמת חברות בנות הוא בהענקת אוטונומיה לחברה החדשה, ללא חשש שהתמוטטות החברה-הבת תגרור עמה את התמוטטות החברה-האם, ולהיפך. היתרון של הבחנה בין האישיות המשפטית השונה של חברת-האם לבין האישיות המשפטית של החברה-הבת מקנה יתרונות משמעותיים כאשר החברה-אם מתכננת פעילות בינלאומית, ואז תעדיף להקים חברה-בת במדינה הזרה בה היא פועלת ולזכות ביתרונות מס שם, או ביתרונות כתוצאה מתכנון מס על-פי אמנות בינלאומיות.

החסרונות בניהול קונצרן הם ניהול מסורבל, קיומן של כפילויות, ריבוי תהליכי קבלת החלטות, ולעיתים אף חוסר יכולת לעקוב אחר פעילותה של כל זרוע. במבנים סבוכים קיימים דירקטוריונים רבים, שאינם מתואמים תמיד עם דירקטוריונים אחרים בקונצרן, ויש חשש לקבלת החלטות נוגדות. בהקשר זה מתעוררת דילמת “הפיקוח” בין החברות השולטות לחברות המוחזקות הדורש בקרה מתמדת על החברות המוחזקות – לעומת דילמת “הניהול” המחייבת לאפשר לכל חברה לנהל את ענייניה באופן אוטונומי, ללא התערבות חברה מחזיקה. הגבול בין “מעורבות” ל”התערבות” הוא דק ושברירי, ולכן יש להעדיף לעיתים ריסון מצד החברה-האם על מנת לאפשר עצמאות החברה המוחזקת.

בשוק ההון הישראלי יש חשיבות גדולה לקביעת כללי התנהגות לקונצרנים בשל ריכוזיות היתר והמשקל המשמעותי שיש להם במשק.

 

תוכן קשור שעשוי לעניין אותך

השאר תגובה