עמותה מוגדרת בסעיף 1 לחוק העמותות כתאגיד המוקם על ידי שני בני אדם או יותר, למטרה חוקית שאינה מכוונת לחלוקת רווחים בין חבריו ושמטרתו העיקרית אינה עשיית רווחים. המאפיינים העיקריים של עמותה הם: איסור חלוקת רווחים, פעולה רק במסגרת המטרות שאושרו לעמותה והעובדה כי החברות בעמותה היא אישית ואין אפשרות להעבירה לאחר.

עמותות_69418996

בעלי מניות / אסיפה כללית

האסיפה הכללית היא גוף הכולל את כל חברי העמותה, ובמסגרת תפקידה עליה למנות את הועד המנהל ואת ועדת הביקורת, לאשר את הדו”חות הכספיים של העמותה, לאשר גמול לחברי הועד או חברי ועדת הביקורת ולקבל החלטות בדבר שינוי התקנון או מטרות העמותה.

הוועד המנהל  (“הדירקטוריון”)

חוק העמותות קובע כי הוועד ינהל את ענייני העמותה ובידיו תהיה כל סמכות שלא ניתנה בחוק או בתקנון למוסד אחר ממוסדות העמותה. ע”פ חוק העמותות מספר חברי הוועד לא יהיה פחות משניים. בדומה לחברי דירקטוריון בחברה לתועלת הציבור, אדם הנותן שירותים בשכר לעמותה שלא עקב תפקידו כחבר ועד, אינו יכול לכהן כחבר ועד בעמותה.

תפקידיו וסמכויותיו של הוועד דומים לתפקיד הדירקטוריון בחל”צ וכוללים את יישום החלטות האסיפה הכללית, קביעת מדיניות העמותה, אישור התקציב השנתי, מינוי ופיקוח על המנהל הכללי של העמותה, קביעת המבנה הארגוני של העמותה ועוד. בנוסף חל על הוועד תפקיד חשוב והוא הפיקוח כי לא תתבצע חלוקת רווחים במישרין או בעקיפין, לחברי העמותה.

ועדת הביקורת

ההוראות בנוגע לוועדת הביקורת או לגוף המבקר פורטו בחוק העמותות  ולפיו,  נקבע כי בגוף המבקר רשאי לכהן רואה חשבון, שאינו מבקר את הדו”חות הכספיים של העמותה ושאינו מבצע את הנהלת החשבונות של העמותה. במידה והוחלט על הקמת ועדת הביקורת צריכים לכהן בה לפחות שני בני אדם ועליהם להיות מחברי העמותה. במסגרת תיקון 10 לחוק העמותות הוסדרו תפקידי ועדת הביקורת או הגוף המבקר:

בדיקת פעילות העמותה ומוסדותיה לרבות התאמת הפעולות למטרות העמותה.

בדיקת הישגי יעד העמותה ביעילות ובחיסכון

בדיקת ענייניה הכספיים של העמותה,  פנקסי החשבונות שלה ותשלומי השכר בה לרבות ייעוד כספי העמותה והבאה בפני הועד את מסקנותיה.

המנכ”ל

לא חלה חובה למנות מנכ”ל בעמותה, במידה שלא מונה מנכ”ל, תנוהל החברה בידי הדירקטוריון.

תוכן קשור שעשוי לעניין אותך

  • חברות לתועלת הציבורחברות לתועלת הציבור חברות לתועלת הציבור הן חברות שיש להן מטרות ציבוריות בלבד, […]
  • ארה”בארה”ב בארה"ב קיים חוק פדראלי Federal Law המחייב את כלל המדינות. בהקשר […]
  • תאגידים ציבורייםתאגידים ציבוריים בישראל קיימים עשרות תאגידים ציבוריים הידועים שבהם הם רשות שדות […]
  • חברות ממשלתיותחברות ממשלתיות חברות ממשלתיות הן חברות שהבעלות או השליטה בהן, במישרין או […]

השאר תגובה