המודל הגרמני משמש דגם חשוב לרבות ממדינות אירופה, כגון מדינות סקנדינביה, אוסטריה, בלגיה, הונגריה ובמידה פחותה גם צרפת ושוויץ. גם הכלכלות המתחדשות של מדינות מזרח אירופה נוטות לכיוון זה.

בדיני החברות של שיטות משפט אירופיות ואסיאתיות, קיימת ההתחשבות באינטרסים של קהלים אחרים (מעבר לבעלי המניות) והיא חלק מובנה מהתשתית הנורמטיבית של המשטר והמבנה של החברה העסקית. הן אינן רואות בהם אלמנט חיצוני, הראוי לעתים להגנה, אלא הן מעניקות להם מקום ממשי במערכת הפוליטית של החברה.

בניגוד לאנגליה וארצות-הברית שבה הכוח בידי בעלי המניות, בגרמניה וביפן הכוח עצמו מוקצה בין הקהלים השונים ויש שימת דגש בנוגע לצורך בהתייעצות, בשיתוף ואף בהגעה להסכמה בין ספקים שונים (עובדים, נושים ובעלי מניות).

בחברות גרמניות יש שתי מועצות מנהלים – האחת מנהלת (Executive Board: Vorstand) והשנייה מפקחת (Supervisory Board: Aufsichtsrat). המועצה המפקחת מפקחת על המועצה המנהלת אשר אחראית על הניהול השוטף, ייצוג החברה כלפי חוץ ודיווח באופן קבוע למועצה המפקחת. חברים בה חברי ההנהלה הבכירה של החברה, אנשים בעלי כישרונות טכניים וידע ספציפי הקשורים לעולם התוכן של החברה. המועצה המפקחת מפקחת על המועצה המנהלת וממנה ומפטרת את החברים בה, אולם אסור לה ליטול את הסמכויות של המועצה המנהלת.

גרמניה

המועצה המפקחת יכולה לקבוע כי פעולות מסוימות או התנהגות עסקית שהמועצה המנהלת רוצה לנקוט מחייבות אישור מוקדם של הגורם המפקח. כהונה של אדם, בו-זמנית, בשתי המועצות – אסורה. גם כהונה של אותו אדם במספר מועצות של חברות שונות מוגבלת ונדירה.

הייצוג של העובדים, בא לידי ביטוי בחוק החברות הגרמני, באמצעות מודל ייחודי של שיתוף עובדים בקבלת החלטות. העובדים מיוצגים במועצה המפקחת בדרך הבאה : בחברות שמספר העובדים בהן עולה על אלפיים, העובדים ממנים מחצית מחברי המועצה. בחברות שיש בהן חמש מאות עובדים ומעלה, הם בוחרים שליש מחברי המועצה המפקחת. בחברות קטנות יותר אין חובה לייצוג של עובדים. כדי למנוע מצב שבו נציגי העובדים במועצה המפקחת יהיו מוטים לטובת סוג מסוים של עובדים, נקבע כי נציגי העובדים ימונו לא רק על ידי עובדים בכירים או שכירי החברה, אלא גם על ידי עובדים בעלי צווארון כחול ועל ידי ארגוני העובדים.

בחברות הגדולות יש אמנם שוויון מספרי במועצה המפקחת בין הנציגים של ספקי ההון ובין הנציגים של ספקי העבודה, אולם יו”ר המועצה המפקחת, אשר נבחר על ידי בעלי ההון , מחזיק בכוח הצבעה כפול במקרים שבהם נרשמת תוצאה של תיקו בין שתי הקבוצות. התוצאה של מבנה זה היא, שנציגי העובדים אינם יכולים להתערב באופן ישיר בהחלטות ניהוליות, אולם יש להם כוח ניכר להגן על האינטרסים שלהם באופן ממשי כאשר הם פועלים בתור האורגנים של החברה.

מעניין לציין שהכלכלה הגרמנית הפכה לכלכלה החזקה והרווחית באירופה למרות (ואולי בגלל) שהיא משתפת את העובדים בדמוקרטיה התאגידים.

בדצמבר 2013, גרמניה החליטה להצטרף לכמה ממדינות אירופה אשר קבעו מכסות מינימום לשיעור הנשים בדירקטוריונים של החברות הגדולות. בהתאם להחלטה זו, החברות הציבוריות בגרמניה מחויבות למנות לפחות 30% נשים למועצות המפקחות שלהן עד 2016. יחד עם זאת, בחוק לא מוזכרת ענישה לחברות שלא יעמדו במכסות.

ברוב החברות הגרמניות הגדולות יש בעל שליטה ברור (גורם אחד או מספר קטן של גורמים המשתפים ביניהם פעולה). בעל השליטה השכיח הוא מספר משפחות עשירות, בנקים וחברות לא פיננסיות אחרות. בניגוד למקובל בארצות-הברית, בגרמניה מותר לבנקים לעסוק בו-זמנית וללא הפרדה הן בבנקאות מסחרית והן בבנקאות השקעות.

הנתונים מעידים כי קרוב ל- 85% מכוח ההצבעה נמצא בשליטה ישירה או עקיפה של הבנקים ושל מוסדות פיננסיים הקשורים בהם. לכך אפשר להוסיף את העובדה שבשוק הגרמני קיים רק מספר מצומצם יחסית של בנקים ומוסדות כאלה. נכון לאמצע שנות התשעים היו בגרמניה רק כ- 700 חברות, שמניותיהן נסחרו בבורסה (בהשוואה לכ- 9,000 חברות שמניותיהן נסחרו בשלוש הבורסות המרכזיות בארה”ב באותה עת) וחלקן בכלל ההכנסות של החברות הגרמניות עמד על כ- 20%.

חברות גרמניות מגייסות חוב בעיקר באמצעות נטילת הלוואות ארוכות טווח מהבנקים, והן ממעטות לגייס חוב באמצעות הנפקה של איגרות חוב לציבור הרחב. דבר זה מקטין את הצורך ברגולציה, כי ממילא אין כמעט מתחים בין בעלי המניות ובין הנושים.

אחד ההבדלים הבולטים בין המודל האמריקני לבין המודל הגרמני נוגע לרמת התגמול של המנהלים ולפערים בשכר שבין הדרג הגבוה והנמוך בחברה. יושבי הראש של מועצות מנהלים של חברות גרמניות שמניותיהן נסחרות בבורסה משתכרים בממוצע כמחצית ממקביליהם האמריקנים. בניגוד לנוהג האמריקני להעניק למנהלים אופציות על מניות החברה כחלק משכרם, מה שגורם לכך שהאינטרסים של המנהלים יהיו דומים לאלו של בעלי המניות, בגרמניה תגמול מנהלים הוא בדרך כלל באמצעות משכורות קבועות ובונוסים. התוצאה היא שהתרבות העסקית בגרמניה אינה מתמקדת ברווח למניה.

בנוגע למדיניות חלוקת דיבידנדים: מועצות מנהלים של חברות אמריקניות נוהגות לחלק דיבידנד מזומן מדי רבעון ברמה קבועה או ברמה שעולה באטיות מתמדת. במקרה כזה, החלוקה היא מטרה לעצמה, שלא תמיד קשורה למצבה של החברה. לעומת זאת,  החוק הגרמני קובע מגבלות על חלוקת דיבידנדים. למשל, אין לחלק דיבידנד מפרמיה, ועל החברה לשמר חלק מרווחיה כעתודה שממנה אין לחלק דיבידנדים. כללים אלו נועדו להגן על האינטרסים של הנושים. מעבר לכך, רמת הדיבידנד הנהוגה בגרמניה נמוכה יחסית מזו הנהוגה בארצות-הברית.

בשל מבנה הבעלות המרוכז של החברה הגרמנית והמרכזיות של הבנקים, כמעט שלא מתבצעות שם השתלטויות עוינות. בגרמניה לא קיימת עדיין חקיקה פורמלית המסדירה רכישות ומיזוגים, אך קיימות הנחיות בלתי פורמליות בנושאים אלה.

לסיכום, המודל הגרמני של דיני החברות הנו אב טיפוס של המודל האירופאי. מודל זה מבוסס על בקרה רציפה של מנהלים ע”י בעלי המניות ועל שקיפות. יש לציין, שהמודל הגרמני פחות ריכוזי ממקבילו האנגלו-אמריקאי, מה גם שבארה”ב בהשוואה לגרמניה,  בולט אקטיביזם של בעלי המניות.

תוכן קשור שעשוי לעניין אותך

  • צרפתצרפת ייחודו של המשטר והמבנה הנהוג בצרפת הוא בכך שהוא גמיש. החל משנת […]
  •  אוסטרליה אוסטרליה הנחיות בורסת ASX לענייני ממשל תאגידי, קובעות כי לדירקטורים […]
  • אחריות בחלוקת דיבידנדיםאחריות בחלוקת דיבידנדים בעקבות פרשת הרכישה הכושלת של עיתון מעריב על-ידי דיסקונט השקעות, […]
  • פנקס כיס לדירקטוריםפנקס כיס לדירקטורים הסביבה העסקית הדינאמית והתחרותית, הוראות החוק המתעדכנות מעת לעת […]

השאר תגובה