חברת חיתום

חברת חיתום הינה חברה אשר תפקידה גיוס הון/חוב לחברות מקרב משקיעים מוסדיים ומקרב הציבור בדרך של הנפקה פרטית/ציבורית. מבצעי תהליך החיתום (לרוב גופים מוסדיים ובנקים) נקראים בשם “חתמים”.

החתם משמש למעשה כמבטח של ההנפקה. הוא מתחייב לרכוש ניירות ערךשהציבור לא ירכוש.

הדירקטוריון

תקנות ניירות ערך (חיתום), תשס”ז-2007 קובעות כי בדירקטוריון של חתם יכהנו לא פחות מחמישה דירקטורים. שליש מן הדירקטורים, אך לא פחות משניים מהם, יהיו דירקטורים עצמאיים. דירקטור עצמאי, לעניין זה הינו מי שעומד בתנאים הקבועים לדירקטור חיצוני בחברה ציבורית, אך אם בנק או מבטח מחזיק ב-10% או יותר מהון המניות של החתם, אזי יש להחיל את איסור הזיקה הקבוע בחוק החברות בין דירקטור חיצוני לבין בעל שליטה גם בין הדירקטור עצמאי בחברת החיתום לבין הבנק או המבטח.

תנאי כשירות לכהונה כדירקטור בחברת חיתום נקבעו בתקנות החיתום וקבעו כי שליש מהדירקטורים של חברת חיתום ולפחות שניים מהם, ובהם אחד לפחות מבין הדירקטורים העצמאיים יהיו בעלי ידע מקצועי הכולל אחד מאלה:

 (1)        תואר מוסמך לפחות ממוסד מוכר בחשבונאות, בכלכלה או במינהל עסקים עם התמחות בחשבונאות, בבנקאות או במימון;

(2)        בעל תואר בוגר ממוסד מוכר בכלכלה, במינהל עסקים, במשפטים, בהנדסת תעשיה וניהול או בחשבונאות או בעל רישיון רואה חשבון, עם ניסיון מקצועי של שנתיים לפחות ;

(3)        ניסיון מקצועי של ארבע שנים לפחות.

תוכן קשור שעשוי לעניין אותך

השאר תגובה