חברות  לתועלת הציבור הן חברות שיש להן מטרות ציבוריות בלבד, והתקנון שלהן אוסר על חלוקת רווחים. על כל החברות לתועלת הציבור חלה חובה להירשם אצל רשם החברות ואצל רשם ההקדשות.

בעלי מניות

הכללים החלים על בעלי מניות ועל האסיפה הכללית של חברות לתועלת הציבור זהה לכללים החלים על כל חברה על פי חוק החברות. ההבדל העיקרי הוא שבעל מניות יוכל להעביר את מניותיו בחברה לתועלת הציבור שלא בתמורה. אם רוצה בעל המניות תמורה, עליו לקבל את אישור בית המשפט המחוזי מראש להעברת מניות אלו. בכל מקרה לא ניתן להוריש מניה בחברה לתועלת הציבור ולכן במקרה של מוות, לא תהווה המניה חלק מנכסי עזבונו של בעל המניה. דין מניה זו יהיה כדין מניה רדומה.

 הדירקטוריון

הדירקטוריון בחברה לתועלת הציבור כבכל חברה הינו הגוף האמון על ייצור ערכים לחברה אשר תפקידו  להנחות את הנהלת החברה כיצד לפעול, לפקח על פעולותיה ולבצע בקרה מתמדת על ההנחיות היוצאות תחת ידיו. האסיפה הכללית תמנה את הדירקטורים וסמכויות הדירקטוריון זהות לסמכויות חברה מסחרית ע”פ סיווג החברה כציבורית  או פרטית.

בחברות לתועלת הציבור חל איסור לתת שכר לדירקטורים או לחברי ועדת ביקורת ואסור להן לקבל מהם שירותים בשכר שאינם בתוקף תפקידם כדירקטור או כחבר ועדת ביקורת.

כמו כן, בניגוד לחברה מסחרית, חברה לתועלת הציבור אינה רשאית לפטור דירקטור, מנהל או חבר ועדת ביקורת בה מאחריותו בשל הפרת חובת הזהירות כלפיה, וכן אסור לה לתת התחייבות לשיפוי בגין הפרת חובת זהירות.

לשר המשפטים ניתנה הסמכות לקבוע הוראות לעניין שכר נושאי משרה בחברה לתועלת הציבור לרבות הגבלת שכרם.

חלצ

חברי ועדת הביקורת נבחרים על ידי האסיפה הכללית של החברה לתועלת הציבור ובחוק החברות נקבע כי נושאי המשרה בחברה לא יוכלו לשמש כחברים בוועדה.

ועדת ביקורת של חברה לתועלת הציבור מוסמכת לבדוק לא רק את המצב הפיננסי והתנהלות החברה מבחינה כלכלית, אלא היא חייבת גם לבדוק כי החברה פועלת באופן תקין אשר תואם את מטרותיה הציבוריות. במידה שמחזורה השנתי של החברה לתועלת הציבור עולה על 10 מיליון שקלים חדשים, חובה עליה למנות מבקר פנימי.

המנכ”ל

לא חלה חובה למנות מנכ”ל בחל”צ, במידה שלא מונה מנכ”ל, תנוהל החברה בידי הדירקטוריון.

תוכן קשור שעשוי לעניין אותך

  • ארה”בארה”ב בארה"ב קיים חוק פדראלי Federal Law המחייב את כלל המדינות. בהקשר […]
  • עמותותעמותות עמותה מוגדרת בסעיף 1 לחוק העמותות כתאגיד המוקם על ידי שני בני […]
  • חברות ממשלתיותחברות ממשלתיות חברות ממשלתיות הן חברות שהבעלות או השליטה בהן, במישרין או […]
  • חברות ציבוריות חברות ציבוריות חוק החברות קובע כי חובה למנות יו"ר דירקטוריון בחברה ציבורית. […]

השאר תגובה